informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości powyżej 14 000 euro netto dotyczącej usługi opracowania, wyprodukowania oraz dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie środowiska osób (...)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości powyżej 14 000 euro netto dotyczącej usługi opracowania, wyprodukowania oraz dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Nr postępowania 6/POKL/01.03.06-00-074/04/2014 z dnia 29.04.2014 r.

I. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13 00-828 Warszawa Adres strony internetowej: www.pfron.org.pl

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie graficzne, wyprodukowanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Zadania po stronie wykonawcy

 1. Zamówienie obejmuje: Zaprojektowanie i wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych, w skład których wchodzą:
  1. Ścianka reklamowa typu POP-UP – 1 sztuka:
   • ścianka łukowa, magnetyczna,
   • konstrukcja: aluminium, tworzywo sztuczne, łączone listwy magnetyczne, ułatwiające montaż i zapewniające dokładne przyleganie grafiki, rozbudowane krzyżowe wzmocnienia, usztywniające konstrukcję i zapewniające trwałość, samoblokująca konstrukcja,
   • model 3 x 3, 5 modułów (3 frontowe i 2 boczne),
   • panele graficzne,
   • wykonanie trzech propozycji projektów graficznych do wyboru przez Zamawiającego,
   • grafika: najwyższej jakości druk wykonany technologią cyfrową, na maszynie sześciokolorowej, w rozdzielczości 1440 dpi, na podkładach zabezpieczających grafikę przed uszkodzeniami mechanicznymi, laminacja laminatem strukturalnym,
   • kolor - zadruk: full color,
   • wydruk grafiki na bannerze blockout (nieprzepuszczającym światła), jednostronny,
   • wizualizacja logo - full color, nadruk zostanie naniesiony w formie grafik wektorowych przygotowanych przez Zamawiającego,
   • orientacyjny wymiar grafiki: wysokość 224 cm, szerokość 250 cm, głębokość 66 cm,
   • oświetlenie halogenowe (2 szt.),
   • w komplecie: torby na konstrukcję, wzmocniona torba na listwy , sztywny kufer – trybunka (na kółkach) na konstrukcję oraz grafikę,
  2. Roll’up – 6 sztuk:
   • metalowa podstawka służąca jako obudowa, składany metalowy stelaż,
   • wymiar - 2000 mm x 1000 mm,
   • kolor - zadruk: full color, podstawa/obudowa: srebrny matowy, torba: czarny,
   • pakowanie – osobne,
   • znakowanie – plotowanie,
   • wydruk grafiki na bannerze blockout (nieprzepuszczającym światła), jednostronny,
   • wizualizacja logo - full color, nadruk zostanie naniesiony w formie grafik wektorowych przygotowanych przez Zamawiającego,
   • wykonanie trzech propozycji projektów graficznych do wyboru przez Zamawiającego,
   • obudowa zabezpieczająca grafikę przed zniszczeniem czy zarysowaniem,
   • w zestawie z torbą transportową z rączką mieszczącą system wraz ze stelażem wykonaną z wytrzymałego i odpornego materiału zapinaną na suwak,
  3. Wizytownik – 150 szt.:
   • wymiary: ok. 9,4x6x0,6cm,
   • znakowanie: grawer laserowy,
   • kolor: srebrny mat/imitacja chromu,
   • pakowanie: pojedyncze, w opakowaniu zbiorczym,
   • materiał: metal,
  4. Powerbank (przenośny akumulator) – 150 szt.
   • pojemność: 2200 mAh,
   • wymiary: ok. 9,4x2,1x2,1 cm,
   • możliwość ładowania tabletów, telefonów, smartfonów, aparatów cyfrowych, odtwarzaczy mp3/mp4,
   • kolor: srebrny mat/szary,
   • znakowanie: grawer laserowy,
   • pakowanie: pojedyncze, w opakowaniu zbiorczym,
   • rodzaj połączenia z urządzeniem elektronicznym: port USB (min. 2.0),
   • w zestawie wtyczki: USB, microUSB, oraz do iPad’a/iPhone’a.
 2. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy logotypy, które należy zamieścić na materiałach informacyjno-promocyjnych.
 3. Wykonawca przygotuje w formie elektronicznej projekty materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przekaże je Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy.
 4. Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia w ciągu 2 dni roboczych od przekazania projektów materiałów informacyjno-promocyjnych, które Wykonawca uwzględni i przedstawi poprawione projekty materiałów informacyjno-promocyjnych Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania uwag przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowane materiały informacyjno-promocyjne w terminie 14 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektów materiałów informacyjno-promocyjnych.
 6. Wykonawca musi posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania usługi i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu.
 7. Wykonawca musi dysponować zbiorami zdjęć i grafik możliwych do wykorzystania podczas projektowania materiałów.
 8. Wykonawca jest zobligowany do umieszczenia na wszystkich materiałach:
  1. informacji o współfinansowaniu, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
  2. logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz znaku Unii Europejskiej (UE) zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, wydanymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 31.12.2013 r. w Warszawie, do pobrania z: http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/Wytyczne_dot_oznacz_projektow_PO_KL_31122013.pdf ,
  3. znaku firmowego Zamawiającego, który musi być wykonany zgodnie ze wzorami znaku firmowego oraz dokumentem pt. „Katalog identyfikacji wizualnej PFRON”, który jest zamieszczony na witrynie Zamawiającego pod adresem: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/346/1233/Logo_Funduszu.html ,
  4. znaku firmowego Partnera.
 9. Wykonawca jest zobligowany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i uzgadniania z nim treści materiałów informacyjno-promocyjnych.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji, w tym kosztów transportu zamówionego towaru. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia

 1. Wykonawca dostarczy materiały informacyjno-promocyjne w okresie 14 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji materiałów informacyjno-promocyjnych przez Zamawiającego na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 11 00-828 Warszawa piętro 4, pokój 417.

V. Odbiór przedmiotu umowy

 1. W terminie 7 dni od Wykonania przedmiotu Umowy strony sporządzą protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 będzie stanowił pisemne potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy.

VI. Wynagrodzenie wykonawcy i płatności

 1. Wykonawca przedstawi fakturę z wyszczególnionymi pozycjami zamówienia.
 2. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu faktury VAT, po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w rozdz. V ust. 1, bez zastrzeżeń.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku wadliwego towaru, a także towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

 1. Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania.
 3. Wykaz doświadczenia w zakresie realizacji co najmniej 2 usług, zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, za kwotę co najmniej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) każda, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w rozdz. III, opisane w Załączniku nr 3 do Zapytania. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przesłać na adres mailowy: pmichalowski@pfron.org.pl . Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski, powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty należy sporządzić w sposób czytelny. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły “spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

IX. Rodzaj zatrudnienia

Umowa na wykonanie usługi zewnętrznej.

X. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

– PLN

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania podstawowe:
  1. oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
  2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
  3. oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
  5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Forma oferty:
  1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
  2. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
  3. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 3. Kompletna oferta musi zawierać:
  1. wycenę przedmiotu zamówienia wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1),
  2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2),
  3. wykaz doświadczenia w zakresie realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pozyskanego w ciągu ostatnich dwóch lat (Załącznik nr 3),
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XII.Termin związania złożoną ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

XIII. Osoby uprawnione do kontaktu się z potencjalnymi wykonawcami

Paweł Michałowski Specjalista ds. promocji w projekcie pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” e-mail: pmichalowski@pfron.org.pl .

XIV. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę ze wskazaniem łącznej ceny brutto całego zamówienia należy złożyć w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami na adres pmichalowski@pfron.org.pl .
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.05.2014 roku do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

XV. Kryteria wyboru oferty

 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.
 3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy według następującego kryterium: cena „C”- waga 100 % (100% = 100 pkt) Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: C = C n / C o x 100 pkt gdzie: C n – cena brutto oferty najtańszej C o – cena brutto oferty ocenianej Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogę e-mailową.

XVII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVIII. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

XIX. Uwagi końcowe

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość niepodpisania Umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XX. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Data publikacji: 2014-04-29
Wydział Realizacji Programów
Autor: Paweł Michałowski

Inne aktualności z tej kategorii