informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej"

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie numer 1/2023. Jest on ogłaszany w ramach zadań zlecanych z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

I. Podstawa prawna

Konkurs przeprowadzimy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs realizujemy w formie wsparcia realizacji zadań.

Podczas realizacji konkursu stosujemy „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” oraz definicje pojęć w nich określone.

II. Rodzaj zadania i kierunki pomocy

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W ramach konkursu nie możesz zgłosić projektu dotyczącego:

 • imprezy turystycznej lub rekreacyjnej (kierunek pomocy 3), która trwa powyżej 7 dni lub która ma znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
 • szkolenia dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

III. Warunki projektów

Doświadczenie

Jeżeli Twoja organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące możesz ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 100 000,00 złotych na jeden projekt. Jeżeli składasz wniosek wieloletni – limit zweryfikujemy dla całego okresu realizacji projektu wieloletniego.

Dla kierunku pomocy 3 limit ten wynosi 50 000,00 złotych.

Ograniczenia wnioskowanej kwoty dofinansowania nie obowiązują we wnioskach wspólnych.

Okres działalności ustalimy licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu.

Współpraca z PFRON

Jeżeli Twoja organizacja dotychczas nie realizowała umów z PFRON, ale prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 24 miesiące, możesz ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 500 000,00 złotych. Bierzemy pod uwagę tylko umowy zawarte w konkursach, które ogłosiliśmy na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Uwaga! Limit odnosi się do sumy kwot we wszystkich wnioskach złożonych przez Twoją organizację w konkursie. Jeżeli składasz wniosek wieloletni – limit ten zweryfikujemy dla całego okresu realizacji projektu wieloletniego.

W przypadku wniosków wspólnych dotychczasowa realizacja umów z PFRON będzie sprawdzona w stosunku do Wnioskodawcy-Lidera. Pozostali Wnioskodawcy nie będą weryfikowani.

Kierunek pomocy 1

W kierunku pomocy 1 musisz zaplanować zatrudnienie co najmniej 20% beneficjentów ostatecznych. Możesz tu wliczyć również osoby już zatrudnione przy wsparciu trenerów pracy (zatrudnienie wspomagane), które nadal potrzebują tego wsparcia w miejscu pracy.

Kierunek pomocy 2

Okres funkcjonowania placówki (kierunek pomocy 2) zweryfikujemy z uwzględnieniem ewentualnych przerw w terapii, które wystąpiły z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wywołany wirusem COVID-19. Pamiętaj, że placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu.

Kierunek pomocy 5

W kierunku pomocy 5 możesz ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 350 000,00 złotych na jeden projekt. Limitu tego nie musisz stosować, jeżeli Twój projekt dotyczy „zakupu, szkolenia i utrzymania psów asystujących w trakcie szkolenia”. Pamiętaj o ograniczeniu limitu, jeżeli Twoja organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 24 miesiące.

Kierunek pomocy 6

W kierunku pomocy 6 możesz ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 1 000 000,00 złotych na jeden projekt. Pamiętaj o ograniczeniu limitu, jeżeli Twoja organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 24 miesiące.

Uwaga! Musisz również wykazać, że Twoja organizacja zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jeden projekt dotyczący kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Budżet tego projektu musi wynosić co najmniej 200 000,00 złotych. Wymagany okres ustalimy licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu.

Zajęcia usprawniające

Możesz uwzględnić w projekcie zajęcia usprawniające naruszone funkcje organizmu, o ile zajęcia te będą stanowić niewielką część projektu. Muszą one stanowić uzupełnienie rehabilitacji, którą zaplanujesz w ramach pozostałych form wsparcia i wspierać jej prawidłowy i kompleksowy przebieg. Weryfikację form wsparcia, które zaplanujesz w projekcie przeprowadzimy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Szczegółowe warunki realizacji projektów określiliśmy w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji”. Regulamin jest załącznikiem do „Zasad wspierania realizacji zadań”.

IV. Wkład własny

We wniosku musisz zadeklarować wkład własny. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi w:

 • kierunku pomocy 1 – 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 2 – 1% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 3 – 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 4 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 5 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 6 – 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

Uwaga! W projektach wieloletnich zweryfikujemy ten warunek w każdym okresie realizacji.

Łączna wysokość wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego) nie może przekroczyć 60% wymaganego minimum wkładu własnego. Warunek ten nie obowiązuje w kierunku pomocy 2 oraz w kierunku pomocy 5 typ projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”.

Jeżeli wnosisz do projektu wkład osobowy (świadczenie wolontariusza) – pamiętaj, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 30,00 złotych za jedną godzinę pracy.

Jeżeli w wyniku pracy wolontariusza powstanie utwór (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), ustal wartość tej pracy następująco:

 • iloczyn stawki jednostkowej wynoszącej 100,00 złotych oraz liczby jednostek przeliczeniowych (liczby stron znormalizowanych – w przypadku tekstów lub liczby godzin nagrań – w przypadku materiałów audiowizualnych).

Uwaga! Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, który na dzień złożenia wniosku jest już zatrudniony w Twojej organizacji, możesz wyliczyć wartość jego pracy w oparciu o stawki, które obowiązują dla tego personelu. Pamiętaj jednak, że jest to możliwe, jeżeli wolontariusz posiada kwalifikacje co najmniej takie, jak stały personel Twojej organizacji.

V. Jak złożyć wniosek

Wniosek o zlecenie realizacji zadań musisz złożyć w systemie iPFRON+. System jest dostępny pod adresem: ipfronplus.pfron.org.pl.

Wniosek możesz złożyć od 24 października 2023 roku, od godziny 1200, do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 1200. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

W konkursie możesz:

 • złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy.
 • w jednym wniosku zgłosić jeden projekt;
 • złożyć wniosek wspólny – wtedy zmniejszymy limit wniosków dla Twojej organizacji oraz pozostałych Wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym.

Za datę złożenia wniosku uznamy datę złożenia wniosku w systemie iPFRON+.

Nie składaj papierowej wersji wniosku tylko elektroniczną.

Wniosek może podpisać osoba, która otrzyma od Twojej organizacji uprawnienie w systemie iPFRON+ do złożenia wniosku. W przypadku wniosku wspólnego, jeśli ta sama osoba będzie miała w systemie iPFRON+ dostęp do konta Wnioskodawcy-Lidera i pozostałych Wnioskodawców może podpisać wniosek w imieniu każdego Wnioskodawcy.

Pamiętaj, że wniosek, który załączymy do umowy o zlecenie realizacji zadań muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Twojej organizacji. Będziemy tego wymagać, jeżeli Twoja organizacja otrzyma dofinansowanie i będzie aktualizowała wniosek przed zawarciem umowy. To dotyczy również każdego z Wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym.

VI. Wysokość środków publicznych

Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie zaplanowaliśmy w 2024 roku 300 000 000,00 złotych.

Decyzje finansowe będziemy podejmować do wysokości posiadanych środków w planie finansowym PFRON na 2024 rok.

W ramach środków finansowych na 2024 rok ustaliliśmy następujący podział:

 • kierunek pomocy 1 – 14% środków;
 • kierunek pomocy 2 – 67% środków;
 • kierunek pomocy 3 – 10% środków;
 • kierunek pomocy 4 – 3% środków;
 • kierunek pomocy 5 – 4% środków;
 • kierunek pomocy 6 – 2% środków.

Możemy zmienić wysokość środków finansowych, które przeznaczymy na dofinansowanie realizacji projektów. Możemy także skorygować podział na poszczególne kierunki pomocy. Decyzje w tym zakresie podejmie Zarząd PFRON.

W kierunku pomocy 2 ustalimy odrębne listy rankingowe dla następujących typów projektów:

 • „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”;
 • „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”;
 • „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.

Projekty strategiczne

Zarząd PFRON może wydzielić, ze środków przewidzianych na konkurs, 2% środków na dofinansowanie projektów o znaczeniu strategicznym.

Na listę rankingową wniosków o znaczeniu strategicznym możemy zakwalifikować wniosek oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym. Lista ta jest niezależna od kierunku pomocy.

Projekt musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

 • podejmuje próby innowacyjnego podejścia i rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych;
 • rozwiązuje szczególnie istotny problem z uwagi na cele konkursu i służy perspektywie zmiany społecznej;
 • zgłasza go podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej (realizacja projektu ma służyć ożywieniu i wzrostowi potencjału lokalnej społeczności);
 • zgłasza go podmiot z regionu, który jest słabo reprezentowany w zadaniach i programach PFRON, z uwzględnieniem zasad wyrównywania szans, startu i traktowania;
 • zgłasza go podmiot, który:
  • pełni istotną rolę w otoczeniu środowiskowym oraz
  • posiada potencjał, który zapewnia duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub w wymiarze makrospołecznym, oraz
  • jako jedyny zapewnia możliwość realizacji zadania publicznego, który jest przedmiotem wniosku.

Zarząd PFRON może zmienić procentową wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów o znaczeniu strategicznym.

Wniosek zakwalifikujemy do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym na podstawie rekomendacji komisji konkursowej lub z inicjatywy Zarządu PFRON.

VII. Termin realizacji projektów. Projekty wieloletnie.

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku. W konkursie możesz złożyć również projekt wieloletni – na zasadach opisanych poniżej.

Za kwalifikowalne uznamy koszty, które Twoja organizacja poniesie od daty rozpoczęcia realizacji projektu do daty zakończenia realizacji projektu.

Projekty wieloletnie

W ramach konkursu możesz również zgłosić projekt wieloletni. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie:

 • kierunku pomocy 1;
 • typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – kierunek pomocy 2;
 • typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” – kierunek pomocy 2;
 • kierunku pomocy 4;
 • typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” – kierunek pomocy 5.

Projekt wieloletni możesz realizować w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2027 roku.

Wyznaczyliśmy następujące maksymalne okresy realizacji projektów wieloletnich:

 • pierwszy okres – od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2025 roku;
 • drugi okres – od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku;
 • trzeci okres – od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku.

Możesz ubiegać się o zawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej. Pamiętaj, że umowa może obejmować maksymalnie okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Ważne! Nie możesz zgłosić projektu wieloletniego, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie.

We wniosku musisz zamieścić informacje dotyczące całego okresu realizacji projektu wieloletniego (na przykład: formy wsparcia, wskaźniki ewaluacji) lub poszczególnych okresów (na przykład: harmonogram realizacji, budżet projektu).

Wskaźnik nakładu w projektach wieloletnich

Wskaźnik nakładu pokazuje, ile kosztuje projekt. Przykładowo, w kierunku pomocy 1 lub kierunku pomocy 2 – ile kosztuje jedna godzina wsparcia. Możemy porównywać wskaźniki nakładu w różnych projektach tego samego typu. To pozwala nam na określenie wskaźnika bazowego, czyli średniej wartości wskaźnika nakładu. Zawsze dokonujemy tego ustalenia na podstawie wartości wskaźników nakładu, które organizacje same zaplanowały we wnioskach złożonych w konkursie.

Wartość wskaźnika nakładu, którą Twoja organizacja osiągnie w całym okresie realizacji projektu wieloletniego może być większa od wartości wskaźnika, który uzgodnimy w umowie o zlecenie realizacji zadań, o:

 • 5% w przypadku projektów dwuletnich;
 • 10% w przypadku projektów trzyletnich.

Dopuszczamy tę sytuację także wówczas, gdy przekroczysz wartość wskaźnika bazowego, który ustalimy w konkursie dla danego rodzaju projektów.

VIII. Wybór wniosków. Dodatkowe punkty.

Ocenę formalną wniosków przeprowadzimy w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.

Wnioski ocenione formalnie pozytywnie przekażemy do oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną przeprowadzi komisja konkursowa w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym opublikujemy wyniki oceny formalnej na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Koszty stypendium stażowego lub stypendium szkoleniowego zaplanowane we wnioskach z kierunku pomocy 1 komisja konkursowa zweryfikuje z uwzględnieniem stawek, które są przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W „Karcie oceny merytorycznej” określiliśmy system punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny oraz przesłanki oceny pozytywnej. Wzór „Karty” załączyliśmy do ogłoszenia o konkursie.

Punkty dodatkowe

Dla wniosku, w którym Twoja organizacja zadeklaruje wkład własny powyżej wymaganego minimum, przyznamy dodatkowe punkty, według następujących zasad:

 • jeżeli wkład własny będzie wyższy od wymaganego minimum wkładu własnego o:
  • co najmniej 5% kosztów kwalifikowalnych projektu, ale nie więcej niż 10% tych kosztów – 2 punkty,
  • ponad 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, ale nie więcej niż 15% tych kosztów – 3 punkty,
  • ponad 15% kosztów kwalifikowalnych projektu, ale nie więcej niż 20% tych kosztów – 4 punkty,
  • ponad 20% kosztów kwalifikowalnych projektu – 5 punktów;
 • dodatkowe punkty przyznamy w przypadku wniesienia wkładu własnego finansowego – tym samym, jeżeli zwiększysz udział wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego) nie wpłynie to na dodatkową punktację.

Jeżeli Twoja organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące przyznamy dodatkowe punkty, według następujących zasad:

 • dla wniosku złożonego samodzielnie – 2 punkty;
 • dla wniosku wspólnego – 2 punkty, niezależnie od liczby organizacji, które razem z Twoją organizacją składają wniosek wspólny; pamiętaj, że Lider musi prowadzić działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 24 miesiące.

Punkty dodatkowe – kierunek pomocy 1

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) Twoja organizacja zrealizowała projekty, w ramach których zatrudnienie uzyskało łącznie minimum 100 osób niepełnosprawnych, przyznamy dodatkowe punkty, według następujących zasad:

 • co najmniej 100 osób niepełnosprawnych, ale nie więcej niż 200 osób – 2 punkty,
 • ponad 200 osób niepełnosprawnych, ale nie więcej niż 300 osób – 3 punkty,
 • ponad 300 osób niepełnosprawnych – 5 punktów

Dla wniosku, w którym Twoja organizacja zadeklaruje wartość pierwszego wskaźnika rezultatu na poziomie co najmniej 25% beneficjentów ostatecznych, przyznamy dodatkowe punkty, według następujących zasad:

 • jeżeli wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określisz na poziomie:
  • od 25% do 35% beneficjentów ostatecznych – 3 punkty,
  • powyżej 35% beneficjentów ostatecznych – 5 punktów;
 • do wartości pierwszego wskaźnika rezultatu możesz wliczyć również osoby, które na dzień rekrutacji do projektu są zatrudnione (z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego)

Punkty dodatkowe – kierunek pomocy 2

Dla wniosku, który dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, przyznamy dodatkowe punkty, według następujących zasad:

 • jeżeli prowadzisz w placówce działania na rzecz osób niepełnosprawnych (licząc wstecz od dnia 1 stycznia 2024 roku), co najmniej:
  • 1 rok – 1 punkt,
  • 2 lata – 2 punkty,
  • 3 lata – 3 punkty,
  • 4 lata – 4 punkty,
  • 5 lat i więcej – 5 punktów;
 • placówka musi funkcjonować w sposób nieprzerwany; nie dotyczy to przerwy wfunkcjonowaniu placówki, która wystąpiła z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wywołany wirusem COVID-19;
 • jeżeli w tym samym wniosku zgłosisz kilka placówek, dodatkowe punkty przyznamy dla placówki funkcjonującej najdłużej (nie będziemy sumować punktów za poszczególne placówki).

Ważne! Dodatkowe punkty wynikające z poszczególnych kryteriów sumują się.

IX. Audyt zewnętrzny projektu

Jeżeli przekroczysz limity wyznaczone w niniejszym rozdziale przeprowadzasz audyt zewnętrzny projektu.

Zasady audytu określiliśmy w „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” („Wytyczne)”.

„Wytyczne” zamieściliśmy na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Wyznaczony w rozdziale V „Wytycznych” limit dotyczący wartości jednego projektu – obniżyliśmy w konkursie do kwoty 500 000,00 złotych.

Uwaga! W przypadku projektów wieloletnich musisz ustalić łączną wartość projektu (wszystkie okresy). Jeżeli wartość projektu jest równa lub przekracza wartość 500 000,00 złotych – audyt zewnętrzny musisz przeprowadzić w każdym okresie realizacji projektu.

W tym konkursie nie musisz stosować limitu dotyczącego wartości kilku równocześnie realizowanych projektów, który został wskazany w rozdziale V „Wytycznych”. Bierzesz pod uwagę jedynie wartość tego projektu, dla którego ustalasz obowiązek audytu zewnętrznego (nie sumujesz wartości innych projektów).

X. Limity kosztów

Suma kosztów, które wykażesz w kategorii:

 • koszty osobowe personelu administracyjnego nie mogą przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu niemogą przekroczyć:
  • 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 000,00 złotych,
  • 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 500 000,00 złotych do 1 000 000,00 złotych włącznie,
  • 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 000 000,00 złotych do 2 000 000,00 złotych włącznie,
  • 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 000 000,00 złotych do 3 000 000,00 złotych włącznie,
  • 6% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 3 000 000,00 złotych do 5 000 000,00 złotych włącznie,
  • 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 000 000,00 złotych;

Uwaga! wartość projektu ustalasz w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych;

 • nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie mogą przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.

W projektach wieloletnich limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują w każdym okresie realizacji projektu.

W kierunku pomocy 6 nie możesz wybrać ryczałtowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich. Koszty pośrednie (koszty administracyjne) musisz rozliczać wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (to znaczy z pełnym udokumentowaniem kosztów).

XI. Jak przekażemy dofinansowanie

Środki finansowe przekażemy według następujących zasad:

 • jeżeli wartość dofinansowania wynosi mniej niż 1 000 000,00 złotych – w formie jednorazowej zaliczki, po podpisaniu umowy; nie wcześniej niż w dniu, w którym Twoja organizacja rozpocznie realizację projektu;
 • jeżeli wartość dofinansowania wynosi co najmniej 1 000 000,00 złotych – w transzach:
  • pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% dofinansowania, po podpisaniu umowy, nie wcześniej niż w dniu, w którym Twoja organizacja rozpocznie realizację projektu,
  • druga transza zaliczkowo – jeżeli Twoja organizacja rozliczy co najmniej 60% transzy pierwszej, a my uznamy to rozliczenie

W przypadku projektów wieloletnich, których łączna wartość dofinansowania wynosi mniej niż 3 000 000,00 złotych (projekty trzyletnie) lub 2 000 000,00 złotych (projekty dwuletnie) przekażemy środki finansowe według następujących zasad:

 • pierwszy okres realizacji – w formie jednorazowej zaliczki, po podpisaniu umowy; nie wcześniej niż w dniu, w którym Twoja organizacja rozpocznie realizację projektu;
 • drugi okres realizacji – w formie jednorazowej zaliczki, nie wcześniej niż w dniu, w którym rozpocznie się drugi okres realizacji projektu;
 • trzeci okres realizacji – w formie jednorazowej zaliczki, nie wcześniej niż w dniu, w którym rozpocznie się trzeci okres realizacji projektu.

Uwaga! dofinansowanie na trzeci okres przekażemy dopiero po zaakceptowaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania, które udzieliliśmy Twojej organizacji w pierwszym okresie.

W przypadku projektów wieloletnich, których łączna wartość dofinansowania wynosi co najmniej 3 000 000,00 złotych (projekty trzyletnie) lub 2 000 000,00 złotych (projekty dwuletnie) przekażemy środki finansowe według następujących zasad:

 • pierwszy okres realizacji –w dwóch transzach:
  • pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania, po podpisaniu umowy,
  • druga transza zaliczkowo – jeżeli Twoja organizacja rozliczy co najmniej 60% transzy pierwszej, a my uznamy to rozliczenie;
 • drugi okres realizacji – w dwóch transzach:
  • pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania, nie wcześniej niż w dniu, w którym rozpocznie się drugi okres realizacji projektu,
  • druga transza zaliczkowo – jeżeli Twoja organizacja rozliczy co najmniej 60% transzy pierwszej, a my uznamy to rozliczenie;

Uwaga! drugą transzę dofinansowania przekażemy dopiero po zaakceptowaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania, które udzieliliśmy Twojej organizacji w pierwszym okresie.

 • trzeci okres realizacji – w dwóch transzach:
  • pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania, nie wcześniej niż w dniu, w którym rozpocznie się trzeci okres realizacji projektu,
  • druga transza zaliczkowo – jeżeli Twoja organizacja rozliczy co najmniej 60% transzy pierwszej, a my uznamy to rozliczenie, po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON.

Uwaga! drugą transzę dofinansowania przekażemy dopiero po zaakceptowaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania, które udzieliliśmy Twojej organizacji w drugim okresie.

Jeżeli nie mamy zastrzeżeń co do jakości i efektywności realizowanych działań i rozliczania środków PFRON przez Twoją organizację – możemy przekazać drugą transzę dofinansowania, zanim zaakceptujemy rozliczenie pierwszej transzy. Obie transze dofinansowania rozliczysz wówczas w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.

Warunki, które uprawniają do przekazania drugiej transzy dofinansowania przed rozliczeniem transzy pierwszej, zweryfikujemy w odniesieniu do umów o zlecenie realizacji zadań, które Twoja organizacja zrealizowała lub realizuje w ciągu ostatnich trzech lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu).

XII. Oszczędności w budżecie projektu

Jeżeli podczas realizacji projektu wygenerujesz oszczędności możesz przesunąć te środki na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów. Jeżeli zwiększenie tej pozycji nie przekroczy 15% jej dotychczasowej wartości lub nie będzie wyższe niż 1 500,00 złotych – nie jest potrzebna akceptacja PFRON i nie musimy aneksować umowy.

Pamiętaj, że zmiany te nie mogą przekroczyć limitów, które określiliśmy w rozdziale X ogłoszenia o konkursie.

XIII. Zadania publiczne, które PFRON zrealizował w 2023 roku i w roku poprzednim

W 2023 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 727,4 mln złotych.

W 2022 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 557,4 mln złotych.

Zasady wspierania realizacji zadań

Rejestracja w iPFRON+

Data publikacji: 2023-10-12
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Inne aktualności z tej kategorii