informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe z 13 sierpnia 2019 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto

Zapytanie ofertowe z 13 sierpnia 2019 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa

I        Opis przedmiotu zamówienia

1. Przygotowanie projektu graficznego katalogu, inspirowanego zdjęciami prac nagrodzonych w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz przygotowanie do druku w tym:

a) wykonanie dokumentacji fotograficznej prac nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie oraz wskazanych do ekspozycji przez Centralną Komisję Konkursową, w siedzibie Zamawiającego (ok. 50 prac),
b) przekazanie dokumentacji fotograficznej zamawiającemu na pendrive w 3 egzemplarzach,
c) kreacja i koncepcja oraz opracowanie projektu graficznego katalogu nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac oraz notek biograficznych i fotografii jurorów, włączenie do katalogu 2 stron rozkładanych oraz zamieszczenie na okładce napisów w alfabecie Braille`a,
d) prace redakcyjne i korekta katalogu,
e) skład i łamanie tekstu,
f) druk w następujących parametrach technicznych:

 • nakład 2000 egzemplarzy,
 • oprawa twarda – tektura 2 mm, oklejka kreda 170 g/m², wyklejka bez zadruku
 • objętość wnętrza do 80 stron,
 • format 220 mm x 235 mm,
 • środek: papier kreda mat 150 g/m², kolor 4+4,
 • lakier offset – folia matowa na okładce + lakier UV punktowo,

g) dostarczenie katalogów do siedziby Zamawiającego,
h) przygotowanie elektronicznej wersji katalogu w formacie pdf. Katalog musi uwzględniać zasady WCAG 2.0 - dostępność treści dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. poprawności przygotowanej wersji elektronicznej przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Wersja elektroniczna będzie przekazana pocztą elektroniczną oraz na nośniku pendrive,
i) Koszt materiałów i plików „postscript” CTP oraz wydruków próbnych i fotonaświetlenia jest po stronie Wykonawcy.

2. Przygotowanie projektu graficznego i druk zaproszeń na uroczysty finał Konkursu „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, o następujących parametrach:

 • nakład 300 egzemplarzy,
 • opracowanie projektu graficznego zaproszenia z wykorzystaniem fotografii prac nagrodzonych w konkursie plastycznym,
 • papier zaproszenia 300 g/m²,
 • format zaproszenia: format: ~ 200 mm x 210 mm (składane na pół; format po złożeniu: ~ 100 mm x 210 mm),
 • dostarczenie zaproszeń wraz z kopertami do siedziby Zamawiającego.

3. Przygotowanie do druku i druk plakatu informującego o finale Konkursu „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, o następujących parametrach:

 • nakład: 50 szt.,
 • opracowanie projektu graficznego plakatu przy wykorzystaniu uprzednio wykonanych fotografii,
 • format: 500 mm x 700 mm,
 • papier 300 g/m², kreda mat, kolor 4+0,
 • dostarczenie plakatów do siedziby Zamawiającego.

4. Opracowanie projektów graficznych (20 wzorów) i druk 2000 szt. pocztówek okolicznościowych, wraz z kopertami - promujących prace nadesłane w Konkursie „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” o następujących parametrach:

 • Format 148x105mm,
 • Druk 4+1 (czarny),
 • Kreda silk 300g,
 • UV wybiórczo 1+0,
 • Pakowanie po 10 szt. do kopert C5 HK, białe (zadrukowane logo),
 • Koperty C5, druk 3+0 –pantone, firmowe kolory – szary, czerwony i zielony 200 szt.

5. Opracowanie projektu graficznego, druk, oprawa oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego 70 dyplomów w ramach konkursu „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” o następujących parametrach:

 •  Format A4,
 • Druk 4+0,
 • Papier ozdobny,
 • Ramki metalowe lub aluminiowe (kolorystyka do ustalenia).

6. Przygotowanie do druku i druk plakatu informującego o wystawie prac laureatów konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, o następujących parametrach:

 • nakład: 2 szt.,
 • format: 900 mm x 1200 mm,
 • plakat umieszczony na 6 mm piance,
 • dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

7. Przygotowanie do druku i druk plakatów zawierających tekst i około 3 infografiki obrazujące tezy prac laureatów konkursu „Otwarte Drzwi”, o następujących parametrach:

 • nakład: 15 szt.,
 •  format: 900 mm x 1200 mm,
 • plakat umieszczony na 6 mm piance,
 • dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

8. Przygotowanie do druku i druk zaproszeń na uroczysty finał konkursu „OTWARTE DRZWI”, o następujących parametrach:

 • opracowanie projektu graficznego zaproszenia,
 • nakład 200 egzemplarzy,
 • papier zaproszenia 300 g/m²,
 • format zaproszenia:  format: ~ 200 mm x 210 mm (składane na pół; format po złożeniu: ~ 100 mm x 210 mm),
 • dostarczenie zaproszeń wraz z kopertami do siedziby Zamawiającego.

9. Przygotowanie do druku i druk plakatu informującego o finale Konkursu „OTWARTE DRZWI”, o następujących parametrach:

 • nakład: 100 szt.,
 • opracowanie projektu graficznego plakatu,
 • format: 500 mm x 700 mm,
 • papier 300 g/m², kreda mat, kolor 4+0,
 • dostarczenie plakatów do siedziby Zamawiającego.

10. Przygotowanie do druku i druk plakatu jak w pkt 8) informującego o finale konkursu „OTWARTE DRZWI”, o następujących parametrach:

 • nakład: 2 szt.,
 • format: 900 mm x 1200 mm,
 • plakat umieszczony na 6 mm piance,
 • dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

11. Opracowanie projektu graficznego, druk, oprawa oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego 35 dyplomów w ramach konkursu „OTWARTE DRZWI” o następujących parametrach:

 • Format A4,
 • Druk 4+0,
 • Papier ozdobny,
 • Ramki metalowe lub aluminiowe (kolorystyka do ustalenia).

12. Realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w następujących terminach:

 • wykonanie dokumentacji fotograficznej w ramach konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych (w siedzibie Funduszu) - po obradach Centralnej Komisji Konkursowej - około 10 września 2019 r.,
 • druk zaproszeń i plakatów w ramach konkursu Otwarte Drzwi (włącznie z dostawą) – do 30 września 2019 r.,
 • druk zaproszeń i plakatów w ramach konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych oraz druk dyplomów w ramach konkursu Otwarte Drzwi (włącznie z dostawą) – do 15 października 2019 r.,
 • druk dyplomów, pocztówek i katalogu w ramach konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych (włącznie z dostawą) – do 30 października 2019 r.

13. Projekt każdego z opisanych wyżej elementów zamówienia, musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
14. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie w tym: prawo do wielokrotnego wykorzystywania i powielania każdego z elementów przedmiotu umowy oraz przetwarzania, również w formie częściowej, na wszystkich polach eksploatacji związanych w szczególności z utrwaleniem każdego z elementów przedmiotu umowy na każdym nośniku informacji, włączając w to także nośniki elektroniczne, bez ograniczeń co do liczby wydań, egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i jego rozpowszechniania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
15. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
16. Wynagrodzenie obejmie swoim zakresem wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej oraz wynagrodzenie za przeniesienie praw do egzemplarzy utworów, o których mowa w niniejszej umowie.

 

II. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres:

e-mail: jkaminska@pfron.org.pl, mrzepka@pfron.org.pl 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 sierpnia o godz. 16.00. Liczy się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

 

III. Sposób udzielania wyjaśnień i kontaktowania się Stron zapytania

1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia – oferty, zawiadomienia oraz informacje – Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w pkt II, w języku polskim, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oferty, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jolanta Kamińska  tel.: 22-50-55-158 - w godz. 09:00-15:00.

Maria Nejman.: 22-50-55-787 - w godz. 09:00-15:00.

 

IV. Wymagania w zakresie sporządzenia oferty
1. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nr NIP, cenę łączną za realizację przedmiotu zamówienia podaną w złotych polskich (kwota brutto i netto) oraz cenę jednostkową za każdy element przedmiotu zamówienia, łączny czas realizacji zamówienia, oświadczenie o zatrudnianiu na umowę o pracę osoby niepełnosprawnej, referencje potwierdzające zrealizowanie przynajmniej trzech zleceń dla instytucji publicznych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

V. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

 • cena za realizację przedmiotu zamówienia, waga - 95%
 • zatrudnianie przynajmniej jednej osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę, waga - 5%

 

VI. Sposób oceny ofert

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów obliczanych w następujący sposób:

cena najniższa/badana oferta*95 + 5 punktów dodawane w przypadku zatrudniania osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę

 

VII.  Termin związania złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

VIII.  Dodatkowe informacje

1. Informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe, nie zobowiązuje PFRON do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.
2. Zapytanie może być unieważnione lub odwołane w każdym czasie, bez podania przyczyny.
3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Złożone w postępowaniu oferty nie podlegają zwrotowi.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy podany w treści faktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień płatności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego prawidłowego i przyjętego do realizacji przelewu bankowego oraz obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z zamówieniami publicznymi o wartości poniżej 30.000 euro netto.
1. W związku z prowadzoną procedurą udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie koncepcji i projektu graficznego oraz wydruk materiałów  związanych z konkursem „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” i „OTWARTE DRZWI”  Zamawiający informuje Oferenta, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 13;
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest pani Sylwia Ratajczyk, adres e-mail: iod@pfron.org.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z procedurą udzielenia zamówienia na przygotowanie koncepcji i projektu graficznego oraz wydruk materiałów związanych z konkursem „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” i „OTWARTE DRZWI”, Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy PFRON z siedzibą w Warszawie 00-828, przy al. Jana Pawła II 13, którzy odpowiadają za prowadzenie przedmiotowej procedury.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • do 6 miesięcy w przypadku zapytania szacunkowego,
 • do 2 lat – w przypadku zamówienia publicznego, a jeżeli do jego realizacji została zawarta umowa, której czas trwania umowy 2 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Data publikacji: 2019-08-14
Departament Wsparcia Zarządu
Autor: Jolanta Kamińska