informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja dotycząca wybranych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w latach 2013-2015

Opis sprawy wraz z diagnozą i wyznaczonymi celami.

W związku z pracami w MRPiPS prowadzonymi w II półroczu ubiegłego roku nad rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym w zakresie zwiększenia wysokości dofinasowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z dniem 1 stycznia 2016 r. Fundusz wystąpił pismem Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON z dnia 11.08.2015 r. (WEF/561/2015/w) do wszystkich starostów powiatów oraz prezydentów miast na prawach powiatu o sporządzenie informacji wg przygotowanego wzoru, dotyczącej wybranych kosztów działania wtz za okres 2013 r. - I półrocze 2015 r. Odpowiedzi udzieliło 255 samorządów na ogólną liczbę 380. Na ich podstawie z wybranych losowo ankiet po 3 z każdego województwa, Wydział Ekonomiczno – Finansowy sporządził sygnalną informację dotyczącą średnich miesięcznych wynagrodzeń (brutto) oraz innych wydatków związanych z bieżącą działalnością wtz w latach 2013 r.-I półrocze 2015 r. - załącznik nr 1.

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na naradzie dyrektorów w dniu 14 września ubiegłego roku w Białobrzegach oraz w związku z zaleceniem Prezesa Zarządu Pani Teresy Hernik dotyczącym wyliczenia średniego wynagrodzenia instruktorów i kadry wtz na podstawie danych ze wszystkich warsztatów, Wydział Ekonomiczno-Finansowy pismem z dnia 14.10.2015 r. (WEF/718/2015/w) skierowanym do wszystkich dyrektorów Oddziałów PFRON przesłał kserokopie otrzymanych wcześniej ankiet dotyczących 490 wtz (na ogólną liczbę 699) działających na terenie 255 samorządów, sporządzone i przesłane do Biura Funduszu przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z prośbą o zweryfikowanie we współpracy z powiatami danych zawartych w ankietach oraz ich uzupełnienie o dane liczbowe dotyczące całego roku 2015 (w ankietach dane za I półrocze 2015 r.) oraz uzyskanie brakujących ankiet wtz, których powiaty nie przesłały do Funduszu. W oparciu o zebrany materiał Oddziały miały obowiązek sporządzić dla każdego wtz informację wg wzoru przygotowanego w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym oraz zestawienie zbiorcze charakteryzujące wszystkie wtz razem działające na terenie danego województwa i przesłania ich w terminie do 31.01.2016 r.

Na podstawie przesłanych materiałów i dokonanej weryfikacji oraz uzupełnienia we współpracy z Oddziałami Funduszu, Wydział Ekonomiczno-Finansowy sporządził zbiorczą informację dotyczącą średnich wybranych kosztów działalności wszystkich wtz w podziale na województwa i w kraju ogółem w okresie 2013 r.-2015 r. - załączniki nr 2-17 dane w przekroju poszczególnych województw i załącznik nr 18 dla kraju ogółem.

Z powyższych danych wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie wszystkich pracowników zatrudnionych w wtz w przeliczeniu na etat w roku 2015 wynosiło 2776,00 zł brutto, natomiast wynagrodzenie kadry administracyjnej, zarządzającej, biurowej 4427,00 zł brutto, gdy średnie miesięczne wynagrodzenie kadry zaangażowanej w proces rehabilitacyjny 2508,00 zł brutto tj. tylko o 151,00 zł więcej od średniego miesięcznego wynagrodzenia kadry pomocniczej. Powyższe różnice w płacach poszczególnych grup pracowników wtz występują również w latach 2013 i 2014 (wykres nr 1). Jednocześnie udział wynagrodzeń osobowych w ogólnych kosztach działalności wtz ma tendencję rosnącą tj. od 61% w 2013 r. do 64% w 2015 r.

Wykres nr 1 - Średnia miesięczna wysokość kwoty treningu ekonomicznego przypadająca na jednego uczestnika wtz w latach 2013 r.-2015 r. wynosiła odpowiednio 58,00 zł, 56,00 zł i 53,00 zł.

Średnia miesięczna wysokość kwoty treningu ekonomicznego przypadająca na jednego uczestnika wtz w latach 2013 r.-2015 r. wynosiła odpowiednio 58,00 zł, 56,00 zł i 53,00 zł.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy, kwiecień 2016

Wykres nr 2 - Liczba pracowników zatrunionych w WTZ (w etatach) w latach 2013-2015

Wykres nr 2 - Liczba pracowników zatrunionych w WTZ (w etatach) w latach 2013-2015

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy, kwiecień 2016

Udział liczby pracowników kadry administracyjnej, zarządzającej, biurowej w zatrudnieniu ogółem wynosił w latach 2013 r.-2015 r. odpowiednio 14,9%, 14,9%, 14,8%, kadry zaangażowanej w proces rehabilitacyjny - kadra merytoryczna 75%, 75,1%, 75,4 % a pracowników pomocniczych 10,1%, 10%, 9,8% (Wykres nr 2).

Data publikacji: 2016-05-24
Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Autor: Michał Gadomski