informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie warunków udziału beneficjentów ostatecznych w projektach dofinansowanych w ramach dziewiątego konkursu o zlecenie realizacji zadań

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania zorganizowanego w dniu 18 czerwca 2012 roku w Warszawie przez Koalicję Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Fundusz przedstawia następujące wyjaśnienia dotyczące warunków udziału beneficjentów ostatecznych w projektach dofinansowanych w ramach dziewiątego konkursu o zlecenie realizacji zadań:

Zgodnie z warunkami dziewiątego konkursu ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji tych projektów zakładają osiągnięcie takich samych efektów. Warunek ten dotyczy projektów realizowanych w ramach celu programowego 1 lub celu programowego 2 lub celu programowego 4. Weryfikowany jest w odniesieniu do wszystkich projektów dofinansowanych ze środków PFRON (równocześnie realizowanych) – niezależnie w ramach jakiego konkursu zostało udzielone dofinansowanie.

Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

W przypadku projektów dotyczących celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” wskazane powyżej wyłączenie skutkuje brakiem możliwości udziału tej samej osoby w projektach, które zakładają rozwinięcie takich samych kompetencji i/lub wyuczenie takich samych umiejętności.

Zleceniobiorca, który uzyskał dofinansowanie w ramach dziewiątego konkursu powinien zweryfikować, czy w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego spełnione są warunki wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Weryfikacja ta może zostać przeprowadzona, przykładowo, w oparciu o oświadczenia beneficjentów ostatecznych (w przypadku dzieci – rodziców lub opiekunów beneficjentów) dotyczące ewentualnego uczestnictwa w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON. Zleceniobiorca może również stosować inne (niż oświadczenia) metody weryfikacji warunku konkursowego.

Należy dodać, iż wskazany w treści ogłoszenia o konkursie warunek nie wyklucza możliwości udziału tej samej osoby w kilku projektach dotyczących celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)”, o ile cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach nie pokrywają się.

Przed przystąpieniem do projektu dofinansowanego w ramach dziewiątego konkursu, beneficjent ostateczny uczestniczący w innym projekcie (projektach) dofinansowanych ze środków PFRON, w treści oświadczenia (jeżeli Zleceniobiorca korzysta z takiej metody weryfikacji warunku konkursowego) powinien:

  1. podać nazwę projektu (projektów) w którym aktualnie uczestniczy,
  2. zamieścić krótki opis projektu (projektów), pozwalający Zleceniobiorcy na stwierdzenie czy cele realizacji form wsparcia w projekcie w którym uczestniczy beneficjent oraz w projekcie realizowanym przez Zleceniobiorcę w ramach dziewiątego konkursu nie są tożsame.

Kategorie wymaganych w oświadczeniu informacji określa Zleceniobiorca, który uzyskał dofinansowanie w ramach dziewiątego konkursu.

Na podstawie złożonego oświadczenia Zleceniobiorca realizujący projekt w ramach dziewiątego konkursu, powinien ustalić czy cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się. Jeżeli cele są tożsame, wówczas nie jest możliwe przyjęcie beneficjenta ostatecznego do projektu realizowanego w dziewiątym konkursie. Jeżeli formy wsparcia realizowane w poszczególnych projektach prowadzą do osiągnięcia różnych celów – beneficjent ostateczny może uczestniczyć we wszystkich tych projektach.

Data publikacji: 2012-07-03
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder