informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich zawartych w konkursach: czwartym, piątym, szóstym na kolejny okres realizacji projektów/zadań od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 20

Dokumenty składane w trybie pozakonkursowym powinny zostać przygotowane z uwzględnieniem poniższych warunków:

 1. aktualizacja wniosku winna być sporządzona przy użyciu wzoru wniosku o zlecenie realizacji zadań, stanowiącego załącznik nr 1 do „Zasad zlecania”
 2. część A wniosku winna być wypełniona w punktach 1, 2, a w pozostałych polach, w przypadku gdy zachodzi konieczność ich aktualizacji w stosunku do wniosku złożonego w ramach konkursu; w miejscach nie podlegających zmianie należy wpisać „bez zmian”;
 3. część B wniosku winna być wypełniona w punkcie 1. „Opis zadania” w polach: „Nazwa zadania (...)” i „Tytuł zadania (...)”, a w pozostałych polach, w przypadku gdy zachodzi konieczność ich aktualizacji w stosunku do wniosku złożonego w ramach konkursu; w miejscach nie podlegających zmianie należy wpisać „bez zmian”;
 4. wymagane jest przedłożenie następujących załączników spośród załączników wymienionych w części A oraz części B wniosku:
  1. do części A wniosku:
   • aktualny wypis z rejestru sądowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów w trybie pozakonkursowym) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON,
   • pozostałe załączniki, o których mowa w części A pkt 10 wniosku - o ile zachodzi potrzeba ich aktualizacji w stosunku do wniosku złożonego w ramach konkursu,
  2. do części B wniosku:
   • harmonogram realizacji zadania/projektu, sporządzony dla okresu realizacji od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wniosku, przy czym PFRON przypomina, że w przypadku trybu pozakonkursowego do umów z konkursu nr 4 i nr 5 harmonogram powinien dotyczyć realizacji projektu, zatem nie będą uznane za prawidłowe załączniki do wniosku w postaci harmonogramów realizacji poszczególnych zadań tworzących projekt. Zamieszczony poniżej wzór harmonogramu, stanowiący załącznik nr 4 do wniosku, odnosi się do realizacji zadania w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego. Ponieważ aktualizacja wniosków dotyczy realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r., Wnioskodawca powinien wprowadzić zmianę do harmonogramu polegającą na zastąpieniu miesięcy styczeń – grudzień odpowiednio okresem kwiecień – marzec.
   • budżet zadania sporządzony dla okresu realizacji projektu od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. (w kwotach nie wyższych niż zaplanowane na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu), według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do wniosku o zlecenie realizacji zadań
   • uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania (dla okresu realizacji projektu od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.),
   • dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania (o ile zakres zgłoszonych w ramach zadania działań obejmuje również takie, których wykonanie wymaga (zgodnie z odrębnymi przepisami), sporządzenia tego rodzaju dokumentacji,
   • kwota wnioskowana ze środków PFRON w rozbiciu na poszczególne województwa, w których zadanie ma być realizowane (dot. fundacji lub organizacji pozarządowej występującej na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), oraz dodatkowo:
   • oświadczenie o tożsamości wersji papierowej dokumentów z wersją elektroniczną.
 5. dokumenty składane w trybie pozakonkursowym należy przedłożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
 6. dokumenty w wersji papierowej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu);
 7. dokumenty wymagane w trybie pozakonkursowym należy złożyć (lub wysłać) w jednej kopercie: w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz w wersji elektronicznej (wraz z załącznikami, o których mowa w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania), na nośniku elektronicznym (płycie CD lub DVD). Na nośniku elektronicznym, na którym zamieszczone są dokumenty, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, nr KRS oraz numer umowy zawartej w konkursie;
 8. przedłożone dokumenty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym;
 9. miejsce złożenia lub wysłania dokumentów:
 • w przypadku umów wieloletnich zawartych w czwartym i piątym konkursie:.

Biuro PFRON lub Oddział PFRON (tj. według miejsca zawarcia umowy wieloletniej) z dopiskiem (w zależności od numeru konkursu, w którym zawarta została umowa): „Zadania zlecane - konkurs nr 4 - tryb pozakonkursowy” lub „Zadania zlecane - konkurs nr 5 - tryb pozakonkursowy”

 • w przypadku umów wieloletnich zawartych w szóstym konkursie:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane - konkurs nr 6 - tryb pozakonkursowy”

 1. maksymalny termin na złożenie dokumentów, dla okresu realizacji projektu/zadania od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r., upływa w dniu 15 grudnia 2011 r. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Biura/Oddziału PFRON, a w przypadku dokumentów składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego;
 2. w przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu/zadania, tj. od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 roku, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej z PFRON podlegać będzie zmianie w formie aneksu.

Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
Data publikacji: 2011-11-24
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii