Formularze

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM)

Z dniem 5 kwietnia 2010 r. powstał obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis tj. przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, którego aktualny wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543).

W związku z powyższym osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą ubiegająca się o refundację składek ZUS składa  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM) jeden raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku) oraz w przypadku zmiany danych występujących w druku.

UWAGA !!!

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej załączają do wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR)(czytaj)

Data publikacji 28.11.2014

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 76793 wizyt