informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktualny formularz INF-O-PP w SODiR Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 11 września 2017 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) zostanie udostępniony aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), składany przez pracodawców, wnioskujących o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, dla których ta forma pomocy stanowi pomoc publiczną i nie jest udzielona z tytułu wykonywania działalności w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa. Poniżej znajduje się wzór do pobrania oraz przydatne wyjaśnienia dotyczące wypełniania tego dokumentu.

Przedmiotowy formularz należy załączać do każdego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Wn-D lub korekty tego wniosku za okresy sprawozdawcze począwszy od 01/2015. Niezałączenie przedmiotowego formularza do wniosku/korekty wniosku Wn-D od okresu sprawozdawczego 01/2015, spowoduje skierowanie dokumentu do korekty lub odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty/uzupełnienia.

W przypadku wniosków przygotowanych, ale nie wysłanych w elektronicznym Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (on-line i off-line) przed wdrożeniem do SODiR nowego wzoru formularza INF-O-PP, przy próbie ich wysłania pojawi się komunikat  „Załączona Informacja o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i de minimis została sporządzona wg nieaktualnego wzoru, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa”. W takiej sytuacji  należy w wyżej przywołanym komunikacie wybrać przycisk "ok",  następnie wyświetlić listę załączników, edytować istniejący formularz INF-O-PP (wówczas system dokona odpowiedniej konwersji formularza i udostępni dokument do edycji) lub usunąć zapisany uprzednio formularz INF-O-PP i dodać nowy (wtedy system wyświetli do wypełnienia odpowiednią wersję formularza).

Jednocześnie Fundusz podkreśla, iż w związku ze zmianą druku INF-O-PP w SODiR Beneficjenci korzystający z aplikacji SODiR off-line zobowiązani są pobrać wersję aktualizacyjną (GK 10.04). W przypadku Beneficjentów korzystających z aplikacji SODiR Off-line po raz pierwszy należy pobrać wersję pełną aplikacji.

Ponadto w związku z tym, iż oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu środków do tych samych kosztów kwalifikowalnych zawarte jest w części E nowego wzoru formularza INF-O-PP, Zarząd PFRON podjął decyzję o rezygnacji z osobnego oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w danym roku sprawozdawczym, składanego wraz z formularzem INF-O-PP dotychczas. Niemniej Beneficjenci, składając wnioski elektronicznie (bezpośrednio na stronie www.sod.pfron.org.pl lub przez aplikację off-line), w dalszym ciągu będą zobligowani do wskazania we wniosku Wn-D, w sekcji poniżej oświadczeń, czy do wniosku załączają „informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis”, czy „informację o nieotrzymaniu pomocy”. Zaznaczenie nie będzie jednak brane pod uwagę, w celu rozróżnienia części składowych formularza INF-O-PP, obowiązującego od 01/2015. Aktualnie bez względu na sposób zaznaczenia niniejszego pola ( sekcji „załączam…”) na Wn-D, po przejściu do załączników i dodaniu INF-O-PP, zawsze wyświetli się formularz z sekcjami od A do F. W sekcji E wnioskodawca dokona dopiero wiążącego dla PFRON oświadczenia czy otrzymał już jakiekolwiek środki do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych.       

Jednocześnie przypominamy, iż za okresy sprawozdawcze 01/2009-12/2014 wraz z wnioskiem Wn-D należy składać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de mnimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), który obowiązywał w tamtym okresie. Obsługa formularza pozostaje bez zmian.

Mając na uwadze powyższe Fundusz prosi o składanie wraz z wnioskiem Wn-D właściwego wzoru formularza INF-O-PP. Formularze wraz z instrukcją wypełnienia dostępne są w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

Ważne informacje o wypełnianiu nowego wzoru formularza INF-O-PP

Punkt druku

Sposób wypełnienia

Punkty 1-8 w sekcji A

Należy podać dane ewidencyjne pracodawcy oraz dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

Sekcja A1

Nie dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Punkt 9, w sekcji A

Konieczne udzielenie odpowiedzi „Tak” lub „Nie” na każde z pytań. Wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub faktycznie) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo. W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać NIP wszystkich podmiotów powiązanych.

Sekcja B

Należy udzielić odpowiedzi „Tak”, „Nie” lub „Nie dotyczy” na pytania 1-5 oraz 7. Punkt 6 nie dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Punkty od 1a do 1j, 2, 3 w części D

Dotyczy sektorów, w jakich prowadzona jest działalność podmiotu. Wypełnienie nie jest wymagane, w związku z tym, że żaden z tych sektorów nie jest wyłączony z możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Punkt 4a w części D

Należy wskazać, czego dotyczy przedsięwzięcie, na realizację którego wnioskodawca ubiega się o pomoc. W przypadku wsparcia udzielanego w ramach dofinansowań do wynagrodzeń należy wskazać jako przedsięwzięcie „Dofinansowanie do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych”. Ponadto należy wpisać okres sprawozdawczy wynikający z dokumentu, do którego informacja jest załącznikiem.

Punkt 4b w części D

Należy wskazać adres siedziby podmiotu.

Punkt 4c w części D

Należy wskazać sumaryczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych (sumę pozycji 52 – „Koszty płacy” z formularzy INF-D-P) w okresie sprawozdawczym wynikającym z dokumentu, do którego informacja jest załącznikiem.

Punkt 5 w części D

Nie dotyczy dofinansowań do wynagrodzeń. Nie trzeba wypełniać.

Punkt 1, 3 w części E

Wymagane wypełnienie poprzez zaznaczenie odpowiedzi „Tak” lub „Nie”, w zależności od tego czy podmiot otrzymał z innych źródeł środki publiczne do kosztów płacy osób niepełnosprawnych, za okres sprawozdawczy z wniosku Wn-D, do którego INF-O-PP stanowi załącznik.

Punkt 2 w części E

Wymagane wypełnienie poprzez zaznaczenie odpowiedzi „Tak”.

Punkt 4 w części E

Punkt nie dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń. Nie trzeba wypełniać.

Punkt 5 w części E – tabela

Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w punkcie 1, 3  w części E INF-O-PP. Należy podać wyłącznie pomoc z innych źródeł otrzymaną do kosztów płacy osób niepełnosprawnych, w związku z którymi podmiot ubiega się o pomoc za dany miesiąc. Nie należy wykazywać pomocy z SODiR.

Punkt 6 w części E

Należy podać całkowitą wartość w euro pomocy otrzymanej w ramach tego samego przeznaczenia (określonego w podpunkcie c w punkcie 6, sekcji E) przez podmiot ubiegający się o pomoc oraz podmioty z nim powiązane, których identyfikatory podatkowe są wskazane w części A pkt 9 Formularza INF-O-PP w roku kalendarzowym, w którym ten podmiot ubiega się o pomoc (w tym pomoc uzyskaną z SODiR).

Wartość służy do weryfikacji czy przedsiębiorca nie przekroczył maksymalnego limitu pomocy 10 mln Euro rocznie.

Za dzień, na który należy przeliczać udzieloną z SODiR w danym roku pomoc na Euro, należy przyjąć dzień wypłaty środków przez PFRON. Dla celów wypełnienia niniejszej pozycji, należy przyjąć, iż jest to dzień tożsamy z datą otrzymania środków przez podmiot.

Punkt 7 w części E

Nie dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Nie trzeba wypełniać.

Punkt 8 w części E

Należy wypełnić jedynie w przypadku wykazania pomocy w tabeli w punkcie 5 części E. 

Brak obowiązku składania osobnego druku oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej, w przypadku nieotrzymania pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (kosztów płacy osób niepełnosprawnych).

 

 

Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2016,  poz. 238).

Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2016 r.

 

Tłumaczenie na język migowy (cz. 1)

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2017-09-08
Departament ds. Rynku Pracy
Autor: Ilona Figura-Lentas

Inne aktualności z tej kategorii