informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Instrukcja wypełnienia formularza Wn-D „Wniosek wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych”

Wypełnony wzór formularza ( pobierz )

W pozycjach, gdzie jest pole wyboru zaznaczone kwadratem należy na właściwym wstawić znak X.

Sekcja A „Dane o dokumencie”

W pozycji 1 zaznaczyć właściwe pole – tylko jedno. Jeśli dotyczy dokumentów rejestracyjnych dla wnioskodawcy, który po raz pierwszy zgłasza się do Funduszu w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- należy zaznaczyć poz. 1 – zgłoszeniowy

Jeśli dotyczy wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla wnioskodawcy już zarejestrowanego w Funduszu – należy zaznaczyć poz. 2

Jeśli dotyczy wniosków, do których wnioskodawca chce wnieść poprawki – należy znaczyć poz. 3

Sekcja B „Dane ewidencyjne pracodawcy”

W pozycji 2 należy wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia Wniosku o miesięcznego wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Wn-D).

W pozycji należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.

Pozycje od 6 do 10 oraz od 14 do 32 należy wypełnić w przypadku składania Wniosku o miesięcznego wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Wn-D) po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych.

W pozycji 7 należy podać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy: 1A – przedsiębiorstwo państwowe, 1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej, 1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 2 – beneficjent pomocy nie należący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.

W pozycji 8 należy podać odpowiedni kod określający wielkość przedsiębiorcy. Wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Kod 0 – mikroprzedsiębiorca, kod 1 – przedsiębiorca mały, kod 2 – przedsiębiorca średni, kod 3 – inny przedsiębiorca.

W pozycji 9 należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W pozycji 10 należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), oraz dodatkowo skrótowe oznaczenie stosowanej klasyfikacji „/07". Do dnia 31 grudnia 2009 r. w przypadku beneficjentów pomocy, w stosunku do których nie zostało dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007, należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.).

Sekcja C „Wniosek o wypłatę dofinansowania”

Pozycja 11 – w polu 1 należy wpisać - miesiąc, za który składany jest wniosek, w polu 2 – rok. Okres sprawozdawczy w dokumencie Wn-D musi być taki sam jak w załączonych formularzach INF-D-P. W Pozycji 12 należna kwota dofinansowania powinna być równa sumie kwot do wypłaty z pozycji 43 załączonych formularzy INF-D-P.

Sekcja D. „Dodatkowe dane o pracodawcy”

W pozycji 21 i 22 oraz 30 i 31 należy podać także numer kierunkowy.

W pozycji 33 należy podać liczbę osób niepełnosprawnych nowozatrudnionych w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy odpowiednio na podstawie art. 21 i art. 28 ust. 3 i 4ustawy.

W pozycji 34 i 35 należy wpisać przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie odpowiednio art. 21 i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy.

W pozycji 36 i 37 należy wpisać 1/12 sumy przeciętnych miesięcznych stanów zatrudnienia ustalonych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 21 i 28 ust. 3 i 4 ustawy.

Sekcja „oświadczeń”

W przypadku zaznaczenia pola 1 w poz. 38.nie należy zaznaczać pierwszego oświadczenia Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2) które przywołane SA przy trzecim oświadczeniu są następujące:

„9. Nie istnieje definicja wspólnotowa „przedsiębiorstwa zagrożonego”. Jednakże dla celów niniejszych wytycznych, Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

10. Dla celów niniejszych wytycznych, z zasady i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności znane za zagrożone w następujących okolicznościach: a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1), jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona (2), w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki (3), jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.

11. Nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 10, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym. W tej ostatniej sytuacji, niniejsze wytyczne stosuje się do każdej pomocy przyznanej w kontekście takiej procedury, która prowadzi do utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. W każdym przypadku przedsiębiorstwo zagrożone kwalifikuje się do pomocy tylko wtedy, gdy ewidentnie nie może odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym od właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych.

12. W rozumieniu niniejszych wytycznych nowoutworzone przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nawet wtedy, gdy jego pierwotna sytuacja finansowa jest niepewna. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nowe przedsiębiorstwo powstaje z likwidacji poprzedniego lub nawet tylko przejmuje jego aktywa. Przedsiębiorstwo zasadniczo uznaje się za nowoutworzone w okresie pierwszych 3 lat po rozpoczęciu działalności w danej dziedzinie. Dopiero po upływie tego okresu przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, pod warunkiem, że: a) kwalifikuje się jako przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu niniejszych wytycznych, oraz b) nie stanowi części większej grupy kapitałowej (4), z wyjątkiem warunków ustanowionych w pkt 13.

13. Przedsiębiorstwo należące lub przejęte przez większą grupę kapitałową w normalnych warunkach nie kwalifikuje się do pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji, z wyjątkiem sytuacji, w której można wykazać, że trudności przedsiębiorstwa są wewnętrzne i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że te trudności są zbyt poważne, aby mogły być przezwyciężone przez samą grupę. W przypadku, gdy zagrożone przedsiębiorstwo tworzy podmiot zależny, podmiot ten będzie, wraz z kontrolującym go zagrożonym przedsiębiorstwem, uważany za grupę i może otrzymać pomoc zgodnie z warunkami ustanowionymi w niniejszym punkcie.”

W ostatnim oświadczeniu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru formy składania wniosków składając wniosek po raz pierwszy bądź w przypadku zmiany formy składania dokumentów. Można zaznaczyć tylko jedno pole.

W pozycji 41 należy przystawić pieczątkę, o ile pracodawca taką posiada.