informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (treść obowiązująca od dnia 16 maja 2017 r.)

I. Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 4 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.).

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. badaniu – należy przez to rozumieć badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. PFRON lub Funduszu – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. podmiocie badawczym – należy przez to rozumieć:
  1. szkołę wyższą,
  2. placówkę Polskiej Akademii Nauk,
  3. instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 371),
  4. inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.),
 5. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot badawczy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu,
 6. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu badawczego,
 7. zamawiającym – należy przez to rozumieć:
  1. ministerstwo,
  2. urząd centralny,
  3. jednostkę samorządu terytorialnego,
  4. organizację pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie realizacji badania,
 9. zasadach – należy przez to rozumieć zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

III. Zasady wspierania realizacji badań

 1. Pomoc na realizację badań realizowana jest w następujących modułach:
  1. Moduł A - zamawianie badań przez zamawiających (ministerstwa, urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych),
  2. Moduł B - dofinansowanie realizacji projektów badawczych na wniosek podmiotu badawczego (szkoła wyższa, placówka Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym),
  3. Moduł C - finansowanie badań, których tematyka określana jest przez Fundusz.
 2. Dofinansowanie projektów badawczych w module B następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 3. W danym roku kalendarzowym PFRON może ogłosić więcej niż jeden konkurs.
 4. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać umieszczone dodatkowo informacje, dotyczące między innymi warunków realizacji projektów badawczych, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację projektu, kryteriów udziału w konkursie, preferencji stosowanych przy wyborze projektów.

IV. Obszar tematyczny badań

 1. Fundusz może finansować realizację projektów badawczych dotyczących problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:
  1. badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych,
  2. badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  3. badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  4. badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UE i świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich,
  5. badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działań i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności,
  6. inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.a. – 1.e. mają służyć do:
  1. formułowania strategii polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności na poziomie kraju, regionu i poziomie lokalnym,
  2. formułowania programów realizujących politykę społeczną wobec osób niepełnosprawnych,
  3. standaryzacji i podnoszenia jakości usług skierowanych do osób niepełnosprawnych,
  4. standaryzacji terminologii diagnozowania stanu i uwarunkowań niepełnosprawności, uwzględniającej zakres i wielkość niezbędnego wsparcia,
  5. upowszechniania dobrych praktyk.
 3. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.f mają służyć rozwojowi:
  1. technologii w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych osób niepełnosprawnych,
  2. nauki w dziedzinach dotyczących problematyki niepełnosprawności.

Szczegółowe zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych