informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nowy podwójny numer Kwartalnika

Pokaż zdjęcie: Okładka Kwartalnika, napis Kwartalnik „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, po lewej stronie logo PFRON, pod napisami cztery grafiki z osobami z niepełnosprawnością i zielono-czerwone elementy

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce podwójny nu­mer 44/45 Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Na wstępie prezentujemy Państwu Global­ny Raport na temat technologii wspomaga­jących Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Na całym świecie istnieje duże, nieza­spokojone zapotrzebowanie na technologie wspomagające. Globalny Raport na temat technologii wspomagających został opraco­wany w odpowiedzi na rezolucję Światowe­go Zgromadzenia Zdrowia (WHA71.8) w sprawie poprawy dostępu do technologii wspomagających, przyjętej w maju 2018 r. Oczekuje się, że Globalny Raport odegra zasadniczą rolę w ustalaniu globalnego planu działania na rzecz poprawy dostępu do technologii wspomagających.

Autorzy Raportu przedstawili kompleksowy zestaw danych i analizę obecnego dostępu do technologii wspomagających, zwracając uwagę rządów i społeczeństwa obywatelskiego na potrzebę i korzyści płynące z technologii wspomagającej, w tym zwrot z inwestycji. Raport Globalny zawiera dziesięć zaleceń dotyczących poprawy dostępu do technologii wspomagających, które z kolei wspierają osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju, obejmującego powszechną opiekę zdrowotną oraz zgod­ność z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Należy podkreślić, że dostęp do technologii wspomagających jest prawem czło­wieka i warunkiem wstępnym równych szans i równego uczestnictwa w życiu każde­go człowieka.

Publikujemy również artykuł „Udostępnianie kultury osobom niepełnosprawnym – potencjał spektaklu teatralnego w wykonaniu osób z dysfunkcją wzroku". Niniejsze opracowanie podejmuje tematykę udostępniania kultury i sztuki osobom niepełno­sprawnym. Nie ma wątpliwości, że osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć swobodny dostęp do kultury i sztuki, ale kwestią problematyczną pozostaje pytanie, jak tę dostępność skutecznie im zapewnić. W artykule podkreśla się, że należy za­cząć od zmiany podejścia do niepełnosprawności i uznać, iż osoby niepełnospraw­ne – jakkolwiek nie jest to ich wybór – mają prawo do bycia niepełnosprawnymi; by szanować ich ze względu na to, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Ponadto, autorzy proponują, aby udostępnianie kultury i sztuki dostosować nie tyl­ko do typu niepełnosprawności, ale także do stopnia zrehabilitowania kulturalnego samych niepełnosprawnych, którzy mogą być bardziej lub mniej aktywnymi odbior­cami sztuki, a nawet jej twórcami.

W dziale Zatrudnianie przedstawiamy artykuł „Potencjał osób niepełnospraw­nych w miejscu pracy w opinii zatrudnionych". Jak wskazują autorki, rozwój organi­zacji uwarunkowany jest m.in. poprawą efektywności wykorzystywanych zasobów, zwłaszcza niematerialnych. Nie wystarczy jednak zatrudnić odpowiednich pracow­ników, niezbędne jest umiejętne korzystanie z ich potencjału. Do tego konieczne jest stworzenie środowiska pracy, które będzie wspierać efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy wykorzystania potencjału osób niepełnosprawnych, ze względu na liczne bariery, m.in.: brak wie­dzy i umiejętności w zarządzaniu tym szczególnym potencjałem, brak doświadcze­nia w zarządzaniu czy uprzedzenia w stosunku do pracowników niepełnosprawnych przez kadrę zarządzającą lub współpracowników.

Z życzeniami interesującej lektury

Krzysztof Michałkiewicz

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika
Kwartalnik "Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania"

Data publikacji: 2023-01-09
Autor: Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika

Inne aktualności z tej kategorii