informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych na Opolszczyźnie

Dziś upływa termin na składanie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach priorytetu Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rehabilitację społeczną  i zawodową osób niepełnosprawnych, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

 1. prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 6. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  • doradztwo zawodowe,
  • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania  w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 7. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 8. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 9. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych   i elektronicznych:
  • dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  • kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;
 10. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie należnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

W ofercie, w planowanych do realizacji w 2020 roku działań, należy uwzględnić bieżącą sytuację epidemiologiczną w kraju i w województwie opolskim, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie  ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020r ,poz.491).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie: powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach konkursu w 2020 roku przeznacza się kwotę do  571 091,00 zł.  

Zasady przyznawania dotacji

Dotacje nie mogą być przyznawane na (wydatki będą traktowane jako koszty niekwalifikowane niepokrywane z dotacji):

 • pokrycie kosztów utrzymania biura, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego,
 • dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Województwa, na podstawie przepisów szczególnych,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 • ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania,
 • rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań,
 • koszty wszelkich kar i grzywien,
 • działalność gospodarczą,
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów nabycia produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych – zwłaszcza plastiku (produktów, które są w całości lub częściowo wykonane z tworzyw sztucznych i które nie zostały przeznaczone, zaprojektowane ani wprowadzone do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną rotację poprzez zwrócenie ich do producenta w celu powtórnego napełnienia lub ponownego użycia do tego samego celu, do którego były pierwotnie przeznaczone), w tym w szczególności: woda w jednorazowych opakowaniach plastikowych, sztućce, talerze oraz kubki jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych,
 • wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, nie wpływającego na zmianę kryteriów lub wycofać swoją ofertę.

Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie do 30 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować  w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

Ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną dopuszcza się realizację zadania wyłącznie na terenie województwa opolskiego.

Zadanie winno być wykonane w roku 2020, przy czym początek realizacji zadania opisanego   w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 15  grudnia  2020r.

Forma składania ofert

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

 • w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,
 • w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 27 maja 2020r. do godz. 15.30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole.  

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Informacje i dokumenty

Wszystkie informacje dot. konkursu wraz z niezbędnymi formularzami znajdą Państwo na stronie opolskie.engo.org.pl/konkursy

 

 

Data publikacji: 2020-05-27
Oddział Opolski PFRON
Autor: Oddział Opolski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii