Warto przeczytać

 • 3/2012
  01.06.2012

  Po co i dla kogo tworzyć teksty łatwe w czytaniu ?
  Większość materiałów zamieszczanych na stronach urzędów i instytucji, zawiera informacje o charakterze prawnym. Są to albo przepisy, albo ich interpretacje, albo wreszcie – omówienia.
  Tekst tego typu musi koncentrować się na precyzji sformułowań. Bardzo często jednak owo dążenie do precyzji rzutuje negatywnie na zrozumienie przekazu.

Rejestracja

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Osoby niepełnosprawne podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą

Refundacja składek osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą

Warunki uzyskania pomocy

O refundację składek na ubezpieczenie społeczne może ubiegać się osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,
 • zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłaca je w całości,
 • nie posiada zaległości wobec Funduszu przekraczających kwotę 100 zł,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej - według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, wyszczególnionych w pkt 9 – 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE seria C nr 244 z 01/10/2004 str. 2).

 

Wysokość refundacji

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

 

W 2012 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, wynosi:

 • za styczeń:
  • 412,97 zł – na ubezpieczenia emerytalne,
  • 126,94 zł – na ubezpieczenia rentowe,
 • za luty – grudzień:
  • 412,97 zł – na ubezpieczenia emerytalne,
  • 169,25 zł - na ubezpieczenia rentowe.

 infografika: udział procentowy refundacji składek zus 

 

Wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • przy znacznym stopniu niepełnosprawności: 100% opłacanej składki,
 • przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 60% opłacanej składki,
 • przy lekkim stopniu niepełnosprawności: 30% opłacanej składki.

 Tabela: wysokość refundacji, jaką w 2012 r. może uzyskać osoba niepełnosprawna:

Stopień niepełnosprawności Refundacja za styczeń 2012 r. Refundacja za okresy od lutego do grudnia 2012 r.
 Znaczny – 100% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej  539, 91 zł  582,22 zł
 Umiarkowany – 60% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej  323,95 zł  349,33 zł
 Lekki– 30% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej  161,97 zł  174,67 zł

 

Niezależnie od stopnia niepełnosprawności, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Tryb postępowania, zasady udzielania pomocy

 Osoba, która wcześniej nie była zarejestrowana w PFRON, rejestruje się składając w Biurze PFRON (Warszawa, al. Al. Jana Pawła II nr 13) wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (wniosek Wn-U-G) (pobierz)

Do pierwszego wniosku należy dołączyć:

 • dane wnioskodawcy (pełną i skróconą nazwę firmy oraz imię i nazwisko wnioskodawcy, numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz ewentualnie adres do korespondencji, kontakt do osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON – o ile taka istnieje),
 • kopie aktualnych dokumentów:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
   Wysyłka aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON nie jest konieczna, jeśli aktualne dane o podmiocie zawarte w powyższych dokumentach znajdują się w elektronicznych rejestrach publicznych, prowadzonych: w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bazie REGON (dostępnej na stronie internetowej GUS).
  • kopię dowodu osobistego,
  • kopię decyzji o nadaniu NIP,
  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 • upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Termin do złożenia wniosku o refundację składek przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

 

Do wniosku Wn-U-G należy dołączyć też formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz) lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, który ubiega się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, wnioskodawcy do wniosku Wn-U-G muszą dołączyć również:

 • sprawozdania finansowe lub
 • oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań.

 Wniosek Wn-U-G o wypłatę refundacji składa się w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Możliwe jest również przekazanie wniosku w formie papierowej (pisemnej).

 

Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne – w formie wydruku z oprogramowania informatycznego ZUS – osoba niepełnosprawna może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym Zakładu.

Materiał został opublikowany w dniu 26.06.2012. Stanowi on integralną część zamkniętego wydania eBIFRON i nie podlega aktualizacji.