informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro dotyczącej tłumaczenia na język migowy dla osób niesłyszących i niedosłyszących treści konferencji w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnos

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro dotyczącej tłumaczenia na język migowy dla osób niesłyszących i niedosłyszących treści konferencji w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Nr postępowania: 15/POKL.01.03.06-00-074/09/2014 z dnia 15.09.2014 r.

I. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13 00-828 Warszawa Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

usługa tłumaczenia na język migowy dla osób niesłyszących i niedosłyszących treści konferencji realizowanej w ramach kampanii promocyjnej skierowanej do pracodawców w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w Lublinie w dniu 22.10.2014 r.

Celem przedmiotowej konferencji jest utrwalenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Projekt systemowy pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Zadania po stronie wykonawcy

 1. Obowiązki tłumaczy języka migowego:
  1. Tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych podczas konferencji w ramach realizowanego projektu.
 2. Oferowana cena powinna obejmować:
  1. Wynagrodzenie za tłumaczenie treści konferencji na język migowy dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Ze względu na fakt, iż wykonywanie usługi tłumacza migowego nie powinno trwać dłużej niż 40 minut ciągiem, Zamawiający zakłada zaangażowanie dwóch tłumaczy na konferencję. Pełnienie roli dwóch tłumaczy języka migowego trwać będzie średnio 6 godzin wykładowych podczas jednej konferencji – tj. średnio 3 godziny przez jednego tłumacza;
  2. Dojazd na miejsce przeprowadzenia konferencji i z powrotem oraz inne dodatkowe koszty związane z realizacją usługi.

IV. Termin wykonania zamówienia

 1. Zamówienie realizowane będzie w dniu 22.10.2014 r. w Lublinie.
 2. Szczegółowy harmonogram oraz tematyka przeprowadzenia konferencji, podczas których realizowana będzie usługa zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy, najpóźniej 2 dni przed realizowaniem konferencji.

V. Miejsce wykonania zamówienia

 1. Zamówienie realizowane będzie w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają odpowiednie dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia z odbytych kursów) potwierdzające znajomość języka migowego,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia,
  3. w okresie ostatnich 2 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, przeprowadzili co najmniej 100 godzin tłumaczeń na język migowy konferencji/spotkań/paneli/seminariów/ audycji/programów/filmów.

VII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

 1. Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania;
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania;
 3. Wykaz doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich dwóch lat, na co najmniej 100 godzin tłumaczeń na język migowy konferencji/spotkań/paneli/ seminariów/audycji/programów/filmów stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania;
 4. Oświadczenie dotyczące zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania (dotyczy realizacji usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej);
 5. Oświadczenie dotyczące łącznego zaangażowania zawodowego, stanowiące Załącznik nr 5 do Zapytania (dotyczy realizacji usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej);
 6. Tłumacz jest zobowiązany do przedstawienia z ofertą kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem certyfikatów/zaświadczeń świadczących o ukończeniu kursów oraz szkoleń.

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przesłać na adres mailowy: kroguska@pfron.org.pl. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski, powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny.

VIII. Rodzaj zatrudnienia

Umowa cywilno-prawna / umowa na wykonanie usługi zewnętrznej.

IX. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

– PLN

X. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania podstawowe:
  1. oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
  2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
  3. oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
  5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Forma oferty:
  1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
  2. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
  3. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 3. Kompletna oferta musi zawierać:
  1. wycenę przedmiotu zamówienia wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
  2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2),
  3. wykaz doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich dwóch lat, na co najmniej 100 godzin tłumaczeń na język migowy konferencji/spotkań/paneli/ seminariów/audycji/programów/filmów (Załącznik nr 3),
  4. oświadczenie dot. zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL (Załącznik nr 4) (dotyczy realizacji usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej);
  5. oświadczenie dotyczące łącznego zaangażowania zawodowego (Załącznik nr 5) (dotyczy realizacji usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej);
  6. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów/zaświadczeń świadczących o ukończeniu kursów oraz szkoleń.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XI. Termin związania złożoną ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

XII. Osoby uprawnione do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami

Kamila Roguska Koordynator kampanii promocyjnej w projekcie pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” e-mail: kroguska@pfron.org.pl tel. (22) 50 55230.

XIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę ze wskazaniem łącznej ceny brutto całego zamówienia należy złożyć w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami na adres e-mailowy kroguska@pfron.org.pl .
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2014 roku do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

XIV. Kryteria wyboru oferty

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.
 3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy według następującego kryterium:

cena „C”- waga 100 % (100% = 100 pkt)

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

C = C n / C o x 100 pkt

gdzie:

C n – cena brutto oferty najtańszej

C o – cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

 1. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru dwóch najkorzystniejszych ofert, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi oferentów drogę e-mailową.

XVI. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVII. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

XVIII. Uwagi końcowe

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość niepodpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XIX. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia;
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL;
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące łącznego zaangażowania zawodowego.

 

Data publikacji: 2014-09-16
Wydział Realizacji Programów
Autor: Kamila Roguska

Inne aktualności z tej kategorii