informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali wraz ze sprzętem multimedialnym oraz usługę cateringu podczas konferencji upowszechniającej rezultaty projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi (...)

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali wraz ze sprzętem multimedialnym oraz usługę cateringu podczas konferencji upowszechniającej rezultaty projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”.

Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 13 Tel. (22) 50-55-220; Fax: (22) 816-22-62 Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl .

Rodzaj zamawiającego:

administracja państwowa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wynajęcia sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem oraz usługa cateringu (przerwa kawowa oraz lunch) wzwiązku z organizacją konferencji upowszechniającej rezultaty projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia – poniżej 14.000 Euro netto.

Zadania po stronie wykonawcy:

Wykonawca zapewni:

 • Salę konferencyjną z miejscami do siedzenia dla 100 osób w układzie teatralnym wgodzinach od 10:00 do 15:00;
 • Projektor multimedialny oraz nagłośnienie wraz z obsługą (w tym trzy mikrofony bezprzewodowe);
 • Stanowisko przed salą konferencyjną, w części wspólnej obiektu (hall, foyer), wktórym będzie dokonywana rejestracja uczestników;
 • Catering wraz z pełną obsługą serwisową dla 100 osób, w którego skład będzie wchodzić stała przerwa kawowa (od 9:30 do 15:00) oraz lunch (od 14:00 do 15:00);
 • Osobne pomieszczenie dla osób korzystających z lunchu dysponujące miejscami siedzącymi i stojącymi w stosunku 1:1);
 • Miejsca parkingowe (10 stanowisk) dla pojazdów transportujących osoby niepełnosprawne (od 9:30 do 15:30);
 • Możliwość przygotowania i oznaczenia miejsca konferencji przez Zamawiającego min 1,5h przed początkiem rejestracji (rejestracja planowana jest na godzinę 9:30);
 • Lokalizacja usługi powinna znajdować się w odległości maksymalnie 2 km od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia:

Miejsce konferencji powinno być dostosowane dla osób niepełnosprawnych, m.in.:

 • posiadać windy dostosowane do przewozu co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem;
 • posiadać podjazdy lub platformy przy schodach, umożliwiające dostanie się na wyższy poziom osobom na wózku inwalidzkim;
 • posiadać zaplecze sanitarne dostosowane dla osób o ograniczonych możliwościach ruchu, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

Uwaga! Zamawiający wymaga, aby sala konferencyjna, miejsce rejestracji oraz przestrzeń cateringowa mieściły się na tym samym poziomie budynku.

Opis cateringu:

 • Przerwa kawowa stała (5h trwania konferencji, w tym możliwość skorzystania z cateringu od godz. 9:30);
 • Kawa i herbata oraz dodatki (cytryna, cukier, mleko, itp.)
 • Soki owocowe;
 • Woda butelkowana, gazowana i niegazowana;
 • Ciasteczka;
 • Zastawa wielorazowa;
 • Lunch w postaci szwedzkiego stołu (od godziny 14:00 do 15:00):
 • Pierwsze danie (dwie zupy do wyboru)
 • Danie drugie (trzy dania do wyboru, w tym danie wegetariańskie);
 • Dodatki (dodatki skrobiowe, warzywa. itp.);
 • Deser;
 • Zastawa wielorazowa;
 • Szczegółowe menu zostanie ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia niewielkich zmian dot. godziny lunchu, w zależności od programu konferencji.

Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Zadania po stronie zamawiającego:

Przygotowanie miejsca konferencji: rozłożenie materiałów konferencyjnych, rollupów itp.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

 • 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
 • 55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 1. Termin wykonania usługi: 26.05.2014r.
 2. Miejsce wykonania usługi w zależności od oferty wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej:
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • dysponują potencjałem technicznym organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi;
 • zobowiązanie Wykonawcy w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zamówieniem do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w wyniku wydłużenia się okresu zamknięcia perspektywy finansowej PO KL.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

PLN

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załączniki nr 1), wraz z dołączonym załącznikiem nr 2 i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona:
  1. w języku polskim;
  2. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości;
 4. Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia podając ją w kwocie brutto oraz netto z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla 1 osoby, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
 5. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami.

Anna Baraniecka, kierownik projektu, e-mail: abaraniecka@pfron.org.pl Tel. (22) 50-55-220

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę zwierającą cenę wynagrodzenia brutto i netto za usługę wynajmu sali wraz ze sprzętem multimedialnym oraz usługę cateringu podczas konferencji upowszechniającej rezultaty projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”, należy składać do dnia 28.04.2014 r. do godz. 16:00 na adres e-mailowy: abaraniecka@pfron.org.pl ;

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy:

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: konkurencyjna cena;
 3. Sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów: 100

Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.Opis kryterium - cena oferowanej usługi: Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie

100% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru: PC=(Cmin / Cof)*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na podstawie określonych wyżej kryteriów oceny.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru.
 2. Odrzuceniu oferty (wraz z uzasadnieniem) w przypadku Wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”.

Uwagi końcowe.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy. PFRON może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Data publikacji: 2014-04-14
Wydział Realizacji Programów
Autor: Anna Baraniecka

Inne aktualności z tej kategorii