informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2014 r. szesnastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2015r., środków finansowych narealizację zadania ustawowego określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, z późn.zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2014r. poz.1118, zpóźn.zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadań, wrozumieniu art.11 ust.1 pkt2 ww. ustawy.

W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn.„Wsparcie osób z autyzmem w placówkach”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektu.

W ramach konkursu może zostać wybranych przez PFRON maksymalnie sześć ofert realizacji projektu.

I. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji projektu, w ramach konkursu, są:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje istowarzyszenia,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ostosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ogwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. podmioty wymienione w art.3 ust.3 pkt2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-8.

 1. Warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez podmioty, o których mowa wust.1 jest:
 1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz
 2. prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem przez okres co najmniej 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu).
 1. W przypadku oferty wspólnej warunki wskazane w ust.2 weryfikowane są wodniesieniu do każdego z Oferentów.
 2. Z udziału w konkursie wykluczone są organizacje pozarządowe:
 1. wobec których wszczęta została procedura zawiadomienia odpowiednich organów omożliwości popełnienia przestępstwa,
 2. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby w stosunku do których toczą się postępowania oprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa,
 3. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia wktórym wygasło zobowiązanie wobec PFRON.
 1. Na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PFRON z udziału w konkursie mogą zostać wykluczone organizacje pozarządowe, które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).
 2. Realizacja projektu nie może zostać powierzona organizacji pozarządowej, która posiada wymagalne zobowiązania wobec:
 1. PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 1. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np.koła, oddziały), oferentem jest zarząd główny tej organizacji.
 2. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację projektu

 1. Planowana łączna wysokość środków na sfinansowanie ofert realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie wynosi, wpierwszym okresie (tj. od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2016 roku) maksymalnie 4.000.000zł – z zastrzeżeniem postanowień ust.2-4.
 2. Planowana łączna wysokość środków na sfinansowanie ofert realizacji projektu wkolejnych okresach, wskazanych w rozdziale IV ust.3 pkt2-3 ogłoszenia o konkursie, wynosi maksymalnie 4.000.000zł w każdym z tych okresów.
 3. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2015r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. W sytuacji, gdy łączna wysokość kwot wnioskowanych w ofertach realizacji projektu, które uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną przekroczy kwotę o której mowa w ust.1 – PFRON zastrzega sobie możliwość przyznania (poszczególnym Oferentom) środków finansowych na realizację projektu w kwocie niższej od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej. Przed podpisaniem umowy o powierzenie realizacji projektu ostateczny kształt projektu (w tym budżet projektu) ustalany jest wówczas w drodze negocjacji pomiędzy PFRON a danym Oferentem.

III. Termin i zasady składania ofert

 1. Oferty realizacji projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, mogą być składane od dnia 19 listopada 2014 roku do dnia 19grudnia 2014 roku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON, a w przypadku ofert składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę realizacji projektu.
 3. Zgodnie z postanowieniami art.14 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. Ofertę realizacji projektu należy sporządzić wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr6, poz.25). Ofertę należy wypełnić komputerowo, w języku polskim.
 5. Oferta musi zawierać również:
 1. informacje, o których mowa w założeniach do projektu, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, oraz
 2. informację od kiedy Oferent prowadzi działalność na rzecz osób z autyzmem wraz zkrótkim opisem działań zrealizowanych przez Oferenta w ciągu ostatnich 3lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu).
 1. Do oferty należy załączyć dokumenty, których lista zamieszczona została w formularzu oferty. Dodatkowo, do oferty należy załączyć:
 1. szczegółowy opis form wsparcia,
 2. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione (na mocy pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta,
 3. oświadczenie o posiadaniu przez Oferenta statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (w przypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego z Oferentów),
 4. oświadczenie, iż na dzień sporządzenia oferty Oferent nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego (wprzypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego zOferentów),
 5. oświadczenie, iż funkcji członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania Oferenta nie pełnią osoby w stosunku do których toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub osoby które zostały skazane za popełnienie ww. przestępstwa (wprzypadku oferty wspólnej oświadczenie składane jest przez każdego zOferentów),
 6. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy Oferentami, którzy składają ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację projektów – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 1. Oferta (w tym oświadczenia, o których mowa w ust.6 pkt3-5) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Każda strona oferty musi być ponumerowana iparafowana przez Oferenta.
 2. Oferta realizacji projektu stanowi propozycję zawarcia umowy cywilnoprawnej i jej rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Podanie przez Oferenta nieprawdziwych informacji eliminuje ofertę z dalszego rozpatrywania, o czym PFRON powiadamia pisemnie Oferenta.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 16 (powierzenie realizacji zadań)”.

IV. Termin i warunki realizacji projektu

 1. Termin realizacji projektu, zaproponowany w ofercie, musi uwzględniać warunki wskazane w założeniach projektu, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia okonkursie.
 2. W ofercie Oferent może zaplanować realizację projektu zarówno na terenie jednego województwa (udział beneficjentów ostatecznych z jednego województwa) jak również na terenie kilku województw (udział beneficjentów ostatecznych z kilku województw).
 3. Wyznacza się następujące okresy finansowania projektu:
 1. pierwszy okres – od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2016 roku,
 2. drugi okres – od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku (tryb pozakonkursowy),
 3. trzeci okres – od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku (tryb pozakonkursowy).
 1. W ofercie składanej w konkursie Oferent zamieszcza informacje dotyczące pierwszego okresu realizacji projektu (o którym mowa w ust.3 pkt1) – chyba, że zgodnie zzałożeniami do projektu, stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, wymagane jest podanie również informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu realizacji projektu.
 2. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania środków finansowych na pierwszy okres realizacji projektu (maksymalnie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31marca 2016 roku) Oferent w kolejnych okresach realizacji projektu składa do PFRON, w trybie pozakonkursowym, zaktualizowaną ofertę.
 3. Zaktualizowana oferta, o której mowa w ust.5, musi zawierać m.in. szczegółowy budżet projektu dotyczący kolejnego okresu realizacji projektu – zgodnie z wyznaczonymi okresami finansowania projektu. Kwota środków PFRON wnioskowana na dany okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres w ofercie złożonej w ramach konkursu.
 4. Zaktualizowaną ofertę, o której mowa w ust.5, należy złożyć w terminie do dnia 15grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu. Zaktualizowana oferta podlega ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 5. W przypadku przyznania środków PFRON na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega każdorazowo zmianie w formie aneksu.

V. Zasady kwalifikowalności kosztów

 1. Zlecenie wykonania usług, niezbędnych do realizacji projektu, wykonawcy zewnętrznemu jest dopuszczalne, o ile Oferent nie może samodzielnie wykonać tych usług – z tym że dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi. Zlecenie wykonania usług wykonawcy zewnętrznemu musi nastąpić na podstawie pisemnie zawartej umowy. Wykonawcą zewnętrznym nie może być osoba prawna lub inny podmiot wchodzący w skład struktury organizacyjnej Oferenta. W przypadku oferty wspólnej wykonawcą zewnętrznym nie może być żaden z Oferentów składających ofertę wspólną (nie jest zatem możliwe zlecanie wykonania usług jednemu z Oferentów przez innego Oferenta składającego ofertę wspólną).
 2. Warunkiem uznania za kwalifikowalne kosztów zlecenia wykonania usług jest wskazanie w ofercie zakresu usług, które Oferent zamierza zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i oferta w takiej formie zostanie zatwierdzona przez PFRON.
 3. Wybór wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów ozamówieniach publicznych, w zakresie w jakim ustawa z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907, z późn.zm.) zobowiązuje Oferenta do jej stosowania.
 4. Oferent, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zobligowany jest do ponoszenia kosztów wramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wytyczne dotyczące stosowania zasady konkurencyjności określone zostały w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
 5. Środki PFRON przyznane na realizację projektu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta. Ze środków PFRON finansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej – w granicach limitów określonych w art.9 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:
 1. są niezbędne do realizacji projektu,
 2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 3. zostaną uwzględnione w budżecie projektu,
 4. zostaną faktycznie poniesione w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Oferentem a PFRON,
 5. zostaną poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta,
 6. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Koszty poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji projektu oraz po dacie zakończenia realizacji projektu uznawane są za koszty niekwalifikowalne – z zastrzeżeniem postanowień ust.8. Terminy ponoszenia poszczególnych kosztów muszą uwzględniać okresy finansowania projektu wskazane w rozdziale IV ust.3 ogłoszenia o konkursie.
 2. Koszty związane z realizacją projektu kwalifikowalne są z uwzględnieniem zasady memoriałowej, wynikającej z postanowień art.6 ustawy z dnia 29 września 1994r. orachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330, z późn.zm.). Zgodnie z tą zasadą przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, niezależnie od terminu ich zapłaty.
 3. W przypadku, gdy Oferent jest podatnikiem VAT, wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Oferent będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przy opracowaniu budżetu projektu Oferent powinien kierować się następującymi zasadami:
 1. kalkulację przewidywanych kosztów projektu w pierwszym okresie finansowania należy sporządzić w formie budżetu zadaniowego, w którym koszty powinny być odniesione do celów operacyjnych i form wsparcia,
 2. każda pozycja budżetu projektu powinna zawierać kalkulację kosztu,
 3. planowane przychody należy wykazać wraz z podaniem kalkulacji,
 4. Oferenci posiadający uprawnienie do odliczania podatku naliczonego VAT wykazują w budżecie projektu koszty w kwotach netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje Oferentowi prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części), a Oferenci nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 1. W sprawach związanych z kwalifikowalnością kosztów, które nie zostały uregulowane w niniejszym rozdziale (w szczególności z kwalifikowalnością kosztów osobowych personelu projektu) stosuje się odpowiednio „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, stanowiące załącznik nr 8 do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. „Zasady wspierania realizacji zadań” (których tekst jednolity stanowi załącznik nr 19 do uchwały nr 72/2014 Zarządu PFRON z dnia 11września 2014r.) zamieszczone są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w zakładce „Zadania zlecane – XV konkurs”.

VI. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma:
 1. kosztów osobowych personelu administracyjnego (osoby zatrudnione przez Oferenta na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące osobiście zadania w ramach projektu) – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 2. kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Oferenta do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
 1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
 2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł,
 1. nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 1. Miesięczne wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne każdej z osób zatrudnionych do realizacji projektu nie może przekraczać (wprzeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) 2–krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 2. Koszty pośrednie (koszty administracyjne związane z projektem) mogą być rozliczane przez Oferenta ryczałtem lub na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (zpełnym udokumentowaniem kosztów). Wyboru jednego ze sposobów rozliczania kosztów pośrednich dokonuje Oferent na etapie składania oferty.
 3. Pod pojęciem kosztów pośrednich należy rozumieć następujące koszty i opłaty związane zobsługą administracyjną projektu:
  1. personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna),
  2. obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, wtym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
  3. utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
  4. za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków,
  5. usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich,
  6. usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
  7. materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
  8. ubezpieczeń majątkowych,
  9. ochrony lub dozoru,
  10. sprzątania pomieszczeń, w tym koszty zakupu środków do utrzymania czystości pomieszczeń.
 4. W przypadku wyboru przez Oferenta ryczałtowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich:
 1. nie jest dopuszczalne wykazywanie kosztów pośrednich w ramach pozostałych kategorii kosztów, tj.w ramach kosztów bezpośrednich, w szczególności w zadaniu „zarządzanie projektem”, z uwzględnieniem pkt2,
 2. koszty wynagrodzenia kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie, zarządzanie projektem lub rozliczanie projektu nie są zaliczane do kosztów pośrednich – mogą zatem zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich,
 3. na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest pod kątem ewentualnego zidentyfikowania kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednich; w przypadku przyznania dofinansowania weryfikacja taka przeprowadzana jest również na etapie rozliczania przyznanych przez PFRON środków.
 1. Przyjmuje się następujące maksymalne stawki ryczałtowe stanowiące podstawę rozliczania kosztów pośrednich:
 1. 9% kosztów bezpośrednich – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000zł,
 2. 8% kosztów bezpośrednich – w przypadku ofert realizacji projektu o wartości (wodniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000zł,

z zastrzeżeniem postanowień ust.7-9.

 1. Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem mają wpływ koszty bezpośrednie wykazane w budżecie projektu oraz wszelkiego rodzaju pomniejszenia, dokonywane w ramach projektu. Przykładowo: w sytuacji uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich w stosunku do których naliczone zostały koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu będą podlegały także koszty pośrednie.
 2. W przypadku powierzenia wykonania usług będących elementem projektu wykonawcy zewnętrznemu podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu, poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich o wartość usług powierzonych.
 3. Koszty pośrednie rozliczane przez Oferenta ryczałtem są uznawane jako koszty poniesione ze środków PFRON. Dowody księgowe dotyczące ww. kosztów nie podlegają kontroli przez PFRON.

VII. Tryb rozpatrywania ofert

 1. Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje się na podstawie danych i informacji wynikających z oferty, dokumentów załączonych do oferty, posiadanych przez PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie oceny oferty.
 2. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez komisję konkursową, wterminie 30 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 3. Komisję konkursową powołuje zarządzeniem Prezes Zarządu PFRON. Skład Komisji konkursowej ustalany jest z uwzględnieniem postanowień art.15 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej. Przedstawicielem organizacji pozarządowej nie może być osoba, która współpracuje lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowała (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową biorącą udział wkonkursie.
 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których dotyczy konkurs (eksperci) – o ile zostały powołane przez Prezesa Zarządu PFRON na wniosek komisji konkursowej celem uzyskania opinii na temat danej oferty. PFRON podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej PFRON, ogłoszenie o możliwości zgłaszania się ekspertów do udziału w pracach komisji konkursowej. Za wykonaną pracę eksperci otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków PFRON. Stawka wynagrodzenia jest określona w oparciu o stawki aktualnie obowiązujące na rynku dla tego typu usług.
 6. Osobom reprezentującym organizacje pozarządowe w komisji konkursowej, a także osobom, o których mowa w ust.5, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz.167).
 7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267, z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Każdy oceniający przed przystąpieniem do oceny oferty zobowiązany jest podpisać deklarację bezstronności w odniesieniu do Oferenta. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia oceniającego możliwości oceny danej oferty.
 9. Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) spełnia kryteria uprawniające do złożenia oferty oraz czy oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Ocena formalna sporządzana jest na „Karcie oceny formalnej”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia okonkursie. W treści „Karty oceny formalnej” wskazane zostały kryteria oceny formalnej.
 10. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki (w tym wymaganych załączników) muszą zostać poprawione i/lub uzupełnione przez Oferenta w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania oferty).
 11. Uzupełnienie oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów) i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do oferty dokumentami).
 12. Złożenie oferty na nieodpowiednim formularzu spowoduje odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia.
 13. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym. Oferty zweryfikowane negatywnie pod względem formalnym są przez PFRON archiwizowane.
 14. Podczas oceny merytorycznej komisja konkursowa ocenia:
 1. możliwość realizacji projektu przez Oferenta,
 2. kwalifikowalność kosztów projektu oraz efektywność zaplanowanych działań,
 3. proponowaną jakość wykonania projektu i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować projekt,
 4. realność osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników,
 5. doświadczenie Oferenta przy realizacji projektów tego samego rodzaju, co projekt będący przedmiotem konkursu.
 1. Komisja konkursowa uwzględnia również:
 1. planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 2. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Postanowienia ust.14-15 mają zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta.
 2. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiane są Zarządowi PFRON.
 3. Ocena merytoryczna ofert oraz wybór ofert które podlegać będą finansowaniu ze środków PFRON przeprowadzone zostaną z uwzględnieniem założenia, iż:
 1. realizacja projektu powinna przebiegać równocześnie na terenie co najmniej czterech województw, oraz
 2. formy wsparcia udzielanego beneficjentom ostatecznym projektu powinny być tożsame bez względu na miejsce realizacji projektu.
 1. W przypadku, gdy złożone w ramach konkursu oferty nie pozwolą na realizację projektu na terenie czterech województw, dopuszcza się możliwość zmniejszenia zakresu terytorialnego projektu.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Decyzję w sprawie powierzenia realizacji projektu i wysokości środków finansowych przyznanych na realizację projektu podejmuje Zarząd PFRON. W przypadku oferty wspólnej kwota przyznanych przez PFRON środków finansowych określana jest wpodziale na poszczególnych Oferentów.
 2. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
  1. nazwę Oferenta,
  2. nazwę projektu,
  3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 3. Po podjęciu decyzji w sprawie powierzenia realizacji projektu PFRON informuje pisemnie Oferentów, których oferty zostały wybrane, o zidentyfikowanych przez komisję konkursową, podczas oceny merytorycznej, niekwalifikowalnych, zbędnych lub zawyżonych kosztach w budżetach projektu. Oferent zobowiązany jest do zaktualizowania oferty, w tym budżetu projektu, zgodnie z uwagami komisji konkursowej.
 4. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanej oferty w wyznaczonym przez PFRON terminie. Zaktualizowana oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (Oferentów – wprzypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).
 5. Oferent zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PFRON wszelkie informacje ozdarzeniach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanych przez PFRON środków finansowych.
 6. Po ogłoszeniu wyników konkursu PFRON może zaprosić Oferentów, których oferty zostały wybrane w konkursie do negocjacji w celu dopracowania ostatecznego kształtu projektu oraz zakresu umowy. W sytuacji, o której mowa w rozdziale II ust.4 ogłoszenia o konkursie przeprowadzenie negocjacji jest obligatoryjne.
 7. Prezes Zarządu PFRON do monitorowania i nadzoru nad realizacją projektu może powołać Komitet Sterujący, który rozstrzygać będzie na bieżąco problemy realizacyjne.

IX. Zasady rozliczania projektu

 1. Wysokość przyznanych środków finansowych, sposób przekazania tych środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określi umowa o powierzenie realizacji projektu, zawarta pomiędzy PFRON a Oferentem (zwana dalej „umową”), sporządzona w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z2011r. Nr6, poz.25). Oferenci, którzy złożyli do PFRON ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy.
 2. Rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad określonych w umowie, z zastrzeżeniem iż w rozliczeniu tym brana jest pod uwagę również faktyczna (tj.osiągnięta podczas realizacji projektu) wartość wskaźników rezultatu w odniesieniu do wartości tych wskaźników określonych wumowie. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Oferenta wartość planowanego wskaźnika rezultatu może zostać obniżona. Jeżeli do monitorowania i nadzoru nad realizacją projektu powołany zostanie Komitet Sterujący, o którym jest mowa wrozdziale VIII ust.7 ogłoszenia o konkursie – obniżenie wartości wskaźnika rezultatu wymaga akceptacji tego Komitetu.
 3. Ostateczny tekst umowy o powierzenie realizacji projektu będzie uwzględniał charakter projektu, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia okonkursie.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez Oferenta warunków uprawniających do otrzymania środków finansowych PFRON w dniu podpisania umowy.
 5. Przed zawarciem umowy Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wimieniu Oferenta, wraz z datą poświadczenia):
  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec organów iinstytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.
 6. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (wprzypadku oferty wspólnej – zabezpieczenia składane są przez każdego zOferentów).
 7. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, zgodnie z„Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych wczęści lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, aprojekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z ofertą i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.
 8. Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON. Informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu. W przypadku braku stosownej informacji koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem materiałów (publikacji, itp.) mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 9. Podczas realizacji projektu Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy zOferentów) zobowiązany jest do eksponowania logo PFRON, w tym umieszczenia tego logo na zaproszeniach, materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i innych materiałach służących realizacji projektu. Oferent ma prawo do wykorzystania logo PFRON wyłącznie do celów niekomercyjnych oraz nie może go dalej przekazywać innym podmiotom. Oferent zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w„Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON. W przypadku braku logo PFRON na materiałach służących realizacji projektu koszty poniesione ze środków PFRON, związane z wytworzeniem tych materiałów mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
 10. Podczas realizacji projektu, przy przetwarzaniu danych osobowych, Oferent (awprzypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków administratora danych osobowych, wynikających zprzepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2014r. poz.1182). Warunkiem rozpoczęcia przez Oferenta przetwarzania danych osobowych jest między innymi posiadanie prawa do ich przetwarzania.
 11. W oświadczeniach o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które Oferent zobowiązany jest uzyskać od uczestników projektu oraz personelu projektu (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o której mowa wust.10) musi zostać zamieszczona klauzula o wyrażeniu zgody przez ww. osoby na udostępnienie danych osobowych przez Oferenta do PFRON. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub brak zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
 12. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przez Oferenta zobowiązania, o którym mowa w ust.11. Oferent zobowiązany jest do udostępniania PFRON, na każde wezwanie, w siedzibie PFRON bądź u Oferenta oświadczeń uczestników projektu oraz personelu projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji godzin wsparcia udzielonego uczestnikom projektu. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji zostaną ustalone w umowie.
 14. PFRON ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitoringowych wgodzinach realizacji działań merytorycznych w ramach projektu. Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz jego faktycznych postępów. Zakres wizyty monitoringowej obejmuje miedzy innymi sprawdzenie, czy udzielane wsparcie jest zgodne z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, czy prowadzona jest dokumentacja związana z realizacją projektu, czy spełniane są przez Oferenta obowiązki informacyjne, o których mowa w ust.8-9. Podczas wizyty monitoringowej PFRON może przeprowadzać wywiady/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat jakości realizowanej formy wsparcia.
 15. Na żądanie PFRON Oferent (a w przypadku oferty wspólnej – każdy z Oferentów) zobowiązany jest do składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych – oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (wraz z datą poświadczenia), niezbędnych do rozliczenia przyznanych środków finansowych.

X. Zrealizowane przez PFRON w 2014r. i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 1. W 2014 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 166.878.695,96 zł, wtym realizację zadań/projektów objętych umowami wieloletnimi zawartymi w ramach siódmego, dziewiątego, jedenastego i dwunastego konkursu o zlecenie realizacji zadań na łączną kwotę 108.332.082,08zł.
 2. W 2013 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 168.313.358,25zł, wtym realizację zadań/projektów objętych umowami wieloletnimi zawartymi w ramach siódmego i dziewiątego konkursu o zlecenie realizacji zadań na łączną kwotę 71.907.889,24zł.

 

Data publikacji: 2014-11-18
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii