informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2015 r. dwudziestego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, z późn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2014r. poz.1118, zpóźn.zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadań, wrozumieniu art.11 ust.1 pkt2 ww. ustawy.

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn.„Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”, którego założenia przedstawione zostały wzałączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektu.

W ramach konkursu może zostać wybranych przez PFRON maksymalnie trzy oferty realizacji projektu.

I. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji projektu, w ramach konkursu, są:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje istowarzyszenia,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ostosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ogwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-8.

 1. Warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez podmioty, o których mowa wust.1 jest:
 1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu),
 3. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na terenie całego kraju,
 4. realizowanie w trybie ciągłym w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) działań z zakresu zatrudnienia wspomaganego, zgodnie zestandardem Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.
 1. W przypadku oferty wspólnej warunki wskazane w ust.2 weryfikowane są wodniesieniu do każdego z Oferentów.
 2. Z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe:
 1. w związku z działalnością których wszczęta została procedura zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa,
 2. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby w stosunku do których toczą się postępowania oprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa,
 3. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia wktórym wygasło zobowiązanie wobec PFRON.
 1. Na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe, które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).
 2. Realizacja projektu nie może zostać powierzona organizacji pozarządowej, która posiada wymagalne zobowiązania wobec:
 1. PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 1. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np.koła, oddziały), oferentem jest zarząd główny tej organizacji.
 2. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektu

 1. Planowana łączna wysokość środków na sfinansowanie ofert realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie wynosi, wpierwszym okresie (tj. od 1 sierpnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku) maksymalnie 3.000.000zł – z zastrzeżeniem postanowień ust.2-3.
 2. Planowana łączna wysokość środków na sfinansowanie ofert realizacji projektu wkolejnych okresach wynosi:
 1. w drugim okresie (tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku) maksymalnie 3.500.000zł,
 2. w trzecim okresie (tj. od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku) maksymalnie 4.000.000zł.
 1. W sytuacji, gdy łączna wysokość kwot wnioskowanych w ofertach realizacji projektu, które uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną przekroczy kwotę, o której mowa wust.1 – PFRON zastrzega sobie możliwość przyznania (poszczególnym Oferentom) środków finansowych na realizację projektu w kwocie niższej od kwoty wynikającej zpropozycji komisji konkursowej. Przed podpisaniem umowy o powierzenie realizacji projektu ostateczny kształt projektu (w tym budżet projektu) ustalany jest wówczas wdrodze negocjacji pomiędzy PFRON a danym Oferentem.

III. Termin i zasady składania ofert

 1. Oferty realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, mogą być składane od dnia 16 czerwca 2015 roku do dnia 17lipca 2015 roku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON, a w przypadku ofert składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę realizacji projektu.
 3. Zgodnie z postanowieniami art.14 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. Ofertę realizacji projektu należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr6, poz.25). Ofertę należy wypełnić komputerowo, w języku polskim.
 5. Oferta musi zawierać również:
 1. informacje, o których mowa w założeniach do projektu, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, oraz
 2. informację od kiedy Oferent prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z krótkim opisem działań zrealizowanych przez Oferenta w ciągu ostatnich 2lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), oraz
 3. krótki opis projektów realizowanych przez Oferenta w trybie ciągłym w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) w których wykorzystana została metoda zatrudnienia wspomaganego, zgodna ze standardem Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, oraz
 4. informację, czy Oferent posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 1. Do oferty należy załączyć dokumenty, których lista zamieszczona została w formularzu oferty. Dodatkowo, do oferty należy załączyć:
 1. szczegółowy opis form wsparcia,
 2. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione (na mocy pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta,
 3. oświadczenie o posiadaniu przez Oferenta statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (w przypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego z Oferentów),
 4. oświadczenie o posiadaniu przez Oferenta statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na terenie całego kraju (w przypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego z Oferentów),
 5. oświadczenie, iż na dzień sporządzenia oferty Oferent nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego (wprzypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego zOferentów),
 6. oświadczenie, iż funkcji członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania Oferenta nie pełnią osoby w stosunku do których toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa (wprzypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego zOferentów),
 7. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy Oferentami, którzy składają ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację projektów – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 1. Oferta (w tym oświadczenia, o których mowa w ust.6 pkt3-6) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Każda strona oferty musi być ponumerowana iparafowana przez Oferenta.
 2. Oferta realizacji projektu stanowi propozycję zawarcia umowy cywilnoprawnej i jej rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Podanie przez Oferenta nieprawdziwych informacji eliminuje ofertę z dalszego rozpatrywania, o czym PFRON powiadamia pisemnie Oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 20 (powierzenie realizacji zadań)”.

IV. Termin i warunki realizacji projektu

 1. Zaproponowany w ofercie termin realizacji projektu oraz zasięg projektu (liczba województw z których zapewniony zostanie udział beneficjentów ostatecznych projektu) musi uwzględniać warunki wskazane w założeniach projektu, stanowiących załącznik nr1 do ogłoszenia o konkursie.
 2. Wyznacza się następujące okresy finansowania projektu:
 1. pierwszy okres – od 1sierpnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku,
 2. drugi okres – od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku (tryb pozakonkursowy),
 3. trzeci okres – od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku (tryb pozakonkursowy).
 1. W ofercie składanej w konkursie Oferent zamieszcza informacje dotyczące pierwszego okresu realizacji projektu (o którym mowa w ust.2 pkt1) – chyba, że zgodnie zzałożeniami do projektu, stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, wymagane jest podanie również informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu realizacji projektu.
 2. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania środków finansowych na pierwszy okres realizacji projektu (maksymalnie od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31marca 2016 roku) Oferent w kolejnych okresach realizacji projektu składa do PFRON, w trybie pozakonkursowym, zaktualizowaną ofertę.
 3. Zaktualizowana oferta, o której mowa w ust.4, musi zawierać m.in. szczegółowy budżet projektu dotyczący kolejnego okresu realizacji projektu – zgodnie z wyznaczonymi okresami finansowania projektu. Kwota środków PFRON wnioskowana na dany okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres w ofercie złożonej w ramach konkursu.
 4. Zaktualizowaną ofertę, o której mowa w ust.4, należy złożyć w terminie do dnia 15grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu. Zaktualizowana oferta podlega ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym. Postanowienia „Regulaminu rozpatrywania zaktualizowanych wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich” stanowiące załącznik nr 10 do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” stosuje się odpowiednio. „Zasady wspierania realizacji zadań” (których tekst jednolity stanowi załącznik nr 19 do uchwały nr 72/2014 Zarządu PFRON z dnia 11września 2014r.) zamieszczone są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w zakładce „Zadania zlecane – XV konkurs”.
 5. W przypadku przyznania środków PFRON na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu.

V. Zasady kwalifikowalności kosztów

 1. Zlecenie wykonania usług, niezbędnych do realizacji projektu, wykonawcy zewnętrznemu jest dopuszczalne, o ile Oferent nie może samodzielnie wykonać tych usług – z tym że dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi. Zlecenie wykonania usług wykonawcy zewnętrznemu musi nastąpić na podstawie pisemnie zawartej umowy. Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej Oferenta. W przypadku oferty wspólnej wykonawcą zewnętrznym nie może być żaden z Oferentów składających ofertę wspólną (nie jest zatem możliwe zlecanie wykonania usług jednemu z Oferentów przez innego Oferenta składającego ofertę wspólną).
 2. Warunkiem uznania za kwalifikowalne kosztów zlecenia wykonania usług jest wskazanie w ofercie zakresu usług, które Oferent zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i oferta w takiej formie zostanie zatwierdzona przez PFRON.
 3. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów ozamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907, z późn.zm.) zobowiązuje Oferenta do jej stosowania.
 4. Oferent, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów wramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wytyczne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności określone zostały w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 5. Środki PFRON przyznane na realizację projektu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta. Ze środków PFRON finansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej – w granicach limitów określonych w art.9 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:
 1. są niezbędne do realizacji projektu,
 2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 3. zostaną uwzględnione w budżecie projektu,
 4. zostaną faktycznie poniesione w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Oferentem a PFRON,
 5. zostaną poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta,
 6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (w tym ze środków funduszy strukturalnych).
 2. Koszty poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji projektu oraz po dacie zakończenia realizacji projektu uznawane są za koszty niekwalifikowalne – z zastrzeżeniem postanowień ust.9. Terminy ponoszenia poszczególnych kosztów muszą uwzględniać okresy finansowania projektu wskazane w rozdziale IV ust.2 ogłoszenia o konkursie.
 3. Koszty związane z realizacją projektu kwalifikowalne są z uwzględnieniem zasady memoriałowej, wynikającej z postanowień art.6 ustawy z dnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330, z późn.zm.). Zgodnie z tą zasadą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 4. W przypadku, gdy Oferent jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Oferent będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przy opracowaniu budżetu projektu Oferent powinien kierować się następującymi zasadami:
 1. kalkulację przewidywanych kosztów projektu w pierwszym okresie finansowania należy sporządzić w formie budżetu zadaniowego, w którym koszty powinny być odniesione do celów operacyjnych i form wsparcia,
 2. każda pozycja budżetu projektu powinna zawierać kalkulację kosztu,
 3. planowane przychody należy wykazać wraz z podaniem kalkulacji,
 4. Oferenci posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Oferentowi prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Oferenci nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 1. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej w projekcie na podstawie stosunku pracy są kwalifikowalne, o ile:
 1. pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu wykonywania zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu (pod pojęciem „oddelegowania” należy rozumieć zmianę obowiązków służbowych pracownika na okres realizacji projektu),
 2. zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy (przez „odpowiednie udokumentowanie” należy rozumieć m.in. wskazanie www.dokumentach nazwy projektu oraz wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach tego projektu).
 1. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie zatrudniona u Oferenta (lub w jednostkach organizacyjnych Oferenta) na podstawie umowy o pracę są kwalifikowalne, o ile:
 1. zakres zadań zleconych w formie umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony,
 2. zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na prawidłowe i efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej,
 3. w ramach umowy cywilnoprawnej pracownik wykonuje pracę rodzajowo różną od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy (dotyczy osób zatrudnionych wtym samym projekcie na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej),
 4. w sytuacji, o której mowa w pkt3 łączne zaangażowanie w realizację zadań wprojekcie (wykonywanych zarówno na podstawie umowy o pracę jak również umowy cywilnoprawnej) nie przekracza 240 godzin miesięcznie,
 5. osoba ta prowadzi ewidencję godzin oraz zadań wykonanych w ramach projektu.
 1. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej w projekcie na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej lub zatrudnionej w więcej niż jednym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON są kwalifikowalne, o ile:
 1. obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
 2. łączne zaangażowanie w realizację zadań wykonywanych w projekcie na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej nie przekracza 240 godzin miesięcznie,
 3. łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach dofinansowanych ze środków PFRON nie przekracza 240 godzin miesięcznie,
 4. osoba ta prowadzi ewidencję godzin oraz zadań wykonanych w ramach projektu (wramach każdego z projektów dofinansowanych ze środków PFRON).
 1. Za kwalifikowalne uznaje się wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracownika i pracodawcy oraz innymi obowiązkowymi składkami lub wpłatami wynikającymi z przepisów prawa (m.in.Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Kwalifikowalne jest wynagrodzenie wczęści odpowiadającej zaangażowaniu pracownika do realizacji projektu.
 2. Ewidencja, o której mowa w ust.13 pkt5 oraz w ust.14 pkt4 może podlegać kontroli przez PFRON. Z ewidencji powinno wynikać jakie zadania, w ramach jakiej umowy iwjakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia (nie jest wymagane szczegółowe wykazywanie poszczególnych czynności w ramach danej umowy). Osoby zatrudnione w więcej niż jednym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON zobowiązane są udostępnić Oferentowi ewidencję godzin oraz zadań wykonywanych wprojektach, których realizatorem nie jest Oferent (wodniesieniu do okresu realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia okonkursie).
 3. Koszty eksploatacji pomieszczeń (wraz z mediami) wskazanych przez Oferenta do realizacji projektu, w których Oferent prowadzi również inne zadania i projekty, mogą zostać uznane za kwalifikowalne w części przypadającej na dany projekt. Procent kosztów eksploatacji pomieszczeń, który stanowi podstawę wyliczenia kosztów eksploatacji tych pomieszczeń w projekcie, wyliczany jest jako stosunek łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu do łącznych kosztów wszystkich zadań/projektów realizowanych przez Oferenta w tych pomieszczeniach. Oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie informacje pozwalające na dokonanie oceny kwalifikowalności kosztów, w tym informacje odnoszące się do podstawy wyliczenia kosztów.
 4. W sprawach związanych z kwalifikowalnością kosztów, które nie zostały uregulowane w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, stanowiące załącznik nr 8 do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, o których mowa w rozdziale IV ust.6 ogłoszenia o konkursie.

VI. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma:
 1. kosztów osobowych personelu administracyjnego (osoby zatrudnione przez Oferenta na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące osobiście zadania w ramach projektu) – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 2. kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Oferenta do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
 1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
 2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł do 1.000.000zł włącznie,
 3. 7% kosztów łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 1.000.000zł,
 1. nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 1. Miesięczne wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne (należnymi od pracownika) każdej z osób zatrudnionych do realizacji projektu nie może przekraczać (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) 2–krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Limit ten ma zastosowanie bez względu na formę zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. W uzasadnionych przypadkach może zostać uznane za kwalifikowalne wynagrodzenie w wysokości przekraczającej wskazany powyżej limit – w ofercie realizacji projektu Oferent powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaproponowanej stawki wynagrodzenia.
 2. Koszty pośrednie (koszty administracyjne związane z projektem) mogą być rozliczane przez Oferenta ryczałtem lub na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (zpełnym udokumentowaniem kosztów). Wyboru jednego ze sposobów rozliczania kosztów pośrednich dokonuje Oferent na etapie składania oferty.
 3. Pod pojęciem kosztów pośrednich należy rozumieć następujące koszty i opłaty związane zobsługą administracyjną projektu:
  1. personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna),
  2. obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, wtym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
  3. utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
  4. za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków,
  5. usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich,
  6. usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
  7. materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
  8. ubezpieczeń majątkowych,
  9. ochrony lub dozoru,
  10. sprzątania pomieszczeń, w tym koszty zakupu środków do utrzymania czystości pomieszczeń.
 4. W przypadku wyboru przez Oferenta ryczałtowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich:
 1. nie jest dopuszczalne wykazywanie kosztów pośrednich w ramach pozostałych kategorii kosztów, tj.w ramach kosztów bezpośrednich, w szczególności w zadaniu „zarządzanie projektem”, z uwzględnieniem pkt2,
 2. koszty wynagrodzenia kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie, zarządzanie projektem lub rozliczanie projektu nie są zaliczane do kosztów pośrednich – mogą zatem zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich,
 3. na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest pod kątem ewentualnego zidentyfikowania kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednich; w przypadku przyznania dofinansowania weryfikacja taka przeprowadzana jest również na etapie rozliczania przyznanych przez PFRON środków.
 1. Przyjmuje się następujące maksymalne stawki ryczałtowe stanowiące podstawę rozliczania kosztów pośrednich:
 1. 9% kosztów bezpośrednich – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
 2. 8% kosztów bezpośrednich – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł do 1.000.000zł włącznie,
 3. 7% kosztów bezpośrednich – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 1.000.000zł, z zastrzeżeniem postanowień ust.7-9.
 1. Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem mają wpływ koszty bezpośrednie wykazane w budżecie projektu oraz wszelkiego rodzaju pomniejszenia, dokonywane w ramach projektu. Przykładowo: w sytuacji uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich w stosunku do których naliczone zostały koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu będą podlegały także koszty pośrednie.
 2. W przypadku powierzenia wykonania usług będących elementem projektu wykonawcy zewnętrznemu podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu, poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich o wartość usług powierzonych.
 3. Koszty pośrednie rozliczane przez Oferenta ryczałtem są uznawane jako koszty poniesione ze środków PFRON. Dowody księgowe dotyczące ww. kosztów nie podlegają kontroli przez PFRON.

VII. Tryb rozpatrywania ofert

 1. Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje się na podstawie danych i informacji wynikających z oferty, dokumentów załączonych do oferty, posiadanych przez PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie oceny oferty.
 2. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez komisję konkursową, wterminie 30 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 3. Komisję konkursową powołuje zarządzeniem Prezes Zarządu PFRON. Skład Komisji konkursowej ustalany jest z uwzględnieniem postanowień art.15 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej. Przedstawicielem organizacji pozarządowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział wkonkursie.
 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których dotyczy konkurs (eksperci) – o ile zostały powołane przez Prezesa Zarządu PFRON na wniosek komisji konkursowej celem uzyskania opinii na temat danej oferty. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania się ekspertów do udziału w pracach komisji konkursowej. Za wykonaną pracę eksperci otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków PFRON. Stawka wynagrodzenia jest określona w oparciu o stawki aktualnie obowiązujące na rynku dla tego typu usług.
 6. Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej, a także osobom, o których mowa w ust.5, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz.167).
 7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267, z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Każdy oceniający przed przystąpieniem do oceny oferty zobowiązany jest podpisać deklarację bezstronności w odniesieniu do Oferenta. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia oceniającego możliwości oceny danej oferty. Deklaracja bezstronności w odniesieniu do Oferenta podpisywana jest także przez eksperta, októrym mowa w ust.5.
 9. Do obowiązków członków komisji konkursowej należy w szczególności obecność oraz czynny udział w pracach komisji, a także niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji.
 10. Odwołanie członka komisji konkursowej następuje w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach komisji,
  2. zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach komisji.
 11. W miejsce odwołanego członka komisji konkursowej Prezes Zarządu powołuje inną osobę.
 12. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) spełnia kryteria uprawniające do złożenia oferty oraz czy oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Ocena formalna sporządzana jest na „Karcie oceny formalnej”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia okonkursie. W treści „Karty oceny formalnej” wskazane zostały kryteria oceny formalnej.
 13. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki (w tym wymaganych załączników) muszą zostać poprawione i/lub uzupełnione przez Oferenta w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania oferty).
 14. Uzupełnienie oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami).
 15. Złożenie oferty na nieodpowiednim formularzu spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia.
 16. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym. Oferty zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym są przez PFRON archiwizowane.
 17. Podczas dokonywania oceny merytorycznej ofert muszą być przestrzegane następujące standardy:
 1. członkowie komisji konkursowej, a także eksperci uczestniczący w pracach komisji zgłosem doradczym zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych i informacji zawartych w dokumentach związanych z oceną,
 2. informacje o przebiegu oceny i wynikach oceny merytorycznej do momentu ogłoszenia wyników konkursu mogą być udzielane wyłącznie przedstawicielom PFRON, uczestniczącym w organizacji konkursu,
 3. członek komisji konkursowej zobowiązany jest spełniać swoje funkcje zgodnie zprawem, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
 4. członek komisji konkursowej jest niezależny co do treści swoich opinii,
 5. przebieg całego procesu oceny merytorycznej wniosków należy rejestrować wformie protokołów.
 1. Podczas oceny merytorycznej komisja konkursowa ocenia:
 1. możliwość realizacji projektu przez Oferenta,
 2. kwalifikowalność kosztów projektu oraz efektywność zaplanowanych działań,
 3. proponowaną jakość wykonania projektu i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować projekt,
 4. realność osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników,
 5. doświadczenie Oferenta przy realizacji projektów tego samego rodzaju, co projekt będący przedmiotem konkursu,
 6. zaproponowany zasięg projektu (liczbę województw z których zapewniony zostanie udział beneficjentów ostatecznych projektu) – komisja konkursowa może przyznać dodatkowe preferencje dla ofert w których zasięg projektu zaplanowany został na poziomie wyższym od minimalnego poziomu określonego w założeniach projektu, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie,
 7. zaproponowany sposób diagnozy funkcjonalnej, planowania działań i ewaluacji założonych rezultatów – komisja konkursowa może przyznać dodatkowe preferencje dla ofert w których przewidziane zostało praktyczne wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
 1. Komisja konkursowa uwzględnia również:
 1. planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 2. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe preferencje dla ofert złożonych przez organizacje pozarządowe posiadające wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
 1. Postanowienia ust.18-19 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.
 2. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiane są Zarządowi PFRON.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Decyzję w sprawie powierzenia realizacji projektu i wysokości środków finansowych przyznanych na realizację projektu podejmuje Zarząd PFRON. W przypadku oferty wspólnej kwota przyznanych przez PFRON środków finansowych określana jest wpodziale na poszczególnych Oferentów.
 2. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
  1. nazwę Oferenta,
  2. nazwę projektu,
  3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 3. Po podjęciu decyzji w sprawie powierzenia realizacji projektu PFRON informuje pisemnie Oferentów, których oferty zostały wybrane, o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych, zbędnych lub zawyżonych kosztach w budżetach projektu. Oferent zobowiązany jest do zaktualizowania oferty, w tym budżetu projektu, zgodnie z uwagami komisji konkursowej.
 4. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanej oferty w wyznaczonym przez PFRON terminie. Zaktualizowana oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów – wprzypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 5. Oferent zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje ozdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanych przez PFRON środków finansowych.
 6. Po ogłoszeniu wyników konkursu PFRON może zaprosić Oferentów, których oferty zostały wybrane w konkursie do negocjacji w celu dopracowania ostatecznego kształtu projektu oraz zakresu umowy. W sytuacji, o której mowa w rozdziale II ust.3 ogłoszenia o konkursie przeprowadzenie negocjacji jest obligatoryjne.
 7. Prezes Zarządu PFRON do monitorowania i nadzoru nad realizacją projektu może powołać Komitet Sterujący, który rozstrzygać będzie na bieżąco problemy realizacyjne.

IX. Zasady rozliczania projektu

 1. Wysokość przyznanych środków finansowych, sposób przekazania tych środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określi umowa o powierzenie realizacji projektu, zawarta pomiędzy PFRON a Oferentem (zwana dalej „umową”), sporządzona w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011r. Nr6, poz.25). Oferenci, którzy złożyli do PFRON ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy.
 2. Rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad określonych w umowie, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj.osiągnięta podczas realizacji projektu) wartość wskaźników rezultatu w odniesieniu do wartości tych wskaźników określonych wumowie. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Oferenta wartość planowanego wskaźnika rezultatu może zostać obniżona. Jeżeli do monitorowania i nadzoru nad realizacją projektu powołany zostanie Komitet Sterujący, o którym jest mowa wrozdziale VIII ust.7 ogłoszenia o konkursie – obniżenie wartości wskaźnika rezultatu wymaga akceptacji tego Komitetu.
 3. Ostateczny tekst umowy o powierzenie realizacji projektu będzie uwzględniał charakter projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia okonkursie.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Oferenta warunków uprawniających do otrzymania środków finansowych PFRON w dniu podpisania umowy.
 5. Przed zawarciem umowy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Oferenta, wraz z datą poświadczenia):
  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.
 6. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (wprzypadku oferty wspólnej – zabezpieczenia składane są przez każdego zOferentów).
 7. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, zgodnie z„Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych wczęści lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, aprojekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z ofertą i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.
 8. Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON. Informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu. W przypadku braku stosownej informacji koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem materiałów (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 9. Podczas realizacji projektu Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy zOferentów) zobowiązany jest do eksponowania logo PFRON, w tym umieszczenia tego logo na zaproszeniach, materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i innych materiałach służących realizacji projektu. Oferent ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom. Oferent zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w„Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON. W przypadku braku logo PFRON na materiałach służących realizacji projektu koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 10. Podczas realizacji projektu, przy przetwarzaniu danych osobowych, Oferent (awprzypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków administratora danych osobowych, wynikających zprzepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2014r. poz.1182, z późn.zm.). Warunkiem rozpoczęcia przez Oferenta przetwarzania danych osobowych jest między innymi posiadanie prawa do ich przetwarzania.
 11. W oświadczeniach o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które Oferent zobowiązany jest uzyskać od beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o której mowa wust.10) musi zostać zamieszczona klauzula o wyrażeniu zgody przez ww. osoby na udostępnienie danych osobowych przez Oferenta do PFRON. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub brak zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
 12. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przez Oferenta zobowiązania, o którym mowa w ust.11. Oferent zobowiązany jest do udostępniania PFRON, na każde wezwanie, w siedzibie PFRON bądź u Oferenta oświadczeń beneficjentów ostatecznych projektu oraz personelu projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin wsparcia udzielonego beneficjentom ostatecznym projektu. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji zostaną ustalone wumowie.
 14. PFRON ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitoringowych wgodzinach realizacji działań merytorycznych w ramach projektu. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz jego faktycznych postępów. Zakres wizyty monitoringowej obejmuje miedzy innymi sprawdzenie, czy udzielane wsparcie jest zgodne z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, czy prowadzona jest dokumentacja związana z realizacją projektu, czy spełniane są przez Oferenta obowiązki informacyjne, o których mowa w ust.8-9. Podczas wizyty monitoringowej PFRON może przeprowadzać wywiady/ankiety z beneficjentami ostatecznymi projektu w celu poznania ich opinii na temat jakości realizowanej formy wsparcia.
 15. Na żądanie PFRON Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (wraz z datą poświadczenia), niezbędnych do rozliczenia przyznanych środków finansowych.

X. Zrealizowane przez PFRON w 2015r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2015 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 156.580.436,52 zł.

2. W 2014 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 210.680.190,41 zł.

 

Data publikacji: 2015-06-15
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii