informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Ogólne zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (2021)

I.   Podstawa prawna

Art. 51 ust. 3 pkt 4 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

II.   Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. badaniu – należy przez to rozumieć badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. PFRON lub Funduszu – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. podmiocie badawczym – należy przez to rozumieć:

  1) w odniesieniu do konkursu „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” - dofinansowanie projektów dotyczących badań aplikacyjnych:

  a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),

  b) jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, z późn. zm.),

  c) instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1350, pózn. zm.),

  d) inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej,

  2) w odniesieniu do konkursu „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”- dofinansowanie projektów dotyczących badań podstawowych:

  a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm),

  b) jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, z późn. zm.),

  3) w odniesieniu do konkursu „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”- dofinansowanie projektów dotyczących badań podstawowych:

  a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),

  b) jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183,z póżn. zm.),

  c) instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, z późn. zm.),

  d) inny podmiot o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki dotyczącej przynajmniej jednego z wymienionych obszarów: niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej,

 4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.poz. 573),

 5. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot badawczy ubiegający sięo dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu,

 6. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie projektu badawczego,

 7. zamawiającym – należy przez to rozumieć:

  a) ministerstwo,
  b) urząd centralny,
  c) jednostkę samorządu terytorialnego,
  d) organizację pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych,

 8. zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie realizacji badania,

 9. zasadach – należy przez to rozumieć zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 10. badania aplikacyjne – prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń,

 11. badania podstawowe – prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

III.   Zasady wspierania realizacji badań

 1. Pomoc na realizację badań realizowana jest w następujących modułach:

  1) Moduł A – zamawianie badań przez zamawiających (ministerstwa, urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych),

  2) Moduł B – dofinansowanie badań na wniosek podmiotu badawczego w ramach:

  a) projektów dotyczących badań aplikacyjnych - konkurs pt „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”,

  b) projektów dotyczących badań podstawowych – konkurs pt. „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych” i konkurs pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”,

  3) Moduł C – finansowanie badań, których tematyka określana jest przez Fundusz.

  4) Moduł D – finansowanie badań statystycznych statystyki publicznej.
 1. Dofinansowanie projektów badawczych w module B następuje po przeprowadzeniu otwartych konkursów.

 2. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać umieszczone dodatkowo informacje, dotyczące między innymi warunków realizacji projektów badawczych, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację projektu, kryteriów udziału w konkursie, preferencji stosowanych przy wyborze projektów.

IV.   Obszar tematyczny badań

 1. Fundusz może finansować realizację projektów badawczych dotyczących problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które obejmują:

  1) badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób niepełnosprawnych,

  2) badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

  3) badania, których wynikiem jest ocena sprawności działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

  4) badania dotyczące stosowanych w polityce społecznej Polski, innych krajów UE i świata rozwiązań w obszarze niepełnosprawności, z uwzględnieniem osiąganych rezultatów i możliwości zastosowania rozwiązań zagranicznych w warunkach polskich,

  5) badania monitorujące i ewaluacyjne, umożliwiające ocenę realizowanych działań
  i interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności,

  6) badania na temat różnych aspektów społecznego i kulturowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, postrzegania i reprezentacji niepełnosprawności,

  7) inne badania z różnych dziedzin nauki i techniki, których tematyka dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 1. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.1) – 1.5) mają służyć do:

  1) formułowania strategii polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności na poziomie kraju, regionu i poziomie lokalnym,

  2) formułowania programów realizujących politykę społeczną wobec osób niepełnosprawnych,

  3) standaryzacji i podnoszenia jakości usług skierowanych do osób niepełnosprawnych,

  4) standaryzacji terminologii diagnozowania stanu i uwarunkowań niepełnosprawności, uwzględniającej zakres i wielkość niezbędnego wsparcia,

  5) upowszechniania dobrych praktyk.
 1. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.6) mają służyć:

  1) budowaniu warunków integracji osób niepełnosprawnych,

  2) budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 1. Wyniki badań, o których mowa w pkt. 1.7) mają służyć:

  1) rozwojowi technologii w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych osób niepełnosprawnych,

  2) pogłębianiu i upowszechnieniu nauki w dziedzinach dotyczących problematyki niepełnosprawności.

V.   Załączniki

Załącznik nr 1: Szczegółowe zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Moduł A Zamawianie badań.

Załącznik nr 2a: Szczegółowe zasady finansowania badań w ramach konkursu „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”, Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych.

Załącznik nr 2b: Szczegółowe zasady finansowania badań w konkursie „Niepełnosprawność
w naukach humanistycznych”, Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań podstawowych.  

Załącznik nr 2c: Szczegółowe zasady finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”, Moduł B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań podstawowych

Załącznik nr 3: Szczegółowe zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Moduł C Finansowanie projektów badawczych, których tematyka określana jest przez PFRON.

Załącznik nr 4: Szczegółowe zasady finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Moduł D Finansowanie badań statystycznych statystyki publicznej.

Moduł B

Data publikacji: 2021-04-13
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej