Kanał RSS nowa.pfron.org.pl Tue, 13 Apr 2021 21:30:17 +0200 Tue, 13 Apr 2021 21:30:17 +0200 TYPO3 EXT:news news-133882 Thu, 08 Apr 2021 14:40:49 +0200 Konkurs „Pokonamy bariery” - wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-%E2%80%9Epokonamy-bariery%E2%80%9D---wyniki-oceny-merytorycznej-wniosk%C3%B3w-o-zlecenie-realizacji-zada%C5%84-?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie odwołań, dokonano ponownej oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niniejszy komunikat uwzględnia ponowną ocenę merytoryczną 4 wniosków (nr 493130, 493049, 493034, 493219) wymienionych w komunikacie opublikowanym w dniu 1 kwietnia 2021 r. (tabela)

  

Nr wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kierunek pomocy / Lista

 

Wynik oceny

493130

 

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO "LEONARDO"

Asystent zdrowienia - szansą na skuteczna aktywizacje zawodowa osób niepełnosprawnych.

1

 

negatywna

493049

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI "BRUNO

Wielospecjalistyczne usprawnianie dzieci z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu BRUNO.

2 / 2

 

negatywna

493034

 

POLSKA KOALICJA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie.

4

 

pozytywna

493219

 

POLSKA KOALICJA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

 

GLOSPACJENTA.PL - Wirtualna przestrzeń pacjenta onkologicznego Informacja, edukacja, rehabilitacja, wsparcie pacjentów, osób z niepełnosprawnością i ich bliskich.

4

 

pozytywna

 

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków:

Kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 1. 

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” – lista rankingowa 2) – projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.

Lista 2) wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 2. 

Kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 4

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Opublikowana lista rankingowa wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) zawiera liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Informacja o decyzjach Zarządu PFRON dotyczących wniosków, które uzyskają dofinansowanie podawana jest w odrębnych komunikatach, niezwłocznie po ich podjęciu.

]]>
Komunikaty Komunikaty BIP Organizacje pozarządowe Aktualności
news-133863 Thu, 08 Apr 2021 12:32:13 +0200 Trwa spis ludności. Weź udział już dziś https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-spis-ludno%C5%9Bci.-we%C5%BA-udzia%C5%82-ju%C5%BC-dzi%C5%9B?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Od 1 kwietnia w naszym kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Po raz pierwszy w historii samospis internetowy jest obowiązkowy i realizowany w pełni przy użyciu interaktywnego formularza. Tegoroczny spis odbywa się online za pośrednictwem strony internetowej https://spis.gov.pl. Wywiady bezpośrednie – z uwagi na epidemię – nie są realizowane.

Osoby, które ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będą w stanie uczestniczyć w spisie online, uzyskają pomoc rachmistrzów pod numerem telefonu 22 279 99 99.

W przypadku braku dostępu do sieci, spisu można dokonać, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych. Lista miejsc, gdzie można dokonać samospisu dostępna jest na stronie spisu.

Obowiązkiem spisowym objęte są osoby stale zamieszkałe oraz czasowo przebywające na terenie Polski, a także osoby niemające miejsca zamieszkania.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany do 30 września 2021 roku. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy.

]]>
Aktualności
news-133861 Thu, 08 Apr 2021 12:18:18 +0200 Rusza rekrutacja na szkolenie "Różni Podróżni" dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rusza-rekrutacja-na-szkolenie-%22r%C3%B3%C5%BCni-podr%C3%B3%C5%BCni%22-dla-pracownik%C3%B3w-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-os%C3%B3b-ze-szczeg%C3%B3lnymi-potrzebami,-w-tym-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami--?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza rozpoczęcie 12 kwietnia 2021 r. rekrutacji na szkolenie „Różni podróżni” realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA RÓŻNI PODRÓŻNI

Uczestnikami szkolenia Różni podróżni mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1)  uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

 1. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 1. sprzedawca biletów,
 2. pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 3. pracownik infolinii,
 4. członkowie drużyny konduktorskiej,
 5. pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
 6. kontroler biletów,
 7. kierowca,
 8. motorniczy,
 9. pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 10. trenerzy wewnętrzni;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

 1. sprzedawca biletów,
 2. pracownik obsługi dworca;

III. pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;

IV. pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;

V. pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów.

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

III. pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

UWAGA: Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2.

KRYTERIA UDZIAŁU W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Kryteria kwalifikowania przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego do udziału w szkoleniach zostały określone w §16 Regulaminu szkoleń.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA.

JAK WNIOSKOWAĆ O UDZIAŁ W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM SZKOLEŃ (dostępny w zakładce: REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA)

2. USTALIĆ Z JAKIEGO RODZAJU POMOCY MOŻE SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO CHCĄC UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, tzn. czy może ubiegać się o wsparcie w postaci:

 1. pomocy de minimis, czy
 2. pomocy publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, czy
 3. pomocy publicznej na szkolenia.

WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (dostępne  w zakładce: REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA):

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC DE MINIMIS, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 4. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 5. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 6. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 7. informacja o ochronie danych osobowych;
 8. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 9. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 10. załącznik/i dot. otrzymywanej pomocy de minimis.

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH REKOMPENSATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej w ramach rekompensaty;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 4. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 5. wykaz niezbędnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych;
 6. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 7. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 8. oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji;
 9. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 10. oświadczenie o niepodjęciu uprzedniego zobowiązania do udziału w szkoleniu;
 11. informacja o ochronie danych osobowych;
 12. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 13. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 14. dokumenty pozwalające potwierdzić sytuację finansową i wielkość przedsiębiorcy (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe, informacje o wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na roczne jednostki zatrudnienia, inne dokumenty)

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIEBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA, tj. pokrycie od 50 do 70% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
 3. w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 4. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 5. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 6. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 7. informacja o ochronie danych osobowych;
 8. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 9. kwestionariusze osobowe uczestników, tj. osób wskazanych w wykazie uczestników objętych wnioskiem;
 10. właściwe ze na rodzaj udzielanej pomocy dokumenty pozwalające potwierdzić możliwość otrzymania zgodnej z prawem pomocy.

3. PODPISAĆ Z PFRON POROZUMIENIE dotyczące przeprowadzenia szkolenia dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”

4. UZGODNIĆ Z PRZEDSTAWICIELAMI REALIZATORA SZKOLEŃ, tj. Polskiego Instytutu Rozwoju sp. z o.o. (PIR sp. z o.o.) DOKŁADNE DATY I MIEJSCA SZKOLEŃ

DODATKOWE INFORMACJE

Instrukcje wypełniania wniosków wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami, tj. wnioskami i załącznikami do nich znajdują się w zakładce: REGULAMIN

]]>
UE - Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego Projekty UE
news-133845 Thu, 08 Apr 2021 10:21:30 +0200 Materiały informacyjne w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/materia%C5%82y-informacyjne-w-sprawie-dofinansowania-do-wynagrodze%C5%84-pracownik%C3%B3w-niepe%C5%82nosprawnych-oraz--refundacji-sk%C5%82adek-na-ubezpieczenia-spo%C5%82eczne?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż na witrynie PFRON są udostępnione broszury informacyjne oraz filmy instruktażowe, które dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, a więc odnoszą się do dokumentów składanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

Materiały, o których mowa powyżej, w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne:

 1. dla niepełnosprawnych przedsiębiorców są dostępne w zakładce Osoby niepełnosprawne /Dofinansowanie działalności gospodarczej /Refundacja składek ZUS/ Materiały informacyjne oraz instruktażowe:
 • film instruktażowy „Jak uzupełnić wniosek Wn-U-G”,
 • film instruktażowy „Jak uzupełnić formularz INF-O-PdM”,
 • broszura informacyjna „Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne”.
 1. dla rolników są dostępne w zakładce Osoby niepełnosprawne/Wsparcie dla rolników/Materiały informacyjne oraz instruktażowe:
 • film instruktażowy „Jak uzupełnić wniosek Wn-U-A”,
 • broszura informacyjna „Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne”.

Natomiast materiały w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych są dostępne w zakładce Pracodawcy/Dofinansowanie wynagrodzeń /Materiały informacyjne oraz instruktażowe:

 • film instruktażowy „Jak uzupełnić wniosek Wn-D i załącznik INF-D-P”,
 • film instruktażowy „Jak uzupełnić formularz INF-O-PP”,
 • broszura informacyjna „Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych”.

Zachęcamy Państwa do korzystania z opublikowanych materiałów, które zawierają szczegółowe wyjaśnienia na temat uzupełniania dokumentów, dotyczących refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wskazują warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać tego rodzaju pomoc. Zapoznanie się z udostępnionymi przez PFRON materiałami ograniczy konieczność korygowania składanych przez Państwa wniosków o wsparcie.

W przypadku pytań bądź wątpliwości w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON lub z infolinią Departamentu ds. Rynku Pracy pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy możliwy jest również za pośrednictwem poczty e-mail. Zapytania należy kierować na adres: sod@pfron.org.pl.

]]>
Komunikaty Aktualności SODiR Aktualności
news-133772 Fri, 02 Apr 2021 09:17:00 +0200 Konkurs „Pokonamy bariery”: kolejna decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania - kierunki pomocy 1, 2, 3 https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-%E2%80%9Epokonamy-bariery%E2%80%9D:-kolejna-decyzja-w--sprawie-udzielenia-dofinansowania---kierunki-pomocy--1,-2,-3?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął drugą decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).

Grupa wniosków o znaczeniu strategicznym

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie zakwalifikowania kolejnych wniosków, tj. dotyczących organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych, zgłoszonych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)” oraz typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)”, do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym związanych z ważnym interesem społecznym i publicznym, mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19.

Udzielone dofinansowania

W ramach drugiej decyzji Zarządu PFRON dofinansowanie uzyskało 40 wniosków na łączną kwotę 10 188 192,37 zł w paragrafie 2450, w kwocie zaproponowanej przez komisję konkursową, w tym:

 • 9 wniosków o znaczeniu strategicznym, zgłoszonych w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, zweryfikowanych pozytywnie merytorycznie,
 • 1 wniosek o znaczeniu strategicznym, zgłoszony w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, zweryfikowany pozytywnie merytorycznie,
 • 30 wniosków o znaczeniu strategicznym zgłoszonych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, tj. dotyczących organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, zweryfikowanych pozytywnie merytorycznie.

Łączna kwota udzielonych dofinansowań w konkursie „Pokonamy bariery” (1/2020) wynosi 234 251 914,18 zł i dotyczy realizacji 441 wniosków zweryfikowanych pozytywnie merytorycznie, w ramach których planowane jest objęcie wsparciem 160 312 osób niepełnosprawnych. W przypadku projektów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Wnioski dofinansowane w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” narastająco

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania PFRON

Liczba osób objętych wsparciem

Kierunek pomocy 1
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

28

31 122 670,78

8 338

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

6

2 548 586,00

41 295

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2)

176

79 696 691,60

78 716

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

47

34 115 550,54

3 067

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)

(pozostałe wnioski)

49

36 139 826,54

5 600

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 4)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

50

36 921 379,09

6 873

Kierunek pomocy 3
(tylko wnioski o znaczeniu strategicznym)

85

13 707 209,63

16 423

Ogółem

441

234 251 914,18

160 312

Kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 1. 

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” – lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3), wnioski o znaczeniu strategicznym.

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 3, wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 3, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym 

Umowa o zlecenie realizacji zadań

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Informacje dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla kierunków pomocy 1, 2, 3.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

 • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskały dofinansowania, zostały umieszczone na liście rezerwowej. Informacja o udzieleniu kolejnego dofinansowania zostanie opublikowana niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd PFRON.

]]>
Komunikaty Komunikaty BIP Aktualności Organizacje pozarządowe
news-133769 Fri, 02 Apr 2021 09:09:00 +0200 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/%C5%9Bwiatowy-dzie%C5%84-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-autyzmu?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Jak co roku, 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Został on ustanowiony przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego celem jest podniesienie społecznej świadomości na temat autyzmu. Jest to również okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na potrzebę działania na rzecz osób dotkniętych autyzmem oraz ich problemy.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu objawiające się problemami z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. Według szacunkowych danych, w Polsce autyzm dotyka ok. 30 tys. osób, w tym 20 tys. dzieci. Pamiętajmy, iż nie jest to ani lepsze, ani gorsze, ale po prostu inne spojrzenie na świat.

Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski. Każdy może w tym dniu wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem - choćby poprzez dodanie niebieskiej żarówki lub puzzla do profilu w mediach społecznościowych.

Niech Światowy Dnia Świadomości Autyzmu przyczyni się do wzrostu społecznej akceptacji i wyrozumiałości, a także budowania środowiska i instytucji przyjaznych każdemu człowiekowi.

]]>
Aktualności
news-133733 Thu, 01 Apr 2021 14:12:05 +0200 Konkurs „Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 1, 2, 4 - odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-%E2%80%9Epokonamy-bariery%E2%80%9D,-kierunek-pomocy-1,-2,-4----odwo%C5%82ania-od-wynik%C3%B3w-oceny-merytorycznej-wniosk%C3%B3w-o--zlecenie-realizacji-zada%C5%84.-?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie złożonych odwołań skierowano wnioski do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Lista wniosków skierowanych do ponownej oceny merytorycznej po złożeniu odwołania.

 

]]>
Komunikaty Komunikaty BIP Aktualności Organizacje pozarządowe
news-133721 Thu, 01 Apr 2021 12:24:43 +0200 PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomi%C5%82-realizacj%C4%99-modu%C5%82u-iv-programu-%E2%80%9Epomoc--osobom-niepe%C5%82nosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-%C5%BCywio%C5%82u--lub-sytuacji-kryzysowych-wywo%C5%82anych-chorobami-zaka%C5%BAnymi%E2%80%9D-w--2021-roku?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel w 2021 roku Fundusz zabezpieczył 50 mln zł.

 

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

 

Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:

 • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
 • transportu;
 • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
 • organizacji opieki domowej;
 • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
 • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;
 • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
 • utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);
 • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
 • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

 

Co ważne, Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia.

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu IV udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania.
Wzory wniosków o przyznanie finansowania albo dofinansowania w Module IV zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania.

 

Wnioski mogą być składane przez samorządy powiatowe i gminne w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2021 r. Wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.

 

Serdecznie zapraszamy samorządy powiatowe i gminne do zapoznania się z dokumentami programowymi i podjęcia realizacji Modułu IV programu.

]]>
Komunikaty Komunikaty BIP Aktualności Koronawirus
news-133710 Thu, 01 Apr 2021 10:52:42 +0200 PFRON uruchomił dla samorządów powiatowych i gminnych realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomi%C5%82-dla-samorz%C4%85d%C3%B3w-powiatowych-i-gminnych-realizacj%C4%99-modu%C5%82u-iv-programu-%E2%80%9Epomoc-osobom-niepe%C5%82nosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-%C5%BCywio%C5%82u-lub-sytuacji-kryzysowych-wywo%C5%82anych-chorobami-zaka%C5%BAnymi%E2%80%9D-w-2021-roku?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w 2021 roku realizacji Modułu IV programu  Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Celem programu w 2021 roku jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Przyjęty przez Zarząd PFRON w dniu 25 marca 2021 roku dokument pn.  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2021 roku realizatorów Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” określa mn., że:

 • Z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu mogą wystąpić samorządy gminne lub samorządy powiatowe, które w wyniku ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-Cov-2, uruchomiły w 2021 roku dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.
 • Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne, jak i na działania realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo w związku z powierzeniem prowadzenia zadań publicznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Wzory umów i wniosków zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania.
 • Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu IV programu 100% planowanych przez Wnioskodawcę wydatków, z tym, że nie więcej niż do wysokości 100.000 zł – z zastrzeżeniem, iż finansowanie albo dofinansowanie nie dotyczy kosztów administracyjnych i biurowych samorządów, związanych z organizacją i uruchomieniem pomocy w ramach Modułu IV.


Nowa formuła programu na korzystnych warunkach pozwoli pokryć szeroki zakres zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na terenie funkcjonowania samorządów powiatowych i gminnych.


Serdecznie zapraszamy samorządy powiatowe i gminne do realizacji Modułu IV programu!

]]>
Komunikaty BIP
news-133496 Thu, 25 Mar 2021 12:35:46 +0100 Konkurs „Pokonamy bariery” - wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-%E2%80%9Epokonamy-bariery%E2%80%9D---wyniki-oceny-merytorycznej-wniosk%C3%B3w--o-zlecenie-realizacji-zada%C5%84-?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie odwołań, dokonano ponownej oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków:

Kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 1,wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 1. 

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” – lista rankingowa 3) – projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”.

Lista rankingowa 3) wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 2, wnioski o znaczeniu strategicznym

Lista rankingowa 3) wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 2, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Lista 3) wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 2. 

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 3, wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 3, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 3. 

Kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 4, 

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 4. 

Kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 5, 

Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny merytorycznej (ocena negatywna) w kierunku pomocy 5. 

Kierunek pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Lista wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) w kierunku pomocy 6. 

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Opublikowane listy rankingowe wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Informacja o decyzjach Zarządu PFRON dotyczących wniosków, które uzyskają dofinansowanie podawana jest w odrębnych komunikatach, niezwłocznie po ich podjęciu.

]]>
Aktualności Komunikaty BIP Komunikaty Organizacje pozarządowe
news-133416 Tue, 23 Mar 2021 14:12:32 +0100 Pierwsze przekazanie psa przewodnika w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pierwsze-przekazanie-psa-przewodnika-w-ramach-projektu-%E2%80%9Ebudowa-kompleksowego-systemu-szkolenia-i-udost%C4%99pniania-osobom-niewidomym-ps%C3%B3w-przewodnik%C3%B3w-oraz-zasad-jego-finansowania%E2%80%9D.-?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news

Dnia 19.03.2021 r. odbyło się pierwsze przekazanie psa przewodnika wyszkolonego w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

Labik- pies rasy golden retriever, wyszkolony przez Fundację „Pies Przewodnik”, jest pierwszym z 48 psów, które mają zostać przekazane osobom niewidomym. Przygotowanie psa do pracy jako pies przewodnik osoby niewidomej to wielomiesięczna, ciężka praca zarówno wolontariuszy, trenerów jak i instruktorów.

Cały proces szkoleniowy przebiegał zgodnie z założeniami dokumentu „Standard - Szkolenie psów przewodników”, wypracowanego przez Zespół Ekspertów w ramach projektu. Następnie po przejściu procesu szkoleniowego i pozytywnym zdaniu egzaminu, Labik oczekiwał na swojego przyszłego właściciela, dla którego stanie się przewodnikiem. Proces dobru w tzw. „pary” czyli klient-pies przebiegł w tym przypadku sprawnie. Należy zauważyć, że proces doboru psa do klienta to również wieloetapowe działania mające na celu jak najlepsze dopasowanie konkretnego psa do osoby niewidomej, tak by razem tworzyły zgrany duet. Tym razem duet zgrał się idealnie i Labik został przewodnikiem Pani Bogusi. Dla klientki jest to kolejny pies przewodnik. Posiadanie psa przewodnika to dla osób niewidomych szansa na lepsze życie i zdecydowanie większą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. 

]]>
Aktualności
news-133370 Mon, 22 Mar 2021 09:39:19 +0100 Konkurs „Pokonamy bariery”: decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania - kierunki pomocy 1, 2, 3 https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-%E2%80%9Epokonamy-bariery%E2%80%9D:-decyzja-w-sprawie--udzielenia-dofinansowania---kierunki-pomocy-1,-2,-3-?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął pierwszą decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowań na realizację w 2021 roku wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).

Informujemy, że zwiększona została wysokość środków przeznaczonych w 2021 roku na realizację zadań zlecanych, z kwoty 290 mln zł do kwoty 415 mln zł, tj. o ponad 43%. Jest to największa pula środków na przestrzeni wszystkich lat realizacji zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jaką Fundusz przeznacza w danym roku na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych.

Grupa wniosków o znaczeniu strategicznym

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie zakwalifikowania części wniosków złożonych w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym związanych z ważnym interesem społecznym i publicznym, mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19.

Alokacja środków na dofinansowanie realizacji projektów o znaczeniu strategicznym zwiększona została do kwoty 120 mln zł.

Na listę rankingową wniosków o znaczeniu strategicznym zakwalifikowane zostały wnioski:

1)   zgłoszone w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2)   przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii, zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, obejmujące realizację wyłącznie zadania pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”;

3)   zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, obejmujące realizację zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”;

4)   zgłoszone w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”;

5)   dotyczące organizacji imprez sportowych, zgłoszone w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)” oraz typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)”.

Udzielone dofinansowania

Dofinansowanie uzyskało 401 wniosków na łączną kwotę 224 063 721,81 zł, w tym 223 411 825,01 zł w paragrafie 2450 (wydatki bieżące) i 651 896,80 zł w paragrafie 6270 (wydatki inwestycyjne), w kwocie zaproponowanej przez komisję konkursową, w tym:

 1. wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 1, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie, z pominięciem tych wniosków, w przypadku których organizacja pozarządowa odwołała się od wyników oceny merytorycznej, a ponowna ocena nie została jeszcze zakończona;
 2. wszystkie wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 1) – projekty, w których zaplanowane zostało wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie;
 3. wszystkie wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 2) – projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie;
 4. wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie, z pominięciem jednego wniosku, w przypadku którego organizacja pozarządowa odwołała się od wyników oceny merytorycznej, a ponowna ocena nie została jeszcze zakończona;
 5. wszystkie wnioski zgłoszone w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 4) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie;
 6. wnioski o znaczeniu strategicznym zgłoszone w kierunku pomocy 3, tj. dotyczące organizacji imprez sportowych, zweryfikowane pozytywnie merytorycznie, z pominięciem tych wniosków, w przypadku których organizacja pozarządowa odwołała się od wyników oceny merytorycznej, a ponowna ocena nie została jeszcze zakończona.

W przypadku projektów, w których zaplanowane zostało wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, obejmujących realizację wyłącznie zadania pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”, których okres realizacji został zaplanowany jako wieloletni, Zarząd PFRON postanowił udzielić dofinansowania na ich realizację pod warunkiem zmiany charakteru projektu z wieloletniego na roczny.

W ramach realizacji 401 projektów dofinansowanych ze środków PFRON, planowane jest objęcie wsparciem 152 010 osób niepełnosprawnych. W przypadku umów wieloletnich liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem dotyczy wszystkich okresów finansowania.

Wnioski dofinansowane w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Liczba wniosków dofinansowanych

Kwota dofinansowania PFRON

Liczba osób objętych wsparciem

Kierunek pomocy 1
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

19

26 996 455,61

6 895

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 1)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

6

2 548 586,00

41 295

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 2)

176

79 696 691,60

78 716

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

46

33 278 213,54

3 007

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 3)

(pozostałe wnioski)

49

36 139 826,54

5 600

Kierunek pomocy 2, lista rankingowa 4)
(wnioski o znaczeniu strategicznym)

50

36 921 379,09

6 873

Kierunek pomocy 3
(tylko wnioski o znaczeniu strategicznym)

55

8 482 569,43

9 624

Ogółem

401

224 063 721,81

152 010

Kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 1. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 1. 

Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 1) – projekty, w których zaplanowane zostało wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 1).

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 2) – projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 2).

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) - projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3), wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 2, lista rankingowa 3) wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) – projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” – wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2), lista rankingowa 3), wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 4) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – wnioski o znaczeniu strategicznym.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 2), lista rankingowa 4), wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.

Lista wniosków dofinansowanych w kierunku pomocy 3, wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 3, wnioski o znaczeniu strategicznym. 

Lista rezerwowa wniosków w kierunku pomocy 3, wnioski niezaliczane do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym. 

Umowa o zlecenie realizacji zadań

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Informacje dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX i X Regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla kierunków pomocy 1, 2, 3.

Jednocześnie przypominamy, że przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

 • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy (…).

Kolejne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania

Podjęcie kolejnej decyzji o udzieleniu dofinansowania planowane jest po zakończeniu ponownej oceny merytorycznej wniosków w kierunku pomocy 1, 3, 4, 5, 6 i jednego wniosku w kierunku pomocy 2.

]]>
Aktualności Organizacje pozarządowe Komunikaty BIP
news-133359 Sun, 21 Mar 2021 08:18:52 +0100 21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/21-marca-%E2%80%93-%C5%9Bwiatowy-dzie%C5%84-zespo%C5%82u-downa?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news 21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

W tym dniu wszyscy okazujemy naszą solidarność z osobami z trisomią 21. Włączamy się w akcje społeczne pokazujące akceptację i zrozumienie. Dajemy osobom z zespołem Downa i ich bliskim czytelny znak naszego zainteresowania i aprobaty. Drobne gesty mają znaczenie, mogą przysłużyć się niwelowaniu barier i przezwyciężaniu krzywdzących stereotypów.

Niech 21 marca będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa dobre, barwne i satysfakcjonujące, by nie brakowało w nim powodów do radości.

Krzysztof Michałkiewicz

Prezes zarządu PFRON

]]>
Aktualności
news-133328 Thu, 18 Mar 2021 14:36:09 +0100 Struktura wydatków przeznaczonych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON według algorytmu w 2020 roku https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/struktura-wydatk%C3%B3w-przeznaczonych-przez-samorz%C4%85dy--wojew%C3%B3dzkie-i-powiatowe-na-rehabilitacj%C4%99-zawodow%C4%85-i--spo%C5%82eczn%C4%85-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych,-ze-%C5%9Brodk%C3%B3w--pfron-wed%C5%82ug-algorytmu-w-2020-roku?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Szanowni Państwo,

udostępniamy Państwu pliki zawierające struktury wydatków poniesionych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe ze środków PFRON wg algorytmu w ubiegłym roku.

Pliki te są w formacie MS Excel,  obejmują każdy samorząd z osobna oraz zestawienia zbiorcze dla całego kraju. Ponadto w celu łatwiejszej identyfikacji danych dotyczących poszczególnych samorządów, do skoroszytów dołączone zostały arkusze zawierające listy województw i powiatów wraz z ich numerem a ponadto dla powiatów z przyporządkowaniem ich do odpowiedniego województwa.  

Zachęcamy Państwa do skorzystania z zamieszczonego materiału, który może być pomocny dla Sejmików Województw i Rad Powiatów w podjęciu decyzji o podziale środków Funduszu wg algorytmu na 2021 r.

]]>
Komunikaty Samorządy Aktualności
news-133115 Thu, 18 Mar 2021 07:53:00 +0100 Zaproszenie na webinarium https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaproszenie-na-webinarium?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news W dniu 19 marca 2021 r. odbędzie się webinarium z udziałem zastępcy prezesa zarządu PFRON ds. programowych Doroty Habich, poświęcone realizacji i wdrożeniu efektów projektu  „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3.

Webinarium jest podsumowaniem realizacji projektu pt. Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a współpracują z nim: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. – niemiecka instytucja zabezpieczenia wypadkowego.

Celem głównym projektu realizowanego od 01/10/2017 do 31/03/2021 jest wdrożenie nowego modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych  kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie specjaliście ds. zarządzania rehabilitacją wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby niepełnosprawnej przez wszystkie etapy rehabilitacji.

Wypracowany model ma pomóc zapewnić wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafiła skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji.

Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją będzie wspieranie klienta w procesie rehabilitacji, zarówno medycznej, jak i psychologicznej, zawodowej oraz społecznej. Będzie on więc kompleksowo koordynować wszystkie działania rehabilitacyjne.

Podczas webinarium zostanie zaprezentowany, wypracowany w trakcie realizacji projektu, model kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, który jest wynikiem  pracy zepołów eksperckich (w kilku obszarach: analizy potrzeb, uwarunkowań formalno-prawnych, profilu kompetencyjnego oraz metodyki kształcenia) oraz praktycznych doświadczeń po przeprowadzeniu dwóch pilotazowych edycji studiów podyplomowych. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad rolą i miejscem specjalisty na rynku pracy, wymiany doświadczeń specjalistów, którzy ukończyli studia podyplomowe i są  zatrudnieni w ośrodkach rehabilitacji kompleksowej, przywołania dobrych praktyk w tym zakresie i podsumowania całego projektu.

Na stronie https://www.zus.pl/ dostępny jest formularz zgłoszeniowy na webinarium.

Zapraszamy do udziału.

]]>
Aktualności
news-133251 Tue, 16 Mar 2021 10:30:22 +0100 Raport końcowy z badania „Zakłady Pracy Chronionej w Polsce” https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/raport-ko%C5%84cowy-z-badania-%E2%80%9Ezak%C5%82ady-pracy-chronionej-w-polsce%E2%80%9D?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zostało zakończone badanie pt. „Zakłady Pracy Chronionej w Polsce”.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie listopad 2019 - grudzień 2020 r., na zlecenie PFRON przez konsorcjum firm: Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka - lider konsorcjum, Policy & Action Group Uniconsult oraz MANDS Badania Rynku i Opinii.

Celem ogólnym badania było pozyskanie całościowej wiedzy o aktualnej sytuacji ZPCh i zatrudnionych w nich osobach niepełnosprawnych, diagnoza sytuacji zawodowej pracowników niepełnosprawnych ZPCh i jej uwarunkowań, a także diagnoza sytuacji ekonomicznej zakładów pracy chronionej i jej uwarunkowań.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Zakłady Pracy Chronionej stanowią istotny element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami pozwalając na aktywność zawodową. Są alternatywą dla otwartego rynku pracy umożliwiając tym samym realizowanie się w życiu zawodowym osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

]]>
Aktualności
news-133228 Mon, 15 Mar 2021 15:12:05 +0100 Konkurs „Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-%E2%80%9Epokonamy-bariery%E2%80%9D,-kierunek-pomocy-1,-2,-3,-4,-5,-6----odwo%C5%82ania-od-wynik%C3%B3w-oceny-merytorycznej-wniosk%C3%B3w-o--zlecenie-realizacji-zada%C5%84.-?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie złożonych odwołań skierowano wnioski do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Lista wniosków skierowanych do ponownej oceny merytorycznej po złożeniu odwołania

Lista wniosków nieskierowanych do ponownej oceny merytorycznej po złożeniu odwołania

Zgodnie z zapisami regulaminów składania, rozpatrywania i realizacji projektów, stanowiących załączniki do Zasad wspierania realizacji zadań (…),  w uzasadnionych przypadkach Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) którego wniosek nie został skierowany do ponownej oceny merytorycznej przysługuje prawo złożenia do Zarządu PFRON drugiego odwołania – na zasadach określonych w regulaminach. Złożenie drugiego odwołania wyczerpuje tryb odwoławczy.  


Termin złożenia drugiego odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) informacji o nieskierowaniu wniosku do ponownej oceny merytorycznej, tj. w terminie do 22 marca 2021 r.

 • W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
 • Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.
 • Odwołanie do Zarządu PFRON można złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II Nr 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane - „Pokonamy bariery”.
 • W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.
 • Skan odwołania proszę także przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do 22 marca 2021 r.
]]>
Komunikaty BIP Aktualności Komunikaty
news-133190 Fri, 12 Mar 2021 12:36:52 +0100 Badanie sondażowe dotyczące zainteresowania warsztatów terapii zajęciowej udziałem w pilotażu standardów WTZ. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/badanie-sonda%C5%BCowe-dotycz%C4%85ce-zainteresowania-warsztat%C3%B3w-terapii-zaj%C4%99ciowej-udzia%C5%82em-w-pilota%C5%BCu-standard%C3%B3w-wtz.-?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 11 marca 2021 r. wystosował do wszystkich warsztatów terapii zajęciowej zaproszenie do udziału w krótkim sondażu, którego celem jest ocena stopnia zainteresowania tych placówek udziałem w pilotażu standardów funkcjonowania WTZ.

Link do sondażu

Link stanowi dostęp do ankiety dla wszystkich WTZ. Ankietę można wypełnić do dnia 18 marca 2021 r. 

Standardy zostaną opracowane w ramach projektu “Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach POWER 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie: http://wlaczeniespoleczne.pl/.

Standardy funkcjonowania WTZ będą uwzględniać między innymi:

 • wytyczne dotyczące opracowania indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) uczestników oraz ich wdrażania,
 • zasady i metody mierzenia postępów prowadzonej terapii w kontekście IPR oraz jej efektywności,
 • wytyczne w zakresie szkolenia i rozwoju kadr WTZ,
 • programy szkoleniowe,
 • specyfikację sprzętu niezbędnego do ich wdrożenia.

Propozycja standardów funkcjonowania WTZ zostanie poddana konsultacjom społecznym (w okresie wrzesień-październik 2021 r.). Następnie zostaną one przetestowane na reprezentatywnej grupie WTZ (ok. 10 % warsztatów terapii zajęciowej) w okresie listopad 2021 r. – wrzesień 2022 r. Proces naboru zgłoszeń do pilotażu standardów funkcjonowania WTZ planowany jest w okresie wrzesień – październik 2021 r. Warsztaty, które zakwalifikują się do pilotażu standardów, będą mogły otrzymać środki finansowe w wysokości do 65.000 zł, na doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z wypracowanymi standardami.    

Chcemy zaprosić Warsztaty Terapii Zajęciowej do udziału w testowaniu nowych rozwiązań służących wsparciu uczestników warsztatów w niezależnym życiu.

Ewentualne pytania dotyczące sondażu prosimy kierować na skrzynkę: badania@pfron.org.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partner w projekcie

]]>
Aktualności
news-133171 Fri, 12 Mar 2021 11:33:41 +0100 36–37 numer Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/36%E2%80%9337-numer-kwartalnika-%E2%80%9Eniepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87-%E2%80%93-zagadnienia,-problemy,-rozwi%C4%85zania%E2%80%9D?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce podwójny, 36–37 numer Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Jest to wydanie, na łamach którego prezentujemy szereg rekomendacji i wytycznych zagranicznych ekspertów, w zakresie problemów i zagadnień związanych z ochroną osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa.

Na początku przedstawiamy wywiad z Mikiem Hessem – Założycielem i Dyrektorem Zarządzającym Instytutu Technologii Osób Niewidomych i Słabowidzących (ang. Blind Institute of Technology, BIT) w Denver (USA). Jest on osobą wyjątkową. Mimo niepełnosprawności wzroku zrobił zawrotną karierę w branży technologicznej, zarządzając wielomilionowymi projektami firm z listy „Fortune 500”. Mike Hesse nie mógł zrozumieć, dlaczego bezrobocie wśród społeczności osób niewidomych i słabowidzących (ang. BVI) jest tak wysokie. Dlatego założył Instytut Technologii Osób Niewidomych i Słabowidzących.

Kolejny wywiad to rozmowa z Zhang Haidi – Prezydentem międzynarodowej organizacji Rehabilitation International, która w 2022 roku obchodzić będzie 100-lecie swojego powstania. Przedstawiamy tu czytelnikom problemy i propozycje rozwiązań w zakresie walki z koronawirusem na całym świecie, w obronie życia i zdrowia osób niepełnosprawnych.

W dziale Medyczne Aspekty Niepełnosprawności publikujemy m.in. artykuł prof. Huang Yueqin, Chair of RI’s Commission on Health and Function, poświęcony łagodzeniu lęku podczas pandemii COVID-19. Autorka twierdzi, że chociaż lęk jest normalną reakcją psychologiczną na stres, jeśli jest przewlekły, a reakcja emocjonalna zbyt silna, wówczas przeradza się on w zaburzenie lękowe. Po wybuchu epidemii zagrażającej zdrowiu publicznemu, wiele osób, które do tej pory nie miało zaburzeń lękowych, wykazuje takie objawy, a to wywiera wpływ na ich codzienne życie i nie sprzyja profilaktyce oraz kontroli zachorowań.

W dalszej części, dzięki zgodzie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) publikujemy kilka bardzo cennych artykułów. Są to między innymi: „Niepełnosprawność i zdrowie”, „Informacja o Celach Zrównoważonego Rozwoju: cele dotyczące zdrowia – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” oraz „Wytyczne w sprawie niepełnosprawności w czasie pandemii COVID-19”. Publikujemy również wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) pt. „Nikt nie powinien być pominięty – ani teraz, ani w przyszłości. Osoby niepełnosprawne w odpowiedzi na COVID-19”.

W dziale System Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prezentujemy Państwu m.in. artykuł prof. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego oraz Przewodniczącej Rady ds. Wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. W artykule przedstawiono rolę orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego chorób, urazów i ich następstw (niepełnosprawność i niesamodzielność), uwzględniając rys historyczny, stan aktualny i proponowane zmiany o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym. Nawiązano do wieloletniej dyskusji i prac przygotowawczych do reformy orzecznictwa lekarskiego z uwzględnieniem wniosków z kontroli i zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.

W dziale Rehabilitacja prezentujemy artykuł pt. „Rehabilitacja społeczna w strukturze instytucji pomocy społecznej na Słowacji”, którego autorami są Lucia Ludvigh Cintulová, Zuzana Budayová i Jerzy Rottermund z St. Elizabeth University of Health and Social Sciences w Bratysławie oraz Catholic Institute, Theological Faculty, Theological University in Spišské Podhradie. W pracy zidentyfikowano i dokonano porównań świadczeń usług socjalnych w poszczególnych regionach Republiki Słowackiej. Przedstawiono również świadczenia usług socjalnych na podstawie kompetencji założycielskich obowiązujących na Słowacji oraz wskazano na możliwe do zastosowania metody i techniki rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej oraz na specyfikę praktyki zawodowej pracownika socjalnego.

 

Z życzeniami interesującej lektury

Krzysztof Michałkiewicz

 

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika

Kwartalnik "Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania"

]]>
Aktualności
news-133098 Wed, 10 Mar 2021 15:14:44 +0100 Konkurs „Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 2 - wyniki oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-%E2%80%9Epokonamy-bariery%E2%80%9D,-kierunek-pomocy-2---wyniki-oceny-merytorycznej-wniosk%C3%B3w-o-zlecenie-realizacji-zada%C5%84-?utm_campaign=pfron-rss&utm_medium=rss&utm_source=news Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że na podstawie odwołań, dokonano ponownej oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków:

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu (rozdział VI. ust. 5 i 6) projekty dotyczące kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” zostały przypisane do czterech odrębnych list rankingowych.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 1) - projekty w których zaplanowane zostało wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 2) - projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) – projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”.

Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 4) – projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania

Opublikowane listy rankingowe wniosków spełniających kryteria oceny merytorycznej (ocena pozytywna) zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON dotycząca wniosków, które uzyskają dofinansowanie zostanie podana w odrębnym komunikacie, niezwłocznie po jej podjęciu.

]]>
Komunikaty Komunikaty BIP Aktualności Organizacje pozarządowe