Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Rejestracja pracodawcy

Rejestracji podlegają pracodawcy, którzy spełniają warunki określone w:

 • art. 21 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2g i 2e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
 • art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby zarejestrować pracodawcę, należy:

 1. Wypełnić stosowny dokument zgłoszeniowy:
     - deklarację DEK-Z dla pracodawcy zobowiązanego do dokonywania wpłat (pobierz wyjaśnienia
  );
     - informację INF-Z dla pracodawcy zwolnionego z dokonywania wpłat (pobierz wyjaśnienia).

 2. Ostemplować pieczątką firmową pracodawcy, opatrzyć imienną pieczątką oraz podpisem osoby umocowanej do reprezentowania pracodawcy, tzn:
     - osób prawnych i spółek kapitałowych: członka zarządu, członków zarządu, prokurentów (zgodnie z zasadami reprezentacji wymienionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym);
     - osób fizycznych lub spółek osobowych: właściciela, współwłaścicieli, wspólników;
     - jednostek sfery budżetowej i instytucji publicznych: kierowników, dyrektorów, dowódców, itp.

  W przypadku innych osób niż wyżej wymienione, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa dla czynności związanych z wpłatami obowiązkowymi (oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem) oraz potwierdzenia uiszczonia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu w wysokości 17,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).
  Opłata skarbowa winna być wniesiona na rachunek bankowy, którego numer dostępny jest na stronach internetowych m.st. Warszawy - Dzielnica Wola.

  Opłaty skarbowej nie uiszczają jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego (art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej).
 3. Wysłać listem wyżej wymienione dokumenty na adres Biura PFRON:

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Al. Jana Pawła II nr 13
  00-828 Warszawa


  z dopiskiem na kopercie "e-PFRON2".

Zarejestrowanemu pracodawcy nadawany jest identyfikator zwany "numerem w rejestrze PFRON".
O nadaniu numeru w rejestrze PFRON Fundusz informuje pisemnie.

Jednocześnie informujemy, że brak nadanego numeru w rejestrze PFRON nie zwalnia z obowiązku terminowego deklarowania i dokonywania wpłat.

Informacja o wsparciu w zakresie rejestracji pracodawców dostępna jest w dziale "
Kontakt w sprawie obowiązkowych wpłat".

Data publikacji : 13.05.2008

Wydział Wpłat Obowiązkowych
Autor:
Statystyka strony: 54713 wizyt