informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (nabór drugi).

Zapraszamy organizacje pozarządowe:

 1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach naboru, są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski można składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (czyli podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
 2. w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.

Za datę złożenia wniosku uznajemy datę wpływu tego wniosku na skrzynkę: pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl.

Wnioski przyjmujemy w trybie ciągłym.

Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku.

Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Definicja „Beneficjenta programu” oraz definicja „Osoby towarzyszącej” zawarta została w Rozdziale I procedur realizacji Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wsparcie przyznawane jest w formie finansowania zadania – nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez organizację pozarządową.

Rodzaj zadania, którego może dotyczyć wniosek składany w ramach naboru drugiego

 1. W ramach niniejszego naboru wniosków może zostać zgłoszone zadanie związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu, zwane dalej „zadaniem”.
 2. Wnioski zgłaszane w ramach niniejszego naboru mogą obejmować realizację zadania na terenie każdego z 16 województw.
 3. Wnioski mogą być realizowane również w formule partnerskiej. Ponadto, dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny.
 4. Celem wsparcia Beneficjentów programu jest zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
 5. Ze wsparcia w ramach realizacji zadania powinno korzystać jednocześnie nie mniej niż pięciu Beneficjentów programu. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku wsparcia realizowanego na rzecz Beneficjentów programu od dnia od 24 lutego 2022 roku do dnia ogłoszenia niniejszego naboru.
 6. Wsparciem objęte mogą być także osoby towarzyszące Beneficjentom programu. Wsparcie w przypadku tych osób może obejmować:
 • zabezpieczenie odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia jak najbliżej Beneficjentów programu – w celu zapewnienia Beneficjentom programu poczucia bezpieczeństwa, poprzez utrzymanie relacji z członkami rodziny lub opiekunami;
 • zapewnienie usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski;
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne;
 • zatrudnienie w ramach realizacji zadania w zależności od posiadanych kompetencji.
 1. Osoby towarzyszące w zakresie zamieszkania i wyżywienia mogą korzystać ze wsparcia przez maksymalny okres 2 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie takie może zostać przedłużone.
 2. Wsparcie w zakresie kosztów zamieszkania i wyżywienia powinno mieć charakter uzupełniający w stosunku do środków przekazywanych przez wojewodę na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioskodawca zobowiązany jest do wystąpienia o ww. środki (potwierdzając to stosownym oświadczeniem dołączanym do wniosku).
 3. Realizacja zadania polega w szczególności na:
 • rozpoznaniu potrzeb Beneficjenta programu, w szczególności w oparciu o identyfikację potrzeb wykonaną przez Ośrodek Recepcyjny na podstawie ankiety (w ramach wystandaryzowanego kwestionariusza);
 • zapewnieniu odpowiedniego do rodzaju niepełnosprawności miejsca pobytu, w tym w szczególności:
 1. wyposażenia miejsc pobytu w przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością,
 2. wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
 3. dostępu do środków higieny osobistej, niezbędnych leków, środków pomocniczych;
 • prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu m.in. nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; w ramach realizacji tych działań możliwe jest, w sytuacji objęcia wsparciem w placówce:
 1. doposażenie placówki w niezbędny sprzęt do rehabilitacji (z zastrzeżeniem, iż wartość początkowa zakupu danego sprzętu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł),
 2. doposażenie placówki w przedmioty zużywające się w trakcie zajęć;
 • prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, prawnego, lub innego wsparcia specjalistycznego;
 • udzielaniu informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 • prowadzeniu działań służących integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w formie zajęć indywidualnych lub grupowych np. warsztaty, szkolenia itd.;
 • zapewnienie usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski i tłumacza języka migowego;
 • zapewnienie usług pielęgniarskich;
 • zapewnieniu usług transportowych, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym z Ośrodków Recepcyjnych).
 1. Wsparcie związane z realizacją zadania może być świadczone nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku, z tym że minimalny okres realizacji zadania musi wynosić co najmniej 4 miesiące.
 2. Miejsca rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsca pobytu powinny spełniać warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Wnioskodawca zapewnia niezbędne materiały informacyjne tłumaczone na język ukraiński i rosyjski.
 4. Wnioskodawca zapewnia wymianę informacji, w zakresie dostępności miejsc pobytu z Biurem i Oddziałami PFRON oraz Ośrodkami Recepcyjnymi dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Wnioskodawca prowadzi ewidencję Beneficjentów programu oraz osób towarzyszących objętych wsparciem.
 6. Średni dobowy koszt objęcia wsparciem Beneficjenta programu w ramach realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty 150 złotych
 7. Średni dobowy koszt wsparcia osoby towarzyszącej nie może przekroczyć kwoty 50 złotych, przy czym finansowane są koszty wsparcia udzielonego nie więcej niż trzem osobom towarzyszącym jednemu Beneficjentowi programu.
 8. Finansowane mogą być koszty związane z zapewnieniem wsparcia Beneficjentom programu i osobom towarzyszącym poniesione od 24 lutego 2022 roku.
 9. Koszty realizacji zadania (merytoryczne oraz administracyjne) rozliczane są ryczałtem, którego wysokość ustalana jest z uwzględnieniem rzeczywistej liczby osób objętych wsparciem (Beneficjentów programu oraz osób towarzyszących) oraz dni świadczenia wsparcia.
 10. Umowa na realizację zadania zawierana jest na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, z możliwością wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie (zasada dotyczy obu stron umowy).
Data publikacji: 2022-03-25
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Inne aktualności z tej kategorii