informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro dotyczącej usługi opracowania, wyprodukowania oraz dostarczenia materiałów konferencyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro dotyczącej usługi opracowania, wyprodukowania oraz dostarczenia materiałów konferencyjnych w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Nr postępowania 5/POKL/01.03.06-00-074/04/2014 z dnia 08.04.2014r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie graficzne, wyprodukowanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Zadania po stronie wykonawcy

 1. Zamówienie obejmuje:

Zaprojektowanie i wytworzenie 600 kompletów materiałów konferencyjnych, w skład których wchodzą:

 1. Blok/ Notatnik – A5, 25-kartkowy w kratkę, klejony po krótszym boku, nadruk w 4 kolorach, 600 szt.,
 2. Długopis eko – drewniany klip i kolorowe wykończenia z biodegradowalnego plastiku (kolor wykończenia czerwony i niebieski w równych proporcjach), nadruk monochromatyczny, kolor atramentu niebieski, 600 szt.,
 3. Pen Drive USB – wykonany z drewna, z aluminiowym obracającym się pałąkiem zabezpieczającym wtyczkę urządzenia i pozwalającym na przymocowanie urządzenia do smyczy, pojemność 2 GB zgodność ze standardem USB 2.0, zapis 3 MB/s, odczyt 10 MB/s, zgodność z systemami operacyjnymi: Windows98/NT/ME/2000/XP/VISTA, MAC/OS, UNIX., wymiar: 55 x 19 x 10 mm, kolor: korpus – beżowy, pałąk – aluminium, oznaczenie: grawer dwustronny (na aluminiowym pałąku), pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk, 600 szt.,
 4. Torba ekologiczna – wymiary 38 x 35 cm, materiał: non-woven, kolor biały, nadruk w 4 kolorach, 600 szt.,
 5. Teczka na materiały konferencyjne – teczka kredowa o gramaturze 350, grzbiet 5mm, format A4, folia błyszcząca, kolor biały z nadrukiem, 600 szt., szt.
 1. Projekt graficzny materiałów konferencyjnych powinien nawiązywać do celów strategicznych kampanii:
 1. utrwalenie wśród pracodawców pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych jako w pełni efektywnych pracowników mogących świadczyć pracę bez wykluczania ich ze względu na status osób niepełnosprawnych i miejsce zamieszkania (wsie i małe miasta),
 2. zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich i w małych miejscowościach poprzez promocję pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością.
 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty grafik, które należy zamieścić na materiałach konferencyjnych w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy.
 2. Wykonawca przygotuje w formie elektronicznej projekty materiałów konferencyjnych oraz przekaże je Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy.
 3. Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia w ciągu 2 dni roboczych od przekazania projektów materiałów konferencyjnych, które Wykonawca uwzględni i przedstawi poprawione projekty materiałów konferencyjnych Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania uwag przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane materiały dla uczestników/czek konferencji w formie elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji treści materiałów konferencyjnych.
 5. Wykonawca musi posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania usługi i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu.
 6. Wykonawca musi dysponować zbiorami zdjęć i grafik możliwych do wykorzystania podczas projektowania materiałów.
 7. Wykonawca jest zobligowany do umieszczenia na wszystkich materiałach:
  1. informacji: „Materiały konferencyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”,
  2. logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz znaku Unii Europejskiej (UE) zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, wydanymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 31.12.2013 r. w Warszawie, do pobrania z: www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/Wytyczne_dot_oznacz_projektow_PO_KL_31122013.pdf,
  3. znaku firmowego Zamawiającego, który musi być wykonany zgodnie ze wzorami znaku firmowego oraz dokumentem pt. „Katalog identyfikacji wizualnej PFRON”, który jest zamieszczony na witrynie Zamawiającego pod adresem:
  4. znaku firmowego Partnera.
 8. Wykonawca jest zobligowany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i uzgadniania z nim treści materiałów konferencyjnych.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji, w tym kosztów transportu zamówionego towaru. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

4. Termin wykonania zamówienia

 1. Wykonawca dostarczy materiały konferencyjne w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji materiałów konferencyjnych przez Zamawiającego na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 11 00-828 Warszawa piętro 4, pokój 402.

 1. Wykonawca przedstawi fakturę z wyszczególnionymi pozycjami zamówienia.
 2. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku wadliwego towaru, a także towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego.

5. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia,
 3. w okresie ostatnich dwóch lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu graficznym, wyprodukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych za kwotę co najmniej 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) każda. W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert wartość każdej z wykonanych częściowo usług wynosiła co najmniej 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

 1. Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania.
 3. Wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania.

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przesłać na adres mailowy: kroguska@pfron.org.pl. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski, powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny.

7. Rodzaj zatrudnienia

Umowa na wykonanie usługi zewnętrznej

8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związanez realizacją niniejszego zamówienia

– pln

9. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania podstawowe:
  1. oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
  2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
  3. oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
  5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Forma oferty:
 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 2. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
 3. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 1. Kompletna oferta musi zawierać:
 1. wycenę przedmiotu zamówienia wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
 2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2),
 3. wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat (Załącznik nr 3),
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Termin związania złożoną ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Osoby uprawnione do kontaktu się z potencjalnymi wykonawcami

Kamila Roguska

Koordynator kampanii promocyjnej w projekcie pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

e-mail: kroguska@pfron.org.pl tel. (22) 50 55230.

12. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę ze wskazaniem łącznej ceny brutto całego zamówienia należy złożyć w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami na adres kroguska@pfron.org.pl.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2014 roku do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

13. Kryteria wyboru oferty

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.
 3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy według następującego kryterium:

cena „C”- waga 100 % (100% = 100 pkt)

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

wzór

gdzie: C n – cena brutto oferty najtańszej C o – cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

 1. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogę e-mailową.

15. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

16. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

17. Uwagi końcowe

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość niepodpisania Umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

18. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Data publikacji: 2014-04-08
Wydział Realizacji Programów
Autor: Kamila Roguska

Inne aktualności z tej kategorii