informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach czternastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 i podmioty wskazane w art.3 ust.3 pkt1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2010r. Nr234, poz.1536 z późn.zm.), działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach czternastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia), ogłoszonego przez PFRON w dniu 18 sierpnia 2014r.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach czternastego konkursu.

Przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art.3 ust.3 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową lub podmiotem biorącym udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące zadań określonych w §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. wsprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr29, poz.172), złożone do PFRON w ramach czternastego konkursu ogłoszonego na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr127, poz.721, z późn.zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji projektów, których założenia przygotowane zostały przez PFRON.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  1. uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej o której mowa w art.3 ust.2 albo podmiotu wskazanego w art.3 ust.3 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  2. posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 pkt1 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 pkt1 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz.167).

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. „Formularz” należy przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al.Jana Pawła II nr13 00-828 Warszawa w terminie do dnia 29 sierpnia 2014r. z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Zadania zlecane, konkurs nr14”.

Za datę złożenia „Formularza zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON” uważa się datę wpływu tego formularza do Biura PFRON (dotyczy to również formularzy składanych drogą pocztową).

Z treścią ogłoszenia czternastego konkursu oraz z „Regulaminem komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów proszę kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

 

Data publikacji: 2014-08-19
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska