informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu graficznego, korekty, składu, druku i dostawy „Podręcznika dobrych praktyk” z dnia 5 września 2014r. w ramach projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleja Jana Pawła II, 13, 00 – 828 Warszawa NIP: 525-10-00-810 TEL: (022) 652 90 30 Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dotycząca wykonania projektu graficznego, korekty, składu, druku i dostawy „Podręcznika dobrych praktyk” w ramach projektu pt. „ Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie ”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79822000-2 - Usługi składu

4. Zadania po stronie Wykonawcy/Oferenta:

 • wykonanie projektu graficznego okładki, layout’u stron, korekty i składu tekstu oraz druku „Podręcznika dobrych praktyk” zawierającego przekazane przez Zamawiającego 70 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, Interlinia 1,5 wiersza, marginesy lewy, prawy, górny i dolny 2,5 cm, format A4 wraz z tabelami i wykresami),
 • współpraca z Liderem projektu – tj. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie przygotowania publikacji „Podręcznika dobrych praktyk”,
 • Wykonawca przed wydrukiem przedstawi ostateczną makietę publikacji do akceptacji Zamawiającego,
 • dostarczenie „Podręcznika dobrych praktyk” w wersji elektronicznej do akceptacji w formacie doc, docx lub rtf oraz wersję zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie papierowej do biura PFRON, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
 • Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Wykonawca zapewni możliwość korekty zaproponowanych projektów okładki i layout’u stron,
 • Wykonawca wykona podręcznik zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Zadania po stronie Zamawiającego:

 • przekazanie Wykonawcy wersji elektronicznej opracowanego podręcznika w ramach projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”,
 • przekazanie Wykonawcy wymaganych zdjęć,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionego na w/w przedmiot dokumentu we wskazanym terminie.

6. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 16.10.2014r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zamówieniem do dnia 31 grudnia 2020 r. , z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w wyniku wydłużenia się okresu zamknięcia perspektywy finansowej.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Wycena całkowitego kosztu publikacji „Podręcznika dobrych praktyk” powinna być podana w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

Wykonawca określi cenę, podając ją w kwocie brutto oraz netto z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

Zamawiający posiada dla publikacji numer ISBN, a co za tym idzie stawka VAT powinna wynosić 5%.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2 . Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty (czytelny podpis – imię i nazwisko bądź pieczęć imienna).

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Oferenta.

Oferta powinna uwzględniać:

 • wykonanie projektu graficznego okładki, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Wykonawca przedstawi 3 propozycje projektu graficznego okładki i zapewni możliwość korekty zaproponowanych projektów),
 • wykonanie layout’u stron, korekty i składu tekstu oraz druku podręcznika, (Wykonawca zapewni możliwość korekty zaproponowanego layout’u stron),
 • objętość tekstu otrzymanego od Zamawiającego – 70 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, Interlinia 1,5 wiersza, marginesy lewy, prawy, górny i dolny 2,5 cm, format A4 wraz z kolorowymi tabelami i wykresami – ok. 12 sztuk),
 • docelową ilość stron: w zakresie ok. 90-100 stron (w tym 4 strony okładka), z kolorowymi elementami,
 • format 205x260 mm – orientacja pionowa,
 • okładkę: miękką 250-270 g, full color 4+0, w odcieniach koloru białego, pomarańczowego i granatowego,
 • oprawę klejoną,
 • foliowanie okładki: folię błysk jednostronnie,
 • ok. 7-10 zdjęć kolorowych,
 • kolor tekstu – czarny,
 • papier środek: kreda mat w zakresie 115-135g,
 • nakład: 500 egzemplarzy.

Każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez Oferenta, nie dopuszcza się stosowania korektora, zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości.

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, bądź też w formie oryginałów.

Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Oferent składając ofertę zastrzega sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

10. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest p. Marzenna Zawadzka – Asystent Kierownika Projektu:

Kontakt: tel. 22505 55 16 e-mail: marzenna_zawadzka@pfron.org.pl

Z w/w osobą należy się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących prowadzonego zamówienia, wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 • Oferty muszą być złożone do dnia 19.09.2014r. do godz. 24.00 .
 • Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: marzenna_zawadzka@pfron.org.pl ., zatytułowanej następująco: „Oferta na usługę wykonania projektu graficznego, korekty, składu, druku i dostawy „Podręcznika dobrych praktyk” w ramach projektu pt.: „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”.
 • Oferty otrzymane po 19.09.2014r. nie będą rozpatrywane.
 • Wybór ofert nastąpi do dnia 23.09.2014r. i zakończony zostanie protokołem. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamówienia powinny być udzielane w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Oferentów spełniających warunki określone w punkcie 7, w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena (w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy) podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 • cena – 100%

Maksymalna liczba punktów – 100

 • Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
 • Całkowity koszt oferty - Zamawiający będzie badał średnią cenę dla całej oferty. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 22.09.2014 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego Oferenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 23 września 2014r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Data publikacji: 2014-09-05
Wydział Realizacji Programów
Autor: Marzenna Zawadzka

Inne aktualności z tej kategorii