Warto przeczytać

 • 3/2012
  01.06.2012

  Po co i dla kogo tworzyć teksty łatwe w czytaniu ?
  Większość materiałów zamieszczanych na stronach urzędów i instytucji, zawiera informacje o charakterze prawnym. Są to albo przepisy, albo ich interpretacje, albo wreszcie – omówienia.
  Tekst tego typu musi koncentrować się na precyzji sformułowań. Bardzo często jednak owo dążenie do precyzji rzutuje negatywnie na zrozumienie przekazu.

Rejestracja

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Uprawnienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Pracodawcy, który zatrudnia osoby  niepełnosprawne przysługuje (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile pracownicy ci znajdują się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Rejestracji w ewidencji PFRON dokonuje pracodawca po zatrudnieniu pracownika przy składaniu pierwszego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi formę rekompensaty dla pracodawcy w związku ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji na podstawie wniosku oraz miesięcznych informacji o wynagrodzeniach składanych do Funduszu.

infografika: podmioty uprawnione do korzystania z pomocy

 

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych przysługuje pracodawcom:

 • prowadzącym zakład pracy chronionej,
 • zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • zatrudniającym (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • którzy nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • którzy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nieciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • którzy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

 

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi, które:

 • zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywają na urlopach wychowawczych,
 • nie świadczą pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nie świadczą pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywają na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

 

Pracownicy niepełnosprawni, na których pracodawcy pobierają miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń

Miesięczne dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników, którzy:

 • są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji, których niepełnosprawność została zakwalifikowana do jednego z trzech stopni niepełnosprawności na podstawie orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub którzy posiadają orzeczenie równoważne – informacje na temat orzeczeń można znaleźć pod tym adresem,
 • są ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON; ewidencja jest uzupełniana przez Fundusz na podstawie składanych co miesiąc przez pracodawców informacji, zawierających PESEL zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 • są zatrudnieni zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • nie mają ustalonego prawa do emerytury (wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym posiadające ustalone prawo do emerytury),
 • po zatrudnieniu, u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, powodują wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Jest to tzw. efekt zachęty

 

Efekt zachęty polega na tym, że miesięczne dofinansowanie przysługuje na pracowników niepełnosprawnych, którzy  po zatrudnieniu u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, powodują wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

 

Wzrost zatrudnienia netto ustala się odpowiednio w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

 

Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa wyżej, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku, gdy jego miejsce pracy zostało utworzone w wyniku:

 • wygaśnięcia umowy o pracę,
 • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

 

Pracownicy niepełnosprawni, na których pracodawcy nie mogą pobierać miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników, którzy:

 • są zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie),
 • posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i mają ustalone prawo do emerytury,
 • są zatrudnieni w formie przewidującej wypłatę ich wynagrodzeń ze środków publicznych (jeśli część wynagrodzenia jest wypłacana ze środków publicznych, dofinansowanie możebyć wypłacane tylko do pozostałej części wynagrodzenia).

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość miesięcznego dofinansowania na niepełnosprawnego pracownika uzależniona
jest od:

 • wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego (dofinansowanie jest proporcjonalne do wymiaru  czasu pracy),
 • stopnia niepełnosprawności zatrudnionego (im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa kwota dofinansowania),
 • szczególnych schorzeń zatrudnionego (kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych),
 • typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony (zakłady pracy chronionej otrzymują wyższe dofinansowanie niż firmy z otwartego rynku pracy).

Wysokość kwoty dofinansowania określana jest w stosunku procentowym do najniższego wynagrodzenia, przy czym w roku 2012 przez najniższe wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r. tj. 1 276 zł.

 infografika: zestawienei wysokości dofinansowania 

 

W 2012 roku wysokość miesięcznego dofinansowania na jednego pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej będzie podlegała dwu zmianom, które obrazuje tabela.

 

Tabela: zmiany wysokości dofinansowania do wynagrodzeń w 2012 r.

Stopień niepełnosprawności

Dofinansowanie za okres:

Od 1.01.2012
do 30.06.2012

Od 1.07. 2012
do 31.12.2012

Od 1.01.2013

Znaczny

170 % najniższego wynagrodzenia

180 % najniższego wynagrodzenia

180 % najniższego wynagrodzenia

Umiarkowany

125 % najniższego wynagrodzenia

115 % najniższego wynagrodzenia

100 % najniższego wynagrodzenia

Lekki

50 % najniższego wynagrodzenia

45 % najniższego wynagrodzenia

40 % najniższego wynagrodzenia

 

Podane w tabeli kwoty zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju wnioskodawcy:

 • prowadzący zakłady pracy chronionej mogą uzyskać do 100% dofinansowania wskazanego w tabeli,
 • pracodawcom z otwartego rynku pracy, w roku 2012, przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego maksymalnie do:
  • 70 % kwot przewidzianych dla zakładów pracy chronionej (według powyższej tabeli),
  • 90 % kwot przewidzianych dla zakładów pracy chronionej (według powyższej tabeli),  w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Jednocześnie kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Rejestracja pracodawcy, procedura uzyskania dofinansowania

Rejestrowanie pracodawcy w PFRON oraz występowanie o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników dokonywane jest na określonych drukach. Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie musi ściśle przestrzegać zasad rejestracji oraz procedury uzyskania dofinansowania.

Dokumenty należy składać w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa osobiście lub przesyłać pocztą. 

Jednostką PFRON odpowiedzialną za obsługę dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest Wydział Dofinansowań Rynku Pracy w Biurze Funduszu. Pracownicy Wydziału udzielają osobom zainteresowanym wszelkich informacji na temat miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kontakt do pracowników Wydziału znajduje się pod tym adresem.

 

Rejestracji pracodawcy w PFRON dokonuje się wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia.   Pracodawca składa wniosek na druku Wn-D  oraz  informację na druku INF-D-P w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane zawarte w informacji i wniosku.

 

Wraz z pierwszym wnioskiem, pracodawca przesyła do PFRON dane o pracodawcy zawierające:

 • pełną nazwę oraz jej skrót, jeśli posiada,
 • numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa,
 • adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy – stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
 • adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy – stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest inny niż adres siedziby wnioskodawcy,
 • imię, nazwisko, numery telefonu i faksu osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON oraz adres poczty elektronicznej (o ile taki posiada).

 

Ponadto pracodawca załącza:

 • kopię aktualnych dokumentów potwierdzających dane o NIP i REGON (kopia zaświadczenia potwierdzającego REGON nie jest wymagana, jeśli aktualne dane o pracodawcy znajdują się w elektronicznym rejestrze publicznym prowadzonym przez GUS),
 • kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (kopie dokumentów nie są wymagane, jeśli aktualne dane o pracodawcy znajdują się w elektronicznych rejestrach publicznych: Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • upoważnienie osoby przesyłającej te dane lub dokumenty, o których mowa wyżej, potwierdzające możliwość występowania w imieniu pracodawcy.

 

Dodatkowo pracodawca prowadzący działalność gospodarczą załącza:

 • do każdego wniosku o dofinansowanie formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) bądź formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR) – w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, a w przypadku nieotrzymania w danym roku kalendarzowym pomocy na koszty płacy pracowników niepełnosprawnych, także oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy,
 • jednorazowo (wraz z pierwszym wnioskiem o dofinansowanie oraz w przypadku zmiany treści) sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych. Obowiązek przedkładania sprawozdań nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców,
 • oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdań finansowych – w przypadku podmiotów, które nie są do tego zobligowane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Elektroniczna forma składania dokumentów

Pracodawca zamierzający kolejne wnioski lub informacje składać w formie elektronicznej otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego.

Pracodawca przekazujący wnioski i informacje w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.
Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

Należy pamiętać o konieczności niezwłocznego poinformowania PFRON o rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej, czy też o utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

Pracodawcy zarejestrowani w Funduszu zamierzający składać wniosek formie elektronicznej posługują się aplikacją SODiR zamieszczoną na stronach internetowych Funduszu:
www.sod.pfron.org.pl.

 

Po dokonaniu rejestracji, dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane jest pracodawcom w formie refundacji. W związku z tym do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, pracodawca składa:

 • wniosek o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc, o symbolu Wn-D, (pobierz)
 • miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, INF-D-P, (pobierz)
 • formularz INF-O-PP (pobierz) lub INF-O-PR (pobierz) (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej), a w przypadku nieotrzymania za dany rok kalendarzowy pomocy do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, także oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (pobierz).

Jeżeli pracodawca nie złoży dokumentów w wymaganym terminie może zwrócić się do PFRON z prośbą o przywrócenie terminu, jeśli uprawdopodobni fakt, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

 

Po otrzymaniu dokumentów, Fundusz:

 • sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji lub wniosku, informuje pracodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia,
 • ustala czy pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł,
 • ustala kwotę przysługującego dofinansowania,
 • przekazuje ustaloną kwotę przysługującego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Fundusz winien przekazać kwotę dofinansowania na rachunek  pracodawcy w terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego wypełnienia dokumentów. Jeśli przekazana kwota jest różna od wskazanej we wniosku Fundusz jest zobowiązany powiadomić pracodawcę o przyczynach zmiany oraz sposobie ustalenia prawidłowej kwoty dofinansowania.

Materiał został opublikowany w dniu 29.05.2012. Stanowi on integralną część zamkniętego wydania eBIFRON i nie podlega aktualizacji.