informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw społecznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane naukowe, niezbędne jest przeprowadzanie badań. Finansujemy badania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których tematyka określana jest przez PFRON. Możemy także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy także konkursy badawcze dla podmiotów zewnętrznych. O dofinansowanie mogą się ubiegać szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki PAN oraz inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zobacz w jaki sposób można wnioskować o środki na ten cel.

Ogłoszenie z dnia 18 maja 2017 r. drugiego otwartego konkursu pt. "Diagnoza, problemy, rozwiązania"

na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza drugi otwarty konkurs pt. "Diagnoza, problemy, rozwiązania" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

I. Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 22 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.  

II. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • szkoły wyższe,
 • placówki Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym.

III. Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie „Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

IV. Szczególne warunki realizacji konkursu

 1. Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
 2. W ramach 1 wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego.
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego nie może przekroczyć 350.000,00 zł.
 4. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 10,00% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
 5. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
 6. W projektach zgłaszanych w ramach konkursu wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, przy czym:
  1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego (…)” - jest równa lub przekracza 1.000.000 zł:
  2. za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu.

V. Szczegółowe zasady składania wniosków

 1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca winien zapoznać się z „Zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” oraz „Szczegółowymi zasadami finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, MODUŁ B Dofinansowanie realizacji projektów badawczych”.
 2. Wnioski są składane w Biurze PFRON (Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa), w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na nośniku elektronicznym, bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową.
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Biura PFRON, a w przypadku wniosków wysłanych za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 2016 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) - datę nadania przesyłki.
 4. Wniosek należy sporządzić na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…) (docx. 174 KB)”.
 5. Wniosek, aby spełniał wymogi konkursowe musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wnioskodawcy) albo przez pełnomocnika.
 6. Wymagane jest, aby Pełnomocnictwo do podpisania wniosku było dołączone do wniosku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy).
 7. Wszystkie strony wniosku muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy lub przez pełnomocnika Wnioskodawcy.

IV. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 1.849.000,00 zł, w tym:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych – 714.000,00 zł;
 • dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 1.135.000,00 zł.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.