informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 24 - decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy (...) Przewiń do tłumaczenia na język migowy

z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

PFRON informuje o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na realizację projektów w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) realizowanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej w wyniku przyjętych odwołań.

W związku z powyższym wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) przedstawiają się następująco:

W Generatorze Wniosków zamieszczone zostaną „Karty Oceny Merytorycznej”, które umożliwią Wnioskodawcom zapoznanie się z ponowną oceną wniosków przeprowadzoną przez komisję konkursową.

Wśród wniosków ponownie ocenionych merytorycznie znajdują się wnioski, które uzyskały średnią punktów, która kwalifikuje je do udzielenia dofinansowania w ramach celu programowego 2 (minimum 39 pkt) i celu programowego 3 (minimum 41 pkt).

W związku z powyższym Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w2016 roku wniosków zgłoszonych w dwudziestym czwartym konkursie w zakresie dotyczącym wniosków w ramach celów programowych 2 i 3 spełniających ww. kryterium punktów - do wysokości 90% kwot proponowanych przez komisję konkursową oraz udzielił dofinansowań w ramach celu programowego 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych - do wysokości 90% kwot proponowanych przez komisję konkursową dla wniosków, które uzyskały ocenę co najmniej 43,5 punktów:

Wykaz wniosków dofinansowanych w ramach celu programowego 1 i celu programowego 4 pozostaje bez zmian ( przekierowanie na stronę ).

Listy rezerwowe:

Podjęte decyzje skutkują zwiększeniem planowanej wysokości środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach przedmiotowego konkursu z kwoty 50.000.000,00 zł do kwoty 55.147.113,44 zł.

Alokacja środków na poszczególne cel programowe w dwudziestym czwartym konkursie:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Udzielone dofinansowania (w zł)

ogółem

Alokacja środków (%)

Cel 1

7%

3 500 000,00

4 167 292,41

8%

Cel 2

65%

32 500 000,00

33 995 916,39

62%

Cel 3

15%

7 500 000,00

11 953 561,36

22%

Cel 4

8%

4 000 000,00

3 669 020,15

7%

Cel 5

5%

2 500 000,00

1 361 323,13

2%

ogółem

100%

50 000 000,00

55 147 113,44

100,00%

Zarząd PFRON będzie czynił starania o zwiększenie środków w tym tytule planu finansowego z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowań na realizację projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie.

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, w tym tryb postępowania w związku z przyznaniem przez PFRON dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej, znajdują się w Regulaminach składania, rozpatrywania irealizacji projektów dla poszczególnych celów programowych.

Dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,

zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2016-03-31
Autor: Bożenna Baczyńska