informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej lub przedsiębiorstwo społeczne

Podmioty uprawnione do pomocy

Zwrot kosztów może być przyznany na wniosek pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej lub przedsiębiorstwo społeczne, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Zakres pomocy

Pomoc może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Refundacji może podlegać tylko różnica w kosztach, odpowiadająca dodatkowym kosztom, których pracodawca nie poniósłby w przypadku zatrudniania osób niebędących osobami niepełnosprawnymi.

Pracodawca może otrzymać zwrot:

 1. Dodatkowych kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu. Udokumentowane koszty zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub robót budowlanych, które zostałyby zakupione, wykonane lub sfinansowane w związku z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi oraz budową lub przebudową związaną z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu.
 2. Dodatkowych kosztów transportowych.
  • Koszty zakupu, obowiązkowego ubezpieczenia oraz eksploatacji środka transportu przeznaczonego i wykorzystywanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych, skonstruowanego lub trwale przystosowanego do przewozu co najmniej dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w szczególności przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych.
  • Koszty zakupu usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych.
 3. Dodatkowych kosztów administracyjnych. Koszty zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Kwota refundacji kosztów administracyjnych nie może przekroczyć kwoty kosztów płacy pracowników, należnej za czas faktycznego wykonywania dodatkowych czynności, które nie zostałyby poniesione w przypadku, gdyby pracodawca zatrudniał wyłącznie pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi.

Rodzaj pomocy

Pomoc jest udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku.

Refundacja stanowi pomoc publiczną na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Procedura ubiegania się o pomoc

 1. Wnioski o refundację można składać w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właściwych dla siedziby pracodawcy, w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca danego kwartału – za ten kwartał oraz za kwartały pozostałe do końca roku, którego dotyczy wniosek. Przykładowo wniosek za trzeci kwartał 2023 r. należało złożyć do dnia 15 sierpnia 2023 r. Pracodawca, który uzyskał status zakładu pracy chronionej lub status przedsiębiorstwa społecznego po dniu 15 listopada danego roku kalendarzowego, składa wniosek za czwarty kwartał w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
 2. Fundusz sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezachowania terminu Fundusz informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go do negocjacji warunków umowy.
 4. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Fundusz zawiera umowę z pracodawcą. Umowa obejmuje koszty jednego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy koszty ponoszone są przez kolejne lata kalendarzowe, wnioski należy składać oddzielnie na każdy rok.
  Zobowiązania Funduszu i pracodawcy oraz formy zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji zostały określone w umowie.
 5. Refundacja wypłacana jest w transzach kwartalnych na podstawie składanych przez pracodawcę wystąpień. Wystąpienie o wypłatę transzy refundacji składane jest w terminie nie dłuższym niż do końca drugiego miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI ODDZIAŁÓW PFRON

Podstawa prawna

 • art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.