informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na Wytworzenie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

Nr postępowania: 01.03.06-00-081/09/14/02

Zapytanie ofertowe na : Wytworzenie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu „ Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-828 Warszawa

Al. Jana Pawła II 13

Adres strony internetowej : www.pfron.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wytworzenia i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pt. „ Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis zamówienia:

 

LP.

NAZWA

ILOŚĆ

OPIS/ WYMAGANE PARAMETRY

1

2

3

4

1.

pamięć USB

140 szt.

 
 • pendrive USB wykonany z drewna, z aluminiowym obracającym się pałąkiem zabezpieczającym wtyczkę urządzenia i pozwalającym na przymocowanie urządzenia do smyczy. Pojemność 4 GB. Zgodność ze standardem USB 2.0, zapis 3 MB/s, odczyt 10 MB/s, zgodność z systemami operacyjnymi: Windows98/NT/ME/2000/XP/VISTA, MAC/OS, UNIX.
 • Wymiar: 55 x 19 x 10 mm
 • Kolor: korpus – beżowy, pałąk – aluminium;
 • Oznaczenie: Grawer dwustronny (na aluminiowym pałąku).
 • Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

RYSUNEK POGLĄDOWY

2.

teczka na dokumenty

140 szt.

 
 • teczka na dokumenty wykonana z kartonu, zapinana zatrzaskowo, z uchwytem wyciętym w korpusie teczki;
 • Wymiary: 345-355 x 290-300 x 7-20 mm, grubość kartony 1-2 mm;
 • Kolor: beżowy;
 • Oznaczenie: sitodruk, dwa kolory (CMYK:0:0:0:100; 0100:100:0), jednostronnie, pole zadruku 150 x 200 mm.
 • Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

RYSUNEK POGLĄDOWY

3.

długopis

140 szt.

 
 • długopis posiadający jednolity, drewniany korpus, metalowy (aluminiowy) klips, nakładkę i przycisk mechanizmu. Wkład niebieski;
 • Wymiary: ø10-12 mm x 130-150 mm;
 • Kolor: korpus-naturalny/drewna, klips, nakładka, przycisk mechanizmu-kolor naturalny/aluminium,
 • Oznaczenie: grawer lub tampodruk – jeden kolor (CMYK:0:0:0:100) na korpusie, pole zadruku 6 x 35-60 mm, dwustronnie.
 • Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

RYSUNEK POGLĄDOWY

4.

notes

140 szt.

 
 • kołonotes A5 z okładkami wykonanymi z tektury, 80 kartek w kratkę,
 • Wymiary: 148-155 x 210-217 x 10-15 mm, grubość okładki: 1-2 mm;
 • Kolor: okładki – beżowe, kartki – białe w kratkę, spirala – czarna;
 • Oznaczenie: sitodruk, zadruk dwustronny (jedna strona okładki przedniej, jedna strona okładki tylnej), dwa kolory (CMYK:0:0:0:100; 0100:100:0) pole zadruku 148-155 x 210-217 mm.
 • Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

RYSUNEK POGLĄDOWY

5.

torba płócienna

140 szt.

 
 • Torba na zakupy wykonana z juty, z rączkami nylonowymi splatanymi w formie paska parcianego, o widocznym splocie.
 • Wymiary: 380 x 380-400 x 5 mm;
 • Kolor: beżowy;
 • Oznaczenie: termo transfer, pole zadruku 200 x 100 mm; zadruk jednostronny, dwa kolory (CMYK:0:0:0:100; 0100:100:0). Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

RYSUNEK POGLĄDOWY

6.

plakat

3750 szt.

Format B2, papier 130 - 135 g kreda mat, zadruk 4+0, druk cyfrowy lub offsetowy

7.

wkład do ramek rollup

75 szt.

Wkład do ramek rollup, (grafika), format 100cm/200cm, zadruk, dolna część wkładu od strony niezadrukowanej wyposażona w pasek taśmy klejącej o wym. 4x100 cm umożliwiający trwały montaż do mechanizmu rollup.

Wszystkie wytworzone produkty oraz dokumentacja w ramach niniejszego zamówienia muszą być prawidłowo oznaczone z zastosowaniem logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz znaku Unii Europejskiej (UE), zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

3. Zadania po stronie Wykonawcy

 1. Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z szablonami dostarczonymi przez Zamawiającego.
 2. Współpraca z Zamawiającym.
 3. Dostawa przedmiotu zamówienia na własny koszt na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II nr 11

00-828 – Warszawa

IV piętro, pokój 421.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację wydruku materiałów i dokona wszelkich ewentualnych zmian i poprawek aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana w oznaczeniu materiałów promocyjnych wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

4. Zadania po stronie Zamawiającego

 1. Dostarczenie grafik do oznaczenia materiałów promocyjnych.
 2. Dostarczenie szablonu oznaczenia materiałów promocyjnych.
 3. Przekazania wszelkich niezbędnych informacji oraz udzielenia pomocy w celu należytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV)

22462000-6 – Materiały reklamowe

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

 1. Termin wykonania usługi: 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
 2. Miejsce wykonania zlecenia w zależności od oferty wykonawcy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w wyniku wydłużenia się okresu zamknięcia perspektywy finansowej.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny jednostkowe oraz wartość zbiorcza zamówienia powinna być podana w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności faktury VAT nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załączniki nr 1) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
 3. Oferta powinna być sporządzona:
 1. w języku polskim;
 2. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.
 1. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
 2. Oferta powinna również uwzględniać wszystkie elementy zamówienia wymienione w niniejszym zapytaniu. W przypadku nie spełnienia, któregokolwiek z nich oferta zostanie odrzucona.

10. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

Wycenę całkowitego kosztu wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych (netto, brutto w PLN), w tym:

 1. Cenę brutto i netto za 1 sztukę pamięci USB;
 2. Cenę brutto i netto za 1 sztukę teczki na dokumenty;
 3. Cenę brutto i netto za 1 sztukę długopisu;
 4. Cenę brutto i netto za 1 sztukę notesu;
 5. Cenę brutto i netto za 1 sztukę torby płóciennej;
 6. Cenę brutto i netto za wydrukowanie 1 sztuki plakatu;
 7. Cenę brutto i netto za wytworzenie 1 sztukę wkładu do ramek roll-up.

11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami

Pan Marcin Pryciak - Koordynator ds. promocji e-mail: mpryciak@pfron.org.pl Tel. (22) 50-55-143

12. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę zwierającą cenę netto i brutto za wykonanie materiałów należy składać do dnia 02.10.2014 r. do godz. 24:00 na adres e-mailowy: mpryciak@pfron.org.pl.

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

13. Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamówienia powinny być udzielane w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryterium:

Całkowity koszt oferty – 100%.

14. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm) będzie wartość (cena całkowita wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy). Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto;
 3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Opis kryterium - cena oferowanej usługi:

Kryterium (PC) może zdobyć maksymalnie 100% punktów. Kryterium oceniane jest według wzoru:

PC=(Cmin / Cof)*100, gdzie:

PC – liczba punktów przyznanych ofercie,

Cmin – najniższa zaoferowana cena,

Cof – cena oferty ocenianej,

100 – współczynnik stały.

15. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności).

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym. Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy. Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania. O wyborze najkorzystniejsze oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

17. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

18. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

19. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”.

20. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

21. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Data publikacji: 2014-09-22
Wydział Realizacji Programów
Autor: Marcin Pryciak