informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”

Ogłoszenie z dnia 31 października 2022 roku konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022 pn. „Działamy razem”, na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu naboru wniosków

„Zasady wspierania realizacji zadań”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

I. Podstawa prawna

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs realizowany będzie w formie wsparcia realizacji zadań.

Do realizacji konkursu mają zastosowanie „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” oraz definicje pojęć w nich określone.

II. Rodzaj zadania i kierunki pomocy

 1. Konkurs obejmuje projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:
  1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
 2. Szczegółowe warunki realizacji projektów określa „Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji”, stanowiący załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”.
 3. W ramach konkursu nie można zgłaszać projektów dotyczących:
  1. organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
  2. organizowania i prowadzenia szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

III. Warunki składania wniosków

 1. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres:
  1. co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w ramach konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej wysokości 100.000 zł na jeden projekt. W przypadku projektów w kierunku pomocy 3 maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000 zł. Limity te nie mają zastosowania we wnioskach wspólnych;
  2. co najmniej 24 miesięcy, które dotychczas nie realizowały umów, w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, mogą ubiegać się w ramach konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej wysokości 500.000 zł. Limit odnosi się do sumy kwot we wszystkich wnioskach złożonych przez Wnioskodawcę w konkursie.
 1. W kierunku pomocy 5 kwota dofinansowana ze środków PFRON nie może przekraczać 300.000 zł na projekt – z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
 2. W kierunku pomocy 6 (z uwzględnieniem postanowień ust. 1):
  1. kwota dofinansowana ze środków PFRON nie może przekraczać 1.000.000 zł na projekt;
  2. warunkiem złożenia wniosku jest zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł.

IV. Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 15 listopada 2022 roku, od godziny 1200, do dnia 15 grudnia 2022 roku, do godziny 1200 Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków. Za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku poprzez Generator Wniosków.
 4. Na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację konkursu

 1. Planowana wysokość środków w 2023 roku na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 250.000.000 zł. Podejmowanie decyzji finansowych uzależnione jest od posiadanych przez PFRON środków finansowych w planie finansowym PFRON na 2023 r.
 2. W ramach środków finansowych zaplanowanych na realizację projektów w 2023 roku, ustala się następującą alokację:
  1. kierunek pomocy 1 – 14% środków;
  2. kierunek pomocy 2 – 67% środków;
  3. kierunek pomocy 3 – 10% środków;
  4. kierunek pomocy 4 – 3% środków;
  5. kierunek pomocy 5 – 4% środków;
  6. kierunek pomocy 6 – 2% środków.
 3. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zmianie wysokości środków finansowych PFRON na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie lub o dokonaniu korekty alokacji środków finansowych na poszczególne kierunki pomocy.
 4. W ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 ustalone zostaną odrębne listy rankingowe dla następujących typów projektów:
  1. typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”;
  2. typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”;
  3. typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.
 1. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o wydzieleniu ze środków przewidzianych na realizację konkursu 2% środków na dofinansowanie projektów o znaczeniu strategicznym. Na listę rankingową wniosków o znaczeniu strategicznym może zostać zakwalifikowany wniosek oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym. Lista ta jest niezależna od kierunku pomocy. Projekt musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. realizuje zadania mające szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19;
  2. podejmuje próby innowacyjnego podejścia i rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych;
  3. rozwiązuje szczególnie istotny problem z punktu widzenia celów konkursu, służący perspektywie zmiany społecznej;
  4. zgłasza go podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej (realizacja projektu ma służyć ożywieniu i wzrostowi potencjału lokalnej społeczności);
  5. zgłasza go podmiot z regionu słabiej reprezentowanego w zadaniach i programach PFRON, z uwzględnieniem zasad wyrównywania szans, startu i traktowania;
  6. zgłasza go podmiot, który:
   1. pełni istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, oraz
   2. posiada potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub w wymiarze makrospołecznym, oraz
   3. jako jedyny zapewnia możliwość realizacji zadania publicznego, będącego przedmiotem wniosku.
 2. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zmianie procentowej wysokości alokacji na dofinansowanie realizacji projektów o znaczeniu strategicznym.
 3. Wniosek kwalifikowany jest do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym na podstawie rekomendacji komisji konkursowej lub z inicjatywy Zarządu PFRON.

VI. Warunki projektów

 1. W przypadku kierunku pomocy 1:
  1. projekty muszą zakładać osiągnięcie pierwszego wskaźnika rezultatu na poziomie nie mniejszym niż 20% beneficjentów ostatecznych projektu;
  2. do wartości pierwszego wskaźnika rezultatu wliczane są również osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu, tj. osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony;
  3. w przypadku projektów wieloletnich minimalna wartość wskaźnika rezultatu odnosi się do całego okresu realizacji projektu (tj. łącznie trzech okresów). Wartość wskaźnika badana jest w ostatnim okresie realizacji projektu w odniesieniu do ogółu beneficjentów ostatecznych projektu (wg indywidualnych nr PESEL).
 1. W kierunku pomocy 2 okres funkcjonowania placówki uwzględnia ewentualne przerwy w prowadzeniu terapii w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, wywołanym wirusem COVID-19.
 2. Zaplanowanie w projekcie zajęć usprawniających naruszone funkcje organizmu może nastąpić jedynie wówczas, gdy zajęcia te stanowią niewielką część projektu, a poprzez ich realizację zapewniona zostaje prawidłowość i kompleksowość rehabilitacji prowadzonej w ramach pozostałych form wsparcia (zaplanowanych w projekcie). Weryfikacja zaplanowanych w projekcie form wsparcia nastąpi z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

VII. Termin realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów, warunki projektów wieloletnich

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu do daty zakończenia realizacji projektu.
 2. W ramach konkursu mogą zostać zgłoszone również projekty wieloletnie. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej wyłącznie w przypadku:
  1. kierunku pomocy 1;
  2. typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – kierunek pomocy 2;
  3. typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – kierunek pomocy 2;
  4. kierunku pomocy 4;
  5. typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” – kierunek pomocy 5.
 1. Projekty wieloletnie mogą być realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2026 roku, przy następujących maksymalnych okresach realizacji:
  1. pierwszy okres – od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2024 roku;
  2. drugi okres – od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku;
  3. trzeci okres – od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku.
 2. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej (obejmującej maksymalnie okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku). Nie jest możliwe zgłoszenie projektu wieloletniego, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie realizacji.
 3. W przypadku projektów wieloletnich Wnioskodawca zamieszcza w części B wniosku „Informacje dotyczące projektu” oraz w części C wniosku „Budżet projektu” informacje dotyczące całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz budżet projektu należy sporządzić dla poszczególnych okresów realizacji projektu.
 4. W przypadku projektów wieloletnich wartość faktycznie osiągniętego wskaźnika nakładu (w całym okresie realizacji projektu) może być większa od wartości wskaźnika bazowego ustalonego w konkursie przez Zarząd PFRON dla danego rodzaju projektów o:
  1. 5% w przypadku projektów dwuletnich;
  2. 10% w przypadku projektów trzyletnich.

VIII. Wkład własny Wnioskodawcy

 1. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego (w projektach wieloletnich – w każdym okresie realizacji), wynosi:
  1. w kierunku pomocy 1 oraz kierunku pomocy 3 – 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
  2. w kierunku pomocy 2 – 1% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
  3. w kierunku pomocy 4 oraz kierunku pomocy 5 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
  4. w kierunku pomocy 6 – 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 1. We wszystkich kierunkach pomocy, z wyłączeniem kierunku pomocy 2, łączna wysokość wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego) nie może przekroczyć 60% wymaganego minimum wkładu własnego.
 2. W przypadku wkładu osobowego (świadczenie wolontariusza) – wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 30 zł za jedną godzinę pracy.
 3. W przypadku pracy, której wynikiem jest powstanie utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustalenie wartości pracy wolontariusza dokonywane jest następująco: iloczyn stawki jednostkowej wynoszącej 100 zł oraz liczby jednostek przeliczeniowych (liczby stron znormalizowanych – w przypadku tekstów lub liczby godzin nagrań – w przypadku materiałów audiowizualnych).
 4. Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel zatrudniony u Wnioskodawcy, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu. Przyjęcie do kalkulacji kwoty / stawki wyższej niż kwota / stawka wskazana w ogłoszeniu o konkursie jest możliwe, o ile wolontariusz posiada kwalifikacje co najmniej takie, jak stały personel zatrudniony u Wnioskodawcy.

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków. Dodatkowe punkty. Zwrot wkładu własnego.

 1. Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej Ocena ta przeprowadzana jest przez komisję konkursową wterminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON.
 2. Podczas oceny merytorycznej budżetów projektów, komisja konkursowa uwzględnia:
  1. jako materiał pomocniczy – taryfikatory kosztów obowiązujące w ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  2. stawki przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w przypadku kosztów stypendium stażowego lub stypendium szkoleniowego, zaplanowanych we wnioskach złożonych w kierunku pomocy 1.
 1. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.
 2. Wnioski o charakterze ogólnopolskim (tj. wnioski, w których zapewniony zostanie udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej ośmiu województw), złożone przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie (wnioski wspólne) mogą uzyskać w konkursie dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. jeżeli wniosek o charakterze ogólnopolskim zostanie złożony przez:
   1. dwie organizacje pozarządowe – 2 punkty,
   2. więcej niż dwie organizacje pozarządowe – 3 punkty;
  2. udział każdego z Wnioskodawców zgłoszonych we wniosku wspólnym musi obejmować również prowadzenie działań merytorycznych na rzecz beneficjentów ostatecznych projektu (a nie wyłącznie administracyjnych lub rekrutacyjnych).
 1. Wnioski, w których wkład własny zadeklarowany zostanie powyżej wymaganego minimum, mogą uzyskać dodatkowe punkty, przyznawane wg następujących zasad:
  1. jeżeli wkład własny Wnioskodawcy będzie wyższy od wymaganego minimum wkładu własnego o:
   1. co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych projektu, ale nie więcej niż 10% tych kosztów – 2 punkty,
   2. ponad 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, ale nie więcej niż 15% tych kosztów – 3punkty,
   3. ponad 15% kosztów kwalifikowalnych projektu, ale nie więcej niż 20% tych kosztów – 4punkty,
   4. ponad 20% kosztów kwalifikowalnych projektu – 5 punktów;
  2. dodatkowe punkty są przyznawane w przypadku wniesienia wkładu własnego finansowego – tym samym zwiększenie udziału wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego) nie wpływa na możliwość przyznania dodatkowej punktacji.
 1. Dodatkowe punkty w konkursie są przyznawane dla wniosków złożonych przez Wnioskodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, wg następujących zasad:
  1. jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi u Wnioskodawcy:
   1. co najmniej 6%, ale nie więcej niż 10% ogółu pracowników – 2 punkty,
   2. ponad 10%, ale nie więcej niż 15% ogółu pracowników – 3punkty,
   3. ponad 15%, ale nie więcej niż 20% ogółu pracowników – 4punkty,
   4. ponad 20% ogółu pracowników – 5 punktów;
  2. pojęcie „pracownika” odnosi się do przepisów kodeksu pracy Do ustalenia stanu zatrudnienia nie wlicza się osób zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych;
  3. możliwość przyznania dodatkowych punktów dotyczy Wnioskodawców zatrudniających conajmniej 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
  4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustalany jest według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
  5. liczba zatrudnionych pracowników ustalana jest w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 1. W kierunku pomocy 1 dodatkowe punkty są przyznawane dla wniosków złożonych przez Wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (zrealizowali projekty, w ramach których zatrudnienie uzyskało łącznie minimum 100 osób niepełnosprawnych), wg następujących zasad:
  1. jeżeli Wnioskodawca w ciągu ostatnich 3 latach (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) przyczynił się do uzyskania zatrudnienia przez:
   1. co najmniej 100 osób niepełnosprawnych, ale nie więcej niż 200 osób – 2 punkty,
   2. ponad 200 osób niepełnosprawnych, ale nie więcej niż 300 osób – 3 punkty,
   3. ponad 300 osób niepełnosprawnych – 5 punktów;
  2. we wniosku muszą zostać podane przez Wnioskodawcę następujące informacje:
   1. nazwy projektów, w wyniku realizacji których nastąpiło zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
   2. źródła finansowania projektów,
   3. liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały zatrudnienie w ramach danego projektu – z zastrzeżeniem, iż ta sama osoba niepełnosprawna nie może być wykazywana wramach kilku projektów.
 2. W kierunku pomocy 1 dodatkowe punkty są przyznawane dla wniosków, w których wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określona zostanie na poziomie co najmniej 25% beneficjentów ostatecznych projektu, wg następujących zasad:
  1. jeżeli wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określona zostanie na poziomie
   1. od 25% do 35% beneficjentów ostatecznych projektu – 3 punkty,
   2. powyżej 35% beneficjentów ostatecznych projektu – 5 punktów;
  2. do wartości pierwszego wskaźnika rezultatu wliczane są również osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu, tj. osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony.
 1. W kierunku pomocy 2 dodatkowe punkty przyznawane są dla wniosków dotyczących typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, wg następujących zasad:
  1. wniosek, dotyczący placówki, w której działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są (licząc wstecz od dnia 1 stycznia 2023 roku), co najmniej:
   1. 1 rok – 1 punkt,
   2. 2 lata – 2 punkty,
   3. 3 lata – 3 punkty,
   4. 4 lata – 4 punkty,
   5. 5 lat i więcej – 5 punktów;
  2. we wskazanych okresach placówka musi funkcjonować w sposób nieprzerwany (nie dotyczy przerwy w funkcjonowaniu placówki związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, wywołanym wirusem COVID-19);
  3. jeżeli w tym samym wniosku zgłoszonych zostanie kilka placówek, dodatkowe punkty są przyznawane w odniesieniu do placówki funkcjonującej najdłużej (punkty za poszczególne placówki nie podlegają sumowaniu).
 1. W kierunku pomocy 2, typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” oraz typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” dodatkowe punkty są przyznawane dla wniosków, w których zapewniony zostanie udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej sześciu województw. Dodatkowe punkty otrzyma wniosek, w którym zaplanowana zostanie rekrutacja beneficjentów ostatecznych z co najmniej:
  1. sześciu województw – 2 punkty;
  2. siedmiu województw – 3 punkty;
  3. ośmiu województw – 5 punktów.
 1. W kierunku pomocy 3 dodatkowe punkty są przyznawane dla wniosków, w których zgłoszona zostanie kolejna edycja imprezy cyklicznej, wg następujących zasad:
  1. dodatkowe punkty otrzyma wniosek, w którym zgłoszona zostanie:
   1. trzecia edycja tej samej imprezy – 2 punkty,
   2. czwarta edycja tej samej imprezy – 3 punkty,
   3. co najmniej piąta edycja tej samej imprezy – 5 punktów;
  2. jeżeli w tym samym wniosku zgłoszonych zostanie kilka imprez cyklicznych dodatkowe punkty są przyznawane w odniesieniu do imprezy organizowanej najdłużej (punkty za poszczególne imprezy nie podlegają sumowaniu).
 1. W kierunku pomocy 4 dodatkowe punkty są przyznawane dla wniosków, w których zgłoszone zostanie kolejne wydanie tego samego wydawnictwa ciągłego, wg następujących zasad:
  1. dodatkowe punkty otrzyma wniosek, w którym zgłoszone zostanie wydawnictwo wydawane (licząc wstecz od dnia 1 stycznia 2023 roku) od:
   1. trzech lat – 2 punkty,
   2. czterech lat – 3 punkty,
   3. co najmniej od 5 lat – 5 punktów;
  2. jeżeli w tym samym wniosku zgłoszonych zostanie kilka wydawnictw ciągłych dodatkowe punkty są przyznawane w odniesieniu do wydawnictwa ciągłego wydawanego najdłużej (punkty za poszczególne wydawnictwa nie podlegają sumowaniu).
 1. Dodatkowe punkty wynikające z poszczególnych kryteriów sumują się.
 2. Wnioskodawca realizujący projekt w kierunku pomocy 1 może otrzymać ze środków PFRON zwrot wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu własnego finansowego ze źródeł niepublicznych, wg następujących zasad:
  1. podstawą określenia wysokości zwrotu wniesionego wkładu własnego finansowego ze źródeł niepublicznych jest kwota przypadająca na jednego beneficjenta ostatecznego projektu wyliczona wg następującego wzoru: iloraz faktycznej wysokości wniesionego wkładu własnego finansowego ze źródeł niepublicznych oraz planowanej wartości pierwszego wskaźnika rezultatu (tj. liczby beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu) W przypadku projektów wieloletnich faktyczna wysokość wniesionego wkładu własnego finansowego ze źródeł niepublicznych oraz planowana wartość pierwszego wskaźnika rezultatu dotyczą całego okresu realizacji projektu (łącznie wszystkich okresów);
  2. w odniesieniu do każdego beneficjenta ostatecznego projektu wykazanego w ramach wartości pierwszego wskaźnika rezultatu (w przypadku umów wieloletnich – w ramach wartości tego wskaźnika dla całego okresu realizacji projektu) – utrzymanie zatrudnienia przez okres:
   1. 12 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia – skutkuje zwrotem 80% podstawy,
   2. 18 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia – skutkuje zwrotem 20% podstawy,
   3. w sytuacji, gdy beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostawały w zatrudnieniu (tj. osoby zatrudnione zwykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony), okresy utrzymania zatrudnienia liczone są od dnia rekrutacji tych beneficjentów do projektu;
  3. w przypadku projektów wieloletnich zwrot wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu własnego finansowego ze źródeł niepublicznych może nastąpić po zakończeniu ostatniego okresu realizacji umowy wieloletniej;
  4. warunkiem uzyskania zwrotu wniesionego wkładu własnego finansowego ze źródeł niepublicznych jest sporządzanie przez Wnioskodawcę i przekazywanie do PFRON sprawozdań dotyczących stanu zatrudnienia beneficjentów ostatecznych wykazanych w ramach pierwszego wskaźnika rezultatu Sprawozdanie musi zawierać, w szczególności: imię, nazwisko oraz nr PESEL beneficjenta ostatecznego, datę rekrutacji do projektu (miesiąc/rok), okres trwania zatrudnienia od – do (miesiąc/rok) i miejsce zatrudnienia beneficjenta ostatecznego (nazwę, adres, NIP oraz REGON zakładu pracy); w przypadku zmiany pracodawcy należy podać okres od – do (miesiąc/rok) i miejsce każdego zatrudnienia;
  5. sprawozdania Wnioskodawca zobowiązany jest przekazywać do PFRON w następujących terminach:
   1. pierwsze sprawozdanie nie później niż po upływie 13 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, a w przypadku projektów wieloletnich – nie później niż po upływie 13 miesięcy od daty zakończenia ostatniego okresu realizacji projektu,
   2. drugie sprawozdanie nie później niż po upływie 19 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, a w przypadku projektów wieloletnich – nie później niż po upływie 19 miesięcy od daty zakończenia ostatniego okresu realizacji projektu;
  6. kwota wkładu własnego podlegająca zwrotowi ze środków PFRON nie może przekroczyć faktycznie wniesionej przez Wnioskodawcę do realizacji projektu łącznej wysokości wkładu własnego finansowego ze źródeł niepublicznych.

X. Audyt zewnętrzny projektu

 1. W projektach zgłaszanych w konkursie wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, z uwzględnieniem limitów określonych w niniejszym rozdziale. Zasady audytu określone zostały w „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zwanych dalej „Wytycznymi”.

„Wytyczne” są zamieszczone na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

 1. Dla projektów zgłoszonych w konkursie, wyznaczony w rozdziale V „Wytycznych”, limit dotyczący:
  1. wartości jednego projektu – zostaje obniżony z kwoty 700.000 zł do kwoty 500.000 zł W przypadku projektów wieloletnich brana jest pod uwagę łączna wartość projektu, tj.wszystkie okresy realizacji;
  2. łącznej wartości kilku równocześnie realizowanych projektów – zostaje obniżony z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 700.000 zł.

XI. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
   1. 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500.000 zł,
   2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł włącznie,
   3. 6% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 3.000.000 zł do 5.000.000 zł włącznie,
   4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5.000.000 zł;
   5. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 2.000.000 zł do 3.000.000 zł włącznie,
   6. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 500.000 zł do 1.000.000 zł włącznie,
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.

   2. W projektach wieloletnich limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują w każdym okresie realizacji projektu.
   3. W kierunku pomocy 6 wyklucza się możliwość wyboru ryczałtowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich. Koszty pośrednie (koszty administracyjne związane z projektem) muszą być rozliczane przez Wnioskodawcę wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (tj. z pełnym udokumentowaniem kosztów).

XII. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:
  1. w przypadku projektów, których wartość nie przekracza kwoty 1.000.000 zł przekazanie dofinansowania nastąpi w całości po podpisaniu umowy, w formie zaliczki, nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu;
  2. w przypadku projektów o wartości co najmniej 1.000.000 zł przekazanie dofinansowania nastąpi w transzach:
   1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania, po podpisaniu umowy, nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu,
   2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON
 2. W przypadku projektów wieloletnich, których łączna wartość nie przekracza kwoty 1.000.000 zł przekazanie dofinansowania przyznanego na:
  1. pierwszy okres realizacji – nastąpi w całości po podpisaniu umowy, w formie zaliczki, nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji projektu;
  2. drugi okres realizacji – nastąpi w całości w formie zaliczki, nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia drugiego okresu realizacji projektu;
  3. trzeci okres realizacji – nastąpi w całości w formie zaliczki, nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia trzeciego okresu realizacji projektu. Warunkiem przekazania dofinansowania na trzeci okres jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy wpierwszym okresie
 1. W przypadku projektów wieloletnich, których łączna wartość wynosi co najmniej 1.000.000 zł przekazanie dofinansowania przyznanego na:
  1. pierwszy okres realizacji – nastąpi w dwóch transzach:
   1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania, po podpisaniu umowy,
   2. druga transza zaliczkowo, po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
  2. drugi okres realizacji – nastąpi w dwóch transzach:
   1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania, nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia drugiego okresu realizacji projektu,
   2. druga transza zaliczkowo, po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON. Warunkiem przekazania drugiej transzy jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy w pierwszym okresie realizacji;
  3. trzeci okres realizacji – nastąpi w dwóch transzach:
   1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania, nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia trzeciego okresu realizacji projektu,
   2. druga transza zaliczkowo, po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON. Warunkiem przekazania drugiej transzy jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy w drugim okresie realizacji
 2. W przypadku Zleceniobiorców, którzy wykonują zobowiązania wynikające z umów zawartych zPFRON w sposób nie budzący zastrzeżeń co do jakości i efektywności prowadzonych działań oraz rozliczania środków PFRON dopuszcza się możliwość przekazania drugiej transzy dofinansowania przed zaakceptowaniem przez PFRON złożonego rozliczenia pierwszej transzy Obie transze dofinansowania podlegają wówczas rozliczeniu w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu. Spełnienie warunków uprawniających do przekazania drugiej transzy dofinansowania przed rozliczeniem transzy pierwszej weryfikowane jest w odniesieniu do umów o zlecenie realizacji zadań realizowanych przez Zleceniobiorcę w ciągu ostatnich trzech lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu).

XIII. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, o ile nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej niż 15% jej dotychczasowej wartości lub o kwotę 1.000 zł. Zmiany te nie mogą przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdziale XI ogłoszenia o konkursie.

XIV. Zrealizowane przez PFRON w 2022 r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2022 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 534.201.010,91 zł.
 2. W 2021 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 404.174.977,81 zł.
Data publikacji: 2022-10-31
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi