informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 15 – wyniki oceny merytorycznej wniosków – cele programowe 3, 4 i 5.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w piętnastym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, celu programowego 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług oraz celu programowego 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

Wyniki oceny merytorycznej:

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Odwołanie od wyników oceny merytorycznej

Zgodnie z zapisami Regulaminu składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla celu programowego 3 : wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, celu programowego 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług i celu programowego 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku.

Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od pozytywnej oceny merytorycznej wniosku.

Odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON.

W związku zpowyższym Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. :

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 15”

W przypadku odwołań składanych drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. Odwołania w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku odwołań składanych osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołań składanych drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu odwołania na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 12 stycznia 2015 r.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku (podany na liście rankingowej) oraz tytuł projektu. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę (Wnioskodawcę-Lidera) argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca (Wnioskodawca-Lider) przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.

Informujemy, że opublikowane listy rankingowe zawierają liczbę punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej. Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości zostanie podana niezwłocznie po jej podjęciu, w odrębnym komunikacie.

Data publikacji: 2015-01-02
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii