informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Karta Polaka

Osoby niepełnosprawne pełnoletnie lub też opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych niepełnoletnich posiadających Kartę Polaka, którzy po
1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz uzyskały numer ewidencyjny PESEL mogą wystąpić, (składając stosowny druk wniosku dostępny w siedzibach powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania oniepełnosprawności na terenie RP) o postępowanie orzecznicze w miejscu aktualnego zamieszkania do powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, służące ustaleniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zgodnie z polskim prawem.

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz  wskazaniach do ulg i uprawnień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (RP). Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności obowiązujące na terenie RP: znaczny,  umiarkowany,  lekki.

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że: osoba ta ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującej konieczność zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych tej osoby w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Informacja język polski:

www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-zachodniopomor/

callcenter 0048 091 3509723  0048 091 3509 700


Tłumaczenie na język ukraiński

Совершеннолетние лица –инвалиды или законные опекуны несовершеннолетних лиц с инвалидностью , которые имеют Карту Поляка и которые после 1 января 2017 года подали заявление на получение постоянного вида на жительство (pobyt stały) в республике Польша и получили регистрационный номер PESEL могут подать заявление в соответствующей форме в районную/городскую администрацию в комиссию по делам инвалидов по месту жительства в районную/городскую администрацию по делам инвалидов  с целью определения инвалидности или степени инвалидностина територии республики Польша в соответствии с польским законодательством.

Районные / городские комиссии по вопросам инвалидности выносят решение о степени инвалидности, льготы и сумму виплат на територии республіки Польша. В Польще  определяется три степени инвалидности: тяжёлая, умеренная, легкая.

Лицам, которым не исполнилось 16 лет основаним для определения  инвалидности является наличие физического или умственного недостатка, прогнозированного недоразвития состояния  здоровья  свыше 12 місяців, что требует полной опёки или помощи для удовлетворения основних жизненных потрібностей таким образом, что превышает піддержку, необходимую лицу в определённом воздасте по поводу порока развития, длительной болезни или травмы. Инвалидность ребёнка устанавливается на определённый период но не дольше чем по месяц по достижению ребёнком-инвалидом 16-ти лет включительно.

Информация на польском языке см.:

www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-zachodniopomor/

callcenter 0048 091 3509723  0048 091 3509 700

Data publikacji: 2018-03-19
Tomasz Wojakowski