informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON wspiera Wielkopolan w czasie pandemii

Pokaż zdjęcie: Grafika informująca o wydłużeniu terminu na składanie wniosków w ramach Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Ponad 10 mln zł trafi ostatecznie do osób z niepełnosprawnościami z Wielkopolski w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program dofinansowany ze środków PFRON, realizowany jest we wszystkich 35 wielkopolskich powiatach. Rozpatrywanie wniosków oraz wypłata środków osobom niepełnosprawnym ma miejsce w powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodkach pomocy rodzinie.

Przypominamy, że do dnia 15 października 2020 roku wydłużony został termin na składanie wniosków.

Aktualnie wsparcie finansowe przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wysokość pomocy na jedną osobę niepełnosprawną wynosi 500 zł miesięcznie, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III ww. programu, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Adresatami pomocy w ramach tzw. Modułu III ww. programu są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać poprzez System SOW. Taką możliwość mają także osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (wystarczy jedynie założyć konto w Systemie).

Przed wysłaniem wniosku warto zapoznać się z filmem informacyjno-instruktażowym dla Wnioskodawców, zawierającym krótką instrukcję rejestracji i logowania w Systemie SOW oraz pokazującym proces wypełniania wniosku.

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW wnioski przyjmowane są bezpośrednio przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. W takim przypadku wniosek może zostać złożony np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie (wzór wniosku znajduje się w załączeniu).

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2020-09-15
Oddział Wielkopolski PFRON
Autor: Oddział Wielkopolski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii