informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr. RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20 w ramach Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach informuje, że Departament Wdrażania  Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.2.  Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Wnioski należy składać w terminie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

 1. 1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:
 2. a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 3. b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/pracowników pedagogicznych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),
 4. c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).
 5. 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:
 6. a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. b lub c),

b)doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

 1. c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).
 2. 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:
 3. a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
 4. b) przygotowanie nauczycieli/pracowników pedagogicznych, do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
 5. c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

 Więcej informacji w poniższym linku  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

W ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego organizacje pozarządowe, które są zainteresowane pozyskaniem środków na wkład własny w projektach skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, składanych w odpowiedzi na powyższy konkurs zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Świętokrzyskim  PFRON, telefon:  41 230 9781. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków PFRON w ramach  programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

Data publikacji: 2020-03-26
Żaneta Oczeretko