Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - WN-D i załącznika INF-D-P

51. Czy pomoc udzielana w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi pomoc de minimis?

Nie. Pomoc udzielana w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie stanowi pomocy de minimis, spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Pomoc, o której mowa powyżej, wypłacana na podst. art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji (...), dla pracodawców wykonujących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis, zaś dla pracodawców nie wykonujących działalności gospodarczej nie stanowi pomocy publicznej (w tym nie stanowi pomocy de minimis).

Data publikacji 28.02.2013
10.02.2015

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 13901 wizyt