informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 15 - decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań zlecanych

Konkurs nr 15 - decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań zlecanychna podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

PFRON informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na realizację projektów w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) realizowanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej w wyniku przyjętych odwołań.

W związku z powyższym wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) wyglądają następująco:

 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy ( pobierz )
 • lista projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ( pobierz )
 • lista projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ( pobierz )
 • lista projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług ( pobierz )
 • lista projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług ( pobierz )
 • lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych z celu programowego 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych ( pobierz )
 • lista projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych ( pobierz )

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Zarząd PFRON podjął następujące decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w2015 roku wniosków zgłoszonych w piętnastym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) ogłoszonym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 • wnioski dofinansowane - cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową, dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 33,5 punktu ( pobierz ) – wykaz zawiera wnioski dofinansowane w 2014 r.
 • wnioski dofinansowane - cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową, dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 33,5 punktu ( pobierz ) – wykaz zawiera wnioski dofinansowane w 2015 r.
 • wnioski dofinansowane - cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 33,5 punktu ( pobierz ) – wykaz zawiera wnioski dofinansowane w 2014 r.
 • wnioski dofinansowane - cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 33,5 punktu ( pobierz ) – wykaz zawiera wnioski dofinansowane w 2015 r.
 • wnioski dofinansowane - cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia - do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 37 punktów ( pobierz )
 • wnioski dofinansowane - cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług - do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 37 punktów ( pobierz )
 • wnioski dofinansowane - cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych - do wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję konkursową dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 40 punktów ( pobierz ).

Listy rezerwowe:

 • cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy ( pobierz )
 • cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ( pobierz )
 • cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ( pobierz )
 • cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług ( pobierz )
 • cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych ( pobierz )

Podjęte decyzje skutkują zwiększeniem planowanej wysokości środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach piętnastego konkursu z kwoty 50.000.000,00 zł do kwoty 95.552.514,02 zł. Ponieważ są to środki niewystarczające na udzielenie dofinansowań na realizację wszystkich projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie, Zarząd PFRON będzie czynił starania o zwiększenie środków w tym tytule planu finansowego.

Alokacja środków na poszczególne cel programowe w piętnastym konkursie:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Udzielone dofinansowania (w zł)

Suma kwot dofinansowań (2014)

Suma kwot dofinansowań (2015)

Suma dofinansowań narastająco

Alokacja środków (%)

Cel 1

7%

3 500 000,00

14 543 307,45

532 280,00

15 075 587,45

16%

Cel 2

65%

32 500 000,00

45 784 224,35

12 253 311,49

58 037 535,84

61%

Cel 3

15%

7 500 000,00

-

12 348 277,68

12 348 277,68

13%

Cel 4

8%

4 000 000,00

-

7 214 910,24

7 214 910,24

8%

Cel 5

5%

2 500 000,00

-

2 876 202,81

2 876 202,81

3%

ogółem

100%

50 000 000,00

60 327 531,80

35 224 982,22

95 552 514,02

100,00%

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, w tym tryb postępowania w związku z przyznaniem przez PFRON dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej, znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla poszczególnych celów programowych.

Dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

 1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
 3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.

 

Data publikacji: 2015-02-06
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii