informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktualności

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON pracuje nad projektem wczesnej rehabilitacji zawodowej dającej szansę na pełną samodzielność społeczną i ekonomiczną

W polskim systemie prawnym brakuje koordynacji działań instytucji odpowiedzialnych za udzielanie pomocy osobom, które zagrożone są niezdolnością do pracy w następstwie urazu lub choroby, a co za tym idzie eliminacją z rynku pracy. Według twórców polskiej szkoły rehabilitacji profesorów Degi i Weissa rehabilitację powinno cechować: wczesność, kompleksowość, ciągłość i powszechność.

W 2012 r. PFRON rozpoczął współpracę z niemiecką instytucją ubezpieczeń wypadkowych – DGUV. Przedstawiciele instytucji związanych z problematyką niepełnosprawności w Polsce (PFRON, MZ, NFZ, ZUS, KRUS), pod przewodnictwem Zarządu PFRON oraz kierownictwa DGUV rozpoczęli wspólne prace nad stworzeniem nowego modelu wczesnej rehabilitacji osób, które w wyniku następstw urazu lub choroby zagrożone są utratą zdolności do pracy lub pracy w dotychczasowym zawodzie.

Najważniejszymi cechami nowego modelu powinny być:

  • kompleksowość rehabilitacji, rozumiana jako połączenie w jeden proces leczenia, rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej (przekwalifikowanie zawodowe i zatrudnienie),
  • wczesność, polegająca na rozpoczęciu rehabilitacji od początku leczenia,
  • ciągłość, polegająca na następstwie działań, których celem jest zatrudnienie, bezpośrednio po zakończeniu leczenia,
  • jednolite zarządzanie całym procesem wczesnej rehabilitacji, uwzględniające 4 fazy (intensywne leczenie szpitalne, podstawowa terapia rehabilitacyjna szpitalna lub ambulatoryjna, rehabilitacja związana z miejscem pracy, reintegracja zawodowa)
  • nastawienie na potencjalne możliwości beneficjentów projektu umożliwiające im powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Założenia projektu wykorzystują doświadczenia niemieckie, gdzie system ubezpieczeń wypadkowych funkcjonuje od wielu lat i przynosi znakomite efekty. W trakcie wizyt studyjnych w Niemczech członkowie zespołu zapoznali się z funkcjonowaniem szpitali wypadkowych oraz zakładów wspierania zawodowego, na których w Niemczech opiera się system wczesnej rehabilitacji zawodowej.

Wstępnie założono, że w realiach polskich funkcje, którą w systemie niemieckim pełnią szpitale wypadkowe mogłyby być realizowane przez centra urazowe oraz ośrodki rehabilitacyjne.

Kluczowym elementem systemu byłyby ośrodki rehabilitacji zawodowej wzorowane na niemieckich ośrodkach przekwalifikowania zawodowego. Rozważa się utworzenie ich wspólnie z zainteresowanymi współpracą samorządami, w oparciu o istniejące zasoby.


State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons (PFRON) works on a project of an early professional rehabilitation which gives an opportunity for a full social and economic independence.

In a Polish legal system there is no efficient coordination of the activities of the institutions responsible for helping people that are at risk of becoming incapable to work and are eliminated from the labour market as a result of injury or an illness. According to the founders of Polish rehabilitation, professor Dega and professor Weiss, rehabilitation should be characterised by: earliness, complexity, continuity and commonness.

In 2012, PFRON has begun cooperation with a German Social Accident Insurance Association – DGUV. The representatives of the institutions associated with an issue of disability in Poland (State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons PFRON, Ministry of Health, National Health Fund NFZ, Social Insurance Institution ZUS and The Agricultural Social Insurance Fund KRUS under the leadership of Supervisory Board at State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons PFRON) and the Governing Body from DGUV have started joint work on creating a new model of early rehabilitation of persons that as a consequence of injury or an illness are at risk of losing a capability to work or a possibility to work in the same profession.

The most important features of the new model shoud be:

  • complexity of rehabilitation understood as a combination into one process of treatment, therapeutic, social and professional rehabilitation (occupational retreaining and employment),
  • earliness understood as starting rehabilitation from the beginning of treatment,
  • continuity understood as a sequence of events which lead to employment directly after completing treatment,
  • unified management of the early rehabilitation process including 4 phases (intensive hospital treatment, basic hospital or ambulatory rehabilitation therapy, rehabilitation connected to a workplace, occupational re-integration),
  • focus on potential possibilities of the project’s beneficiaries which enable them a comeback to a full participation in a social and professional life.

The premises of the project take advantage of German experience since the accident insurance system is working for many years in Germany and it brings outstanding results. While staying in Germany, during the study visits, the members of a project team get to know with the functioning of hospitals (operated by accident insurance) and the professional care and support institutions, which German early rehabilitation system is based on.

It was preset that in Polish reality the functions of German hospitals operated by accident insurance could be realised in Poland by the injuries and rehabilitation centres.

The key element in the system would be occupation rehabilitation centres, which would be based on German occupational retraining. We consider establishing the centres together with the interested self-governments on the basis of existing resources.

Inne aktualności z tej kategorii