informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków

PFRON ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków, składanych w ramach następujących otwartych konkursów na zlecenie realizacji zadań publicznych zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

 1. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs nr1/2017);
 2. „Aktywność i wiedza” (konkurs nr 2/2017).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ekspertów, mających dokonać oceny merytorycznej wniosków, składanych w ramach otwartych konkursów na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz.1817, z późn.zm.).

Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.

W ramach konkursów oceniane będą wnioski dotyczące realizacji następujących zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7lutego 2008 roku wsprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016r. poz.1945):

 1. organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 2. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego izawodowego;
 3. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych iprzeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 4. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wyższe wykształcenie;
 2. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 3. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 4. posiadać doświadczenie w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817, zpóźn.zm.) lub posiadać doświadczenie w ocenie ofert w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub mieć co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z przynajmniej jednym z zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016r. poz.1945);
 5. posiadać wiedzę o organizowaniu kampanii informacyjnych i imprez masowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich publicznego otoczenia pozwalającą na ocenę ekspercką projektów będących odpowiedzią na konkurs pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs nr 1/2017) (link do ogłoszenia konkursu) w szczególności dotyczących:
  1. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych;
  2. międzynarodowych imprez kulturalnych lub sportowych odbywających się na terenie Polski;
  3. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych;
  4. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych;
  5. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych.
 6. posiadać wiedzę o rynku wydawniczym w obszarze problemów osób niepełnosprawnych oraz ich publicznego otoczenia, pozwalającą na ocenę ekspercką projektów będących odpowiedzią na konkurs pn.„Aktywność i wiedza” (konkurs nr 2/2017) (link do ogłoszenia konkursu), w szczególności dotyczących zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji osiąganego poprzez:
  1. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), z wkładem merytorycznym”,
  2. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), bez wkładu merytorycznego”,
  3. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, z wkładem merytorycznym”,
  4. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, bez wkładu merytorycznego”,
  5. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, z wkładem merytorycznym”,
  6. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, bez wkładu merytorycznego”,
  7. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, z wkładem merytorycznym”,
  8. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, bez wkładu merytorycznego”,
  9. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem conajmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), z wkładem merytorycznym”,
  10. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem conajmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a, lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), bez wkładu merytorycznego”.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować i uzasadnić gwarancję rzetelności, bezstronność i poufności w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność.

Eksperci będą mieli możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej. Wnioski będą przesyłane do oceny drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego. Dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail. Formularze zawierające ocenę merytoryczną przesyłane będą do PFRON drogą elektroniczną jak również, po wydrukowaniu ipodpisaniu będą musiały być dostarczone do Funduszu w wersji papierowej.

Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków: maj 2017 rok.

Przewidywany termin zakończenia oceny: lipiec 2017 rok.

Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę części merytorycznej jednego wniosku wynosić będzie 150 zł brutto.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad naboru ekspertów;
 2. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata;
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz okorzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad naboru ekspertów.

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności należy pobrać ze strony internetowej www.pfron.org.pl .

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku ekspert zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności eksperta oceniającego wniosek, w ramach zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez PFRON organizacjom pozarządowym, zawartej w karcie oceny merytorycznej, którą można pobrać ze strony www.pfron.org.pl.

Pisemne zgłoszenia kandydatów (tj.wypełniony kwestionariusz osobowy i oświadczenie oniekaralności oraz kserokopia dyplomu) należy składać osobiście pocztą w jednej kopercie, w terminie do dnia 8 maja 2017 roku na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul.Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „EKSPERCI PFRON - ZADANIA ZLECANE 2017”

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową należy również przesłać skan zgłoszenia drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 8 maja 2017r. Zgłoszenia, w przypadku których warunek ten nie zostanie zachowany, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

W przypadku zgłoszeń składanych osobiście do PFRON za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Biura PFRON. W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 8 maja 2017r.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

Z treścią ogłoszenia konkursu pn.„Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych”, konkursu „Aktywność i wiedza” oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl , w zakładce „ Zadania zlecane – konkursy dla organizacji pozarządowych ”.

Wszelkie zapytania związane z naborem ekspertów proszę kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl