Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej

Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub masz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności? Sprawdź jakie są programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych i gospodaruje tymi środkami. Główne zadanie PFRON polega na wsparciu osób niepełnosprawnych i pracodawców. Część pieniędzy przekazywana trafia do osób niepełnosprawnych poprzez samorządy terytorialne (przede wszystkim powiaty) lub poprzez różne działania organizacji pozarządowych.

Roczny budżet PFRON to ok. 4,6 mld złotych. Pieniądze te pochodzą przede wszystkim z wpłat od pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%.

Odbiorcami pomocy z PFRON są pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne.

Największa część środków PFRON przekazuje bezpośrednio pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń – corocznie to ok. 65% budżetu, na przykład w 2015 r. – ponad 2,9 mld zł. Dzięki temu wsparciu stale dofinansowane jest istnienie blisko 250 tysięcy stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.

Środki Funduszu przekazywane są również na:

 • pomoc dla indywidualnych osób niepełnosprawnych – przede wszystkim za pośrednictwem powiatów,
 • wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • finansowanie specjalistycznych placówek, takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, np. Zakłady Aktywności Zawodowej.

 

Ilustracja w formie grafu pokazująca schemat przekazywania środków z budżetu PFRON. Duże koło w kolorze niebieskim. Na nim piktogramy drzwi frotowych sejfu oraz obok kilku monet. Na kole duży, biały napis: PFRON. Od koła prowadzą cztery strzałki do kół z napisami. - PRACODAWCY (dofinansowania do wynagrodzeń), PRACODAWCY tworzenie miejsc pracy, szkolenia itp. - programy PFRON - zatwierdzone przez Radę Nadzorczą - organizacje pozarządowe (finansowanie projektów dotyczących rehabilitacji społecznej lub zawodowej) - jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, województwa) Od elementu nazwanego jednostki samorządu terytorialnego w kolorze czerwonym, prowadzą trzy strzałki do elementów: - Finansowanie placówek (WTZ, ZAZ) - Pomoc osobom indywidualnym - Organizacje pozarządowe Koło czerwone jednostki samorządu ma strzałki czyli powiązanie także z elementem głównym – PFRON oraz do elementu Pracodawcy mającego powiązanie także z elementem głównym – PFRON. Element Programy PFRON powiązany jest jednocześnie z elementem Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powiaty

Pomocy z PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych udzielają przede wszystkim powiaty. Wnioski o dofinansowanie przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). W powiatach rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do:

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • likwidacji barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów NFZ),
 • usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika.

W 2015 roku dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej udzielono następującej pomocy ze środków PFRON (ostatnie, aktualnie dostępne dane rzeczowe):

Za pośrednictwem samorządów powiatowych62,3 mln zł,
co umożliwiło pomoc dla ponad 67,7 tys. dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Największa liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uzyskała pomoc w ramach:

 • działań związanych z dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 32,2 tys. dzieci i młodzieży z ogólną kwotą wsparcia w wysokości ok. 1,7 mln zł,
 • dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych – ok. 10,8 tys. dzieci i młodzieży z ogólną kwotą wsparcia w wysokości ok. 11,7 mln zł oraz opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej -9,6 tys. osób z ogólną kwotą wsparcia w wysokości 7,0 mln zł,
 • dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – ok. 21,1 tys. dzieci i młodzieży z ogólną kwotą wsparcia w wysokości ok. 27,7 mln zł,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych – ok. 2,9 tys. dzieci i młodzieży z ogólną kwotą wsparcia w wysokości ok. 8,9 mln zł.

 

Za pośrednictwem samorządów wojewódzkichprawie 11,0 mln zł, co umożliwiło modernizację 41 obiektów służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe

Drugą, ważną drogą udzielania pomocy ze środków PFRON dziecku i jego rodziców są organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), które realizują różne projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, w  tym dzieci.

Dzięki wsparciu PFRON w organizacjach prowadzona jest m.in. rehabilitacja ciągła osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach, grupowe i indywidualne zajęcia, rozwijające umiejętności niezbędne do sprawnego komunikowania się, usprawniające i wspierające funkcjonowanie dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych środowiskach.

Rodzice mają również możliwość skorzystania z szeroko rozumianego poradnictwa, np. psychologicznego, społeczno-prawnego. PFRON finansuje też szkolenia, kursy i warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych i opiekunów a także szkolenia dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.

Organizowane są lokalne, regionalne i ogólnopolskie imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne z udziałem osób niepełnosprawnych. Opracowywane lub wydawane są publikacje i wydawnictwa (np. pismem Braille’a lub w tekście łatwym do czytania).

Dla osób niewidomych i z dysfunkcją ruchową Fundusz finansuje zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników.

PFRON wspiera projekty kilkuset organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dzieci. W samym 2015 roku dofinansowano 786 różnych projektów.  Wydatkowano na ten cel ponad 178 mln zł. Z Funduszem współpracowało 333 organizacji pozarządowych.

Łączna liczba osób niepełnosprawnych, które od 2009 r. do dziś skorzystały z projektów dofinansowanych przez PFRON to ok. 155 tys. osób niepełnosprawnych, w tym ok. 40 tys. to dzieci i młodzież.

 

Programy PFRON

Kolejnym źródłem pomocy dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci są programy PFRON. Najwięcej form pomocy dla osób niepełnosprawnych realizowanych jest w programie „Aktywny Samorząd”:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania oraz do szkoleń z obsługi sprzętu;
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym;
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy;
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu;
 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w zakresie: opłaty za naukę (czesne), dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
 • szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

Dzięki Aktywnemu Samorządowi w 2015 roku:

 • ponad 500 osób niepełnosprawnych otrzymało pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • ponad 1 700 osób mogło utrzymać sprawność wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • 483 osoby uzyskały pomoc w zakupie protezy kończyn – w ramach programu dofinansowane są wyłącznie nowoczesne protezy - co najmniej na III poziomie jakości,
 • blisko 19 000 osób niepełnosprawnych uzyskało dofinansowanie do studiów wyższych.

Na pomoc w ramach Aktywnego Samorządu w 2015 roku wydaliśmy blisko 80 mln złotych.

Data publikacji 14.01.2015

Starsze wersje dokumentu
Wydział Komunikacji Społecznej
Autor: Danuta Zawilińska
Statystyka strony: 33673 wizyt