informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 15, tryb pozakonkursowy na 2016 r. – wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku

W nawiązaniu do zapisów ogłoszenia piętnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, októrych mowa w rozdziale VIII. „Warunki ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z podjętym zobowiązaniem wyznacza maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, obowiązujące dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku, które Wnioskodawcy mający zawarte umowy wieloletnie powinni uwzględnić przy konstruowaniu budżetów projektów.

W konkursie piętnastym suma kosztów ujętych w kategorii:

 1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
 1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),
 2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) do1.000.000 zł (jeden milion złotych) włącznie,
 3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) do2.000.000 zł (dwa miliony złotych) włącznie,
 4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) do5.000.000 zł (pięć milionów złotych) włącznie,
 5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),
 1. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji imodernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie PFRON przypomina, iż za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:

 • są niezbędne do realizacji projektu,
 • spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, zzachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • zostały uwzględnione w budżecie projektu,
 • zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą aPFRON, w trybie i na warunkach określonych w tej umowie,
 • są poparte dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej Wnioskodawcy,
 • są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nie zostały wymienione w katalogu kosztów niekwalifikowalnych.

W związku z powyższym wszystkie koszty w przedstawianym budżecie projektu na kolejny okres realizacji muszą być racjonalne i adekwatne do skali realizowanego projektu, a potrzeba ich poniesienia musi logicznie wynikać z charakteru realizowanego projektu.

PFRON przypomina Wnioskodawcom, którzy zawarli umowy wieloletnie w ramach konkursu piętnastego, iż aktualizację wniosku, w tym szczegółowy budżet projektu dotyczący 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu, rozpoczynającego się od dnia 1 kwietnia 2016 r., należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania na ten okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.

Aktualizacja wniosku na kolejny okres finansowania projektu wieloletniego podlega ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Data publikacji: 2015-11-04
Wydział Realizacji Programów
Autor: Sławomir Zieliński

Inne aktualności z tej kategorii