Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) refunduje:

 • osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia:
 • emerytalne,
 • rentowe.

Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Począwszy od wniosków za miesiąc 06/2011 r. jest ona następująca:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
  w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
  w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
  w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

 • niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników:
 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • macierzyńskie
 • emerytalno-rentowe.

Składka zdrowotna opłacana przez niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika nie podlega refundacji.

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który płaci zwiększoną składkę KRUS może ubiegać się o refundację składek KRUS w takiej wysokości, w jakiej została opłacona. W tej sytuacji niepełnosprawny rolnik musi posiadać i przesłać do PFRON aktualną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, zawierającą informację o opłaceniu podwójnej składki emerytalno- rentowej.

Uwaga !!! Warunkiem otrzymania refundacji jest opłacenie składek terminowo i w całości.

Beneficjent, który wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce „Rejestracja osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą” oraz "Rejestracja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika".

Zgodnie z art. 25c ust. 11 ww. ustawy o rehabilitacji refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Data publikacji : 19.04.2008
17.12.2014

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Małgorzata Jaworek
Statystyka strony: 588861 wizyt