Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Rejestracja pracodawcy

Rejestracji podlegają pracodawcy, którzy spełniają warunki określone w:

 • art. 21 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2g i 2e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
 • art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby zarejestrować pracodawcę, należy:

 1. Wybrać na stronie Systemu e-PFRON2 (https://pracodawca.e-pfron.pl) zakładkę: Zgłoszenie Pracodawcy.
 2. Zapoznać się z Warunkami korzystania z Systemu e-PFRON2 i zaakceptować je.
 3. Wybrać właściwy formularz zgłoszeniowy:
     - deklarację DEK-Z dla pracodawcy zobowiązanego do dokonywania wpłat
  ;
     - informację INF-Z dla pracodawcy zwolnionego z dokonywania wpłat.
 4. Wypełnić formularz, korzystając w razie potrzeby z wyjaśnień.
 5. Zatwierdzić wypełniony formularz za pomocą przycisku: Wyślij.
 6. Wypełnić formularz Zgłoszenia Administratora / Pełnomocnika (ZAP) - który wyświetla się automatycznie po wykonaniu czynności z punktu 4.
 7. Złożyć oba wypełnione zgłoszenia za pomocą przycisku:
     - Wyślij do PFRON (wymagane jest wysłanie papierowej wersji obu zgłoszeń), albo
     - Podpisz kwalifikowanym podpisem i wyślij do PFRON (podpisanie elektroniczne certyfikatem kwalifikowanym).

W przypadku wybrania przycisku: Wyślij do PFRON oba zgłoszenia należy wydrukować i ostemplować pieczątką firmową pracodawcy, opatrzyć imienną pieczątką oraz podpisem osoby umocowanej do reprezentowania pracodawcy.

W przypadku innych osób niż wyżej wymienione, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa dla czynności związanych z wpłatami obowiązkowymi (oryginału lub kopii poświadczonej przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego albo notarialnie za zgodność z oryginałem) oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu w wysokości 17,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.). Opłata skarbowa winna być wniesiona na rachunek bankowy, którego numer dostępny jest na stronach internetowych m.st. Warszawy - Dzielnica Wola. Opłaty skarbowej nie uiszczają jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, pełnomocnik będący małżonkiem, wstępnym oraz rodzeństwem mocodawcy, pełnomocnik do podpisywania deklaracji i informacji składanych wyłącznie w formie elektronicznej (art. 4 i 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej).

 1. Wysłać listem wyżej wymienione dokumenty na adres Biura PFRON:


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa


z dopiskiem na kopercie "e-PFRON2".

Zarejestrowanemu pracodawcy nadawany jest identyfikator zwany "numerem w rejestrze PFRON".
PFRON po otrzymaniu powyższych dokumentów oraz zweryfikowaniu danych potwierdza nadanie Pracodawcy numeru w rejestrze PFRON oraz aktywuje Administratora - drogą elektroniczną na adres wskazany w Zgłoszeniu Administratora / Pełnomocnika (ZAP).

Jednocześnie informujemy, że brak nadanego numeru w rejestrze PFRON nie zwalnia z obowiązku terminowego deklarowania i dokonywania wpłat. Wpłaty należy dokonać w ustawowym terminie, a w opisie przelewu wpisać numer NIP / Regon Pracodawcy i okres sprawozdawczy, którego dotyczy wpłata.

Informacja o wsparciu w zakresie rejestracji pracodawców dostępna jest w dziale "
Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat".

Data publikacji : 13.05.2008

Wydział Wpłat Obowiązkowych
Autor:
Statystyka strony: 70102 wizyt