informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 15, tryb pozakonkursowy na 2016 r. – instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich na kolejny okres realizacji projektów, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r

Aktualizacja wniosków dotyczy drugiego okresu realizacji projektów wieloletnich (od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.) i obejmie Zleceniobiorców, z którymi zawarte zostały umowy wieloletnie w piętnastym konkursie.

Aktualizacja wniosku odbywa się za pośrednictwem Generatora Wniosków, po wcześniejszej zmianie statusu wniosku na „propozycja aneksu dla drugiego okresu finansowania”.

Zmiana statusu wniosku dokonywana jest przez pracownika PFRON realizującego dany wniosek.

Elektroniczna wersja zaktualizowanego wniosku musi zostać przesłana do PFRON, poprzez Generator Wniosków, do dnia 15 grudnia 2015 r. do godz. 24 00 . Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

Ocena formalna i merytoryczna zaktualizowanego wniosku przeprowadza jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku - na etapie składania aktualizacji wniosku w ramach trybu pozakonkursowego Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku.

Papierowa wersja zaktualizowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do aneksu do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania aneksu do umowy zaktualizowany wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej zaktualizowanego wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej.

PFRON przypomina, że podczas aktualizowania wniosku na drugi okres realizacji projektu, Zleceniobiorca zamieszcza informacje dotyczące drugiego okresu realizacji projektu, w tym m.in. opracowany dla drugiego okresu realizacji - szczegółowy budżet i harmonogram projektu.

Jeżeli wartość wskaźników nakładu zgłoszonych w zaktualizowanym wniosku jest wyższa lub niższa od wartości tych wskaźników zgłoszonych we wniosku na pierwszy okres realizacji projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w zaktualizowanym wniosku wyjaśnień w tym zakresie.

Kwota dofinansowania wnioskowana na drugi okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.

Zgodnie z regulaminem rozpatrywania zaktualizowanych wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich, o którym mowa w „Zasadach wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, podczas analizy zaktualizowanego wniosku komisja:

  1. ustala czy zgłoszony w ramach trybu pozakonkursowego projekt jest tożsamy z projektem objętym umową wieloletnią oraz czy ewentualne zgłoszone przez Wnioskodawcę w projekcie poprawki są racjonalne i niezbędne,
  2. przeprowadza weryfikację budżetu projektu (w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych kosztów) oraz ocenę spójności budżetu z ewentualnie skorygowaną częścią merytoryczną projektu, a także ocenę spójności z kosztami wskazanymi we wniosku składanym w ramach konkursu,
  3. przeprowadza ocenę wartości wskaźnika nakładu pod względem racjonalności – w sytuacji, gdy wartość wskaźnika zaproponowana w zaktualizowanym wniosku jest wyższa od wartości z poprzedniego okresu realizacji projektu.

W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy wieloletniej podlegać będzie zmianie w formie aneksu.

Warunkiem zawarcia aneksu jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu. Przed zawarciem aneksu Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu do umowy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania aneksu do umowy,
  • oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Tłumaczenie komunikatu na język migowy

Data publikacji: 2015-11-23
Wydział Realizacji Programów
Autor: Sławomir Zieliński

Inne aktualności z tej kategorii