informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Od lewej strony polska flaga obok niej godło Rzeczypospolitej Polskiej - wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa zadania:  Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Wartość dofinansowania 10 125 719,39 zł

Całkowita wartość projektu 64 412 973,21 zł

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie grantowym przez uprawnione JST - gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów, w których nie występuje dotychczas usługa door-to-door. Usługi te będą przystępne cenowo dla osób korzystających (osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności) i nakierowane na wzmocnienie aktywizacji społeczno-zawodowej odbiorców. Wpływ interwencji na aktywizację społeczno-zawodową uczestników zostanie zbadany w ewaluacji, przeprowadzonej w końcowym etapie projektu.

Okres realizacji projektu 01.08.2019 r. – 31.12.2023 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa zadania:  Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania  13 406 825,05 zł

Całkowita wartość projektu 85 285 146,57 zł

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych. Model rehabilitacji kompleksowej ma stanowić nowe rozwiązanie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do aktywności społecznej i zawodowej  osób, które wskutek zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. W efekcie realizacji projektu mają zostać opracowane: rekomendacje do systemowego wdrożenia modelu kompleksowej rehabilitacji, projekt zmian w ustawodawstwie, który zostanie przekazany odpowiednim instytucjom systemu zabezpieczenia społecznego, jak również do Zespołu ds. kompleksowej rehabilitacji oraz ocena skutków wprowadzenia modelu do systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności dotycząca wpływu wprowadzenia modelu na sytuację osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji projektu 01.01.2018 r. – 31.12.2023 r.

Nazwa zadania: projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Partnerami projektu są: Urząd Transportu Kolejowego (UTK) i Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

Całkowita wartość projektu: 9 398 533,11 zł, w tym:

  • z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono kwotę: 7 921 083,70 zł
  • ze środków budżetu państwa przeznaczono kwotę: 1 437 449,41 zł .

Cel projektu

Projekt służy wprowadzeniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Jego celem głównym jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:

  • opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego,
  • działania szkoleniowe,
  • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Okres realizacji projektu

01.07.2019 – 31.12.2023

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty", Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość dofinansowania 18 675 359,19 zł

Całkowita wartość projektu 118 799 994,79 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Okres realizacji projektu 01.07.2021 r. – 31.12.2023 r.