informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu PFRON wprowadzone zostały zmiany do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. Zmiany obowiązują od dwudziestego czwartego konkursu.

Zakres modyfikacji „Zasad wspierania realizacji zadań” obejmuje między innymi:

 1. Zmianę kryteriów oceny merytorycznej wniosków (przesłanki oceny negatywnej). Wprowadzone zostało dodatkowe kryterium oceny, zgodnie z którym projekt uzyska negatywną opinię także wówczas gdy na podstawie przeprowadzonej przez komisję konkursową weryfikacji budżetu projektu wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania ulegnie obniżeniu o więcej niż 50%.
 2. Zmianę kryteriów oceny merytorycznej wniosków (przesłanki skierowania wniosku do oceny przez trzeciego oceniającego). Ocena merytoryczna wniosku przez trzeciego oceniającego przeprowadzana będzie również w sytuacji gdy wniosek oceniony zostanie pozytywnie przez obu oceniających, ale wystąpi wyraźna różnica w punktacji na danym etapie, tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu oceniających wynosić będzie minimum 9punktów na pierwszym etapie (ocena zawartości merytorycznej projektu) lub minimum 6 punktów na drugim etapie (ocena budżetu projektu). Zgodnie z obowiązującymi dotychczas kryteriami oceny wniosek przekazywany był do trzeciego oceniającego jedynie w przypadku, gdy projekt został oceniony na danym etapie pozytywnie przez jednego z oceniających, anegatywnie przez drugiego.
 3. Zmianę warunków złożenia odwołania od wyników oceny merytorycznej wniosków. Wprowadzona została możliwość złożenia przez Wnioskodawcę odwołania od pozytywnej oceny merytorycznej wniosku w sytuacji zidentyfikowania błędów w ocenie projektu, popełnionych przez komisję konkursową (przykładowo: nieprawidłowo wyliczona przez komisję kwota dofinansowania, odjęcie punktów za nieistniejące w treści wniosku braki, omyłki rachunkowe podczas analizy tabeli budżetowej). Dotychczasowe Regulaminy poszczególnych celów programowych przewidywały możliwość złożenia odwołania jedynie od negatywnej oceny wniosku.
 4. Zmianę warunków przeprowadzenia ponownej oceny wniosku – tryb odwoławczy. Wyłączona została możliwość ponownej oceny wniosku przez te same osoby oceniające (członków komisji konkursowej), w przypadku przeprowadzania ponownej oceny wniosku na skutek złożonego przez Wnioskodawcę odwołania od wyników oceny merytorycznej.
 5. Doprecyzowanie postanowień Regulaminu celu programowego 1. W Regulaminie celu programowego 1 dodany został zapis, iż beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku aktywności zawodowej, tj.osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego (dotychczas zapis zamieszczany był w treści ogłoszenia okonkursie). W treści Regulaminu dodano również, iż staże zawodowe nie mogą być wykazywane jako osobna forma wsparcia. Koszty stażu zawodowego mogą być przez Wnioskodawcę uwzględnione jedynie w budżecie projektu (w części C wniosku).
 6. Doprecyzowanie postanowień Regulaminu celu programowego 2. W Regulaminie celu programowego 2 wprowadzone zostały zapisy, zgodnie zktórymi w projekcie dotyczącym „prowadzenia rehabilitacji w placówce” wuzasadnionych przypadkach mogą zostać zaplanowane dodatkowo:
  1. formy wsparcia realizowane poza placówką – pod warunkiem, iż ze wsparcia tego korzystać będą podopieczni placówki (beneficjenci ostateczni projektu) dla których udział w tych formach wsparcia stanowić będzie uzupełnienie rehabilitacji prowadzonej w placówce,
  2. formy wsparcia realizowane przy udziale rodziców (opiekunów) beneficjentów ostatecznych projektu (udział rodziców/opiekunów oraz beneficjentów ostatecznych w tych samych zajęciach) – o ile realizacja tych form wsparcia jest niezbędna w celu zapewnienia kompleksowej rehabilitacji podopiecznych placówki (beneficjentów ostatecznych projektu),
  3. formy wsparcia realizowane na rzecz rodziców (opiekunów) beneficjentów ostatecznych projektu, mające na celu podniesienie umiejętności pracy zosobami niepełnosprawnymi (np.szkolenia) – o ile realizacja tych form wsparcia jest niezbędna w celu zapewnienia kompleksowej rehabilitacji podopiecznych placówki (beneficjentów ostatecznych projektu); formy te traktowane są wprojekcie jako wsparcie pośrednie. W opisanych powyżej sytuacjach rodzice (opiekunowie) nie mogą być wykazywani w projekcie jako beneficjenci ostateczni projektu.
 7. Wprowadzenie możliwości podejmowania przez Pełnomocników Zarządu PFRON decyzji o wyrażeniu zgody na zmniejszenie wartości wskaźnika produktu w przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej – zmiana dotyczy celu programowego 1 i celu programowego 2. Ewentualne podjęcie przez PFRON decyzji o wyrażeniu zgody na zmniejszenie wartości wskaźnika produktu będzie mogło nastąpić w sytuacji, gdy projekt dotyczy prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a brak możliwości zmniejszenia intensywności wsparcia (wskaźnika produktu) mógłby spowodować przerwanie procesu rehabilitacji osób, które zostały objęte wsparciem w ramach wcześniej realizowanych przez Wnioskodawcę projektów.
 8. Zmianę warunków stosowania zasady konkurencyjności. Zgodnie z obowiązującymi od dwudziestego czwartego konkursu zmianami zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich zamówień wykonywanych przez wykonawcę na rzecz Zleceniobiorcy w ramach projektu, których wartość przekracza kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni (dotychczas zasada konkurencyjności stosowana była wprzypadku zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14tys.euro netto). Należy przypomnieć, iż stosowanie zasady konkurencyjności oznacza, między innymi, konieczność wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia), a także upublicznienia zapytania ofertowego (jeżeli Zleceniobiorca posiada stronę internetową zobowiązany jest do zamieszczenia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej). Ponadto, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi wimieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem iprzeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Wymaga dodania, iż w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14tys.euro netto, zasada konkurencyjności stosowana jest w trybie uproszczonym: zapytanie ofertowe nie musi zawierać informacji na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, a także informacji na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium; nie jest również wymagane sporządzanie protokołu dokumentującego wybór oferty, jak również zawieranie z wykonawcą umowy w formie pisemnej.
 9. Doprecyzowanie warunków kwalifikowalności kosztów zakupu praw autorskich. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów” koszty zakupu praw autorskich są kwalifikowalne wyłącznie w ramach wkładu własnego. Doprecyzowane zostało, iż rozliczenie kosztów związanych z umową zawierającą postanowienia o przeniesieniu praw autorskich, w której nie określono odrębnej kwoty za wykonanie dzieła i odrębnej kwoty za przeniesienie praw autorskich może nastąpić na zasadach ogólnych (tj.bez stosowania warunku dotyczącego rozliczenia zakupu praw autorskich w ramach wkładu własnego) jedynie wówczas, gdy z treści umowy wynika, iż przeniesienie praw autorskich następuje nieodpłatnie.
 10. Doprecyzowanie warunków dokonywania płatności z rachunku bankowego wydzielonego dla środków PFRON (zmiana dotyczy wzorów umów). We wzorach umów dodany został zapis, iż wszystkie płatności związane zrealizacją projektu muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego wydzielonego dla środków PFRON. Możliwość dokonywania płatności z innego rachunku bankowego Zleceniobiorcy dopuszczona została jedynie w przypadku, gdy dany koszt podlega w ramach projektu finansowaniu z kilku źródeł albo wsytuacji gdy w ramach projektu finansowana jest tylko część danego kosztu.
 11. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy (z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia), w przypadku gdy Zleceniobiorca nie przestrzega określonych w umowie warunków dotyczących sposobu wykorzystania rachunku bankowego wydzielonego dla środków PFRON – zgodnie zpostanowieniami wzorów umów Zleceniobiorca zobowiązany jest między innymi do wykorzystywania rachunku bankowego wyłącznie w celu dokonywania obsługi finansowej projektu, zaniechania korzystania ze wskazanego rachunku przy realizacji innych niż projekt przedsięwzięć, utrzymywania na wskazanym rachunku wyłącznie środków przeznaczonych na realizację projektu.
 12. Doprecyzowanie warunków składania dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania (zmiana dotyczy wzorów umów). Wprowadzony został zapis, iż wymienione we wzorze umowy załączniki do sprawozdania z wykonania projektu (np.dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku informacyjnego, historia rachunku bankowego, informacja oprzesunięciach kwot pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu projektu), przedkładane są zarówno do sprawozdania ostatecznego jak również do sprawozdania częściowego (o ile przedłożenie danego dokumentu do sprawozdania częściowego jest możliwe).
 13. Ustalenie terminu wprowadzenia przez Zleceniobiorcę do ewidencji godzin wsparcia pełnych danych z realizacji projektu (zmiana dotyczy wzorów umów). Dodane zostało zobowiązanie Zleceniobiorcy do wprowadzenia do ewidencji godzin wsparcia wszystkich danych dotyczących realizacji projektu najpóźniej wterminie 30dni od dnia zakończenia realizacji projektu (w przypadku umów wieloletnich – wterminie 30 dni od dnia zakończenia okresu dofinansowania projektu).
 14. Wprowadzenie obowiązku zamieszczania na stronie internetowej Zleceniobiorcy (jeżeli Zleceniobiorca posiada stronę internetową) informacji dotyczących realizowanego projektu (zmiana dotyczy wzorów umów). Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji dotyczących realizowanego projektu, między innymi, na temat:
  1. współfinansowania projektu ze środków PFRON,
  2. terminu realizacji projektu,
  3. warunków rekrutacji do projektu,
  4. form wsparcia / działań realizowanych w ramach projektu,
  5. harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu,
  6. aktualności dotyczących realizowanego projektu.
Data publikacji: 2015-09-22
Wydział Analiz i Programowania
Autor: Dorota Świder