informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Kto może ubiegać się o grant?

Do udziału w naborze wniosków uprawnione są parki narodowe, samodzielne parki krajobrazowe lub zespoły parków krajobrazowych lub inne organy nadzorujące parki krajobrazowe – występujące w ich imieniu.

 1. Ile wniosków może złożyć jeden podmiot?

Park narodowy lub samodzielny park krajobrazowy może złożyć w naborze tylko jeden wniosek. Zespół parków lub inne organy nadzorujące parki krajobrazowe mogą złożyć jeden wniosek na każdy park krajobrazowy, który reprezentują.

W przypadku parków, które wchodzą w skład dwóch zespołów parków krajobrazowych, możliwe jest złożenie wniosków przez każdy zespół, jednak jeśli do III etapu oceny zakwalifikowałyby się dwa wnioski, ostatecznie do dalszego etapu kierowany będzie tylko jeden – ten, który uzyskał większą liczbę punktów na ocenie formalno-merytorycznej.

 1. Jaki może być okres realizacji przedsięwzięcia grantowego?

Okres realizacji przedsięwzięcia grantowego nie może być dłuższy niż do 30.06.2023 r. W uzasadnionych przypadkach okres realizacji przedsięwzięcia grantowego będzie mógł zostać przedłużony maksymalnie do 31.08.2023 r. Przedsięwzięcie grantowe może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

 1. Jakiego rodzaju koszty podlegają limitowi 25%?

Limitowi 25% podlegają:

 1. wydatki na środki trwałe o koszcie jednostkowym przekraczającym wartość 10 000 zł netto;
 2. wydatki na zakup infrastruktury (elementów nieprzenośnych, na stałe przytwierdzonych do nieruchomości¹);
 3. wydatki na adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) nieruchomości, w tym wydatki niezbędne do przeprowadzenia tych prac i wchodzące w ich zakres²;

   5. Czy jako zakup infrastruktury należy traktować zakup ławek zewnętrznych?

Ławki należy zaliczyć do zakupu infrastruktury, jeśli mają być one umiejscowione na stałe. Jeśli ławki nie są trwale przytwierdzone do gruntu, wówczas nie traktujemy ich jako infrastrukturę. Jeśli ich koszt nie przekroczy 10 000 zł netto można je potraktować jako wydatek bieżący.

 1. Czy jako zakup infrastruktury należy traktować zakup tablic informacyjnych?

Zakup samych tablic (zaprojektowanie, wydrukowanie) nie musi stanowić wydatku na zakup infrastruktury. Jeśli zakupione dodatkowo będą stelaże/ słupy, na  stałe przytwierdzane do nieruchomości, to same takie stelaże/ słupy będą stanowiły wydatek na infrastrukturę wchodzący do limitu 25%. Do stelaży można potem montować tablice.

 1. Czy koszty wykonania strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, które będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy zaliczyć do puli kosztów inwestycyjnych (czyli tych do 25% wartości projektu)?

Nie, koszty wykonania strony internetowej nie zaliczają się do kategorii kosztów podlegających limitowi 25%.

 1. Czy melex jest wydatkiem bieżącym czy musi się mieścić w limicie?

Pojazd typu melex będzie środkiem trwałym (jeśli jego koszt przekroczy 10 000 zł netto), wówczas zaliczy się do limitu 25%.

 1. Czy wysypanie ścieżki żwirem to inwestycja czy nie?

Wysypanie ścieżki żwirem należy oznaczyć jako wydatek na adaptację nieruchomości. Wydatek wejdzie do limitu 25%.

 1. Jakiego rodzaju działania można zrealizować w ramach przedsięwzięcia grantowego?

Wnioskodawca może wnioskować o finansowanie działań mających na celu zapewnienie dostępności oferty i zasobów parku dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością, które to działania realizowane będą zgodnie z regulaminem oraz Modelem dostępnego parku przyrodniczego udostępnionym przez PFRON (link do modelu).  Wybrane w konkursie parki przyrodnicze zobowiązane będą do włączenia zastosowanych rozwiązań Modelu dostępnego parku przyrodniczego w praktykę funkcjonowania parku przyrodniczego realizującego projekt.

Wnioskodawca tworząc wniosek o udzielenie grantu powinien posługiwać się Modelem dostępnego parku przyrodniczego. Działania, które nie są wskazane w modelu nie mogą być realizowane.

Wnioskodawca we wniosku uwzględni koszt początkowego audytu dostępności strony internetowej (wraz z BIP i aplikacją mobilną) parku, którego wartość nie może być wyższa niż 7 000 zł brutto. Alternatywnie wnioskodawca może oświadczyć, że posiada aktualny audyt strony internetowej (audyt odnoszący się do aktualnie wyświetlanej wersji strony, BIP i aplikacji mobilnej).

 Wnioskodawca we wniosku uwzględni koszty udziału w wizycie studyjnej w Niemczech (organizowanej przez partnerów projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”) oraz w szkoleniu warsztatowym w Polsce, dwóch oddelegowanych pracowników PP. Koszty warsztatów w Polsce obejmą koszty osobowe i koszty dojazdu w maksymalnej wysokości 2000 zł, pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie) zostaną pokryte przez PFRON. Koszty wizyty studyjnej dla dwóch przedstawicieli PP wyniosą nie więcej niż 10 000 zł.

 1. Czy audyt dostępności strony internetowej z wynikiem pozytywnym jest niezbędny do ubiegania się o dotację?

Nie, audyt jest kosztem obowiązkowym w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego, jeśli park przyrodniczy nie dysponuje takim aktualnym audytem.

 1. Czy w kosztach dostosowania/ stworzenia nowej strony internetowej można uwzględnić panoramy (wirtualne spacery), które również będą dostępne dla osób niepełnosprawnych?

Jeżeli panorama/ wirtualny spacer będzie dotyczył miejsca lub miejsc, których z przyczyn niezależnych od parku nie mogą w inny sposób udostępnić dla osób o szczególnych potrzebach – wówczas wydatek będzie mógł być sfinansowany z grantu. Do miejsc takich należą m.in.: szczyty gór, wieże widokowe oraz inne miejsca, które z uwagi na ukształtowanie terenu są niemożliwe do dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Należy zaznaczyć, że tego rodzaju aplikacja musi spełniać wymagania standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

 1. Co z zarządzaniem i działaniami info-promo projektu? Czy są jakieś limity/ zasady wydatkowania. Czy jest możliwe zakwalifikowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do realizacji projektu?

W ramach przedsięwzięcia grantowego nie ma możliwości sfinansowania kosztu personelu realizującego projekt w zakresie zarządzania samym projektem lub obsługi finansowej. Możliwe jest natomiast sfinansowanie działań koordynatora dostępności lub zespołu ds. dostępności (jeśli zostanie powołany w ramach projektu), także wynagrodzenia osób realizujących działania merytoryczne w projekcie, związane z wdrażaniem rozwiązań Modelu dostępnego parku przyrodniczego.

 1. Czy konieczne jest powołanie koordynatora dostępności przez parki. Takie obowiązku nie nakłada ustawa o dostępności?

Regulamin nie nakłada obowiązku powołania koordynatora, jednak bez koordynatora trudno wyobrazić sobie sprawną realizację zaplanowanych w przedsięwzięciu działań.

 1. Czy w ramach przedsięwzięcia grantowego wymagany jest wkład własny?

W ramach naboru finansowane będzie do 100% wartości przedsięwzięcia grantowego. Wkład własny nie jest wymagany.

 1. Czy istnieje możliwość przekroczenia maksymalnej wysokości grantu i pokrycie części wydatków ze środków własnych (jako koszty niekwalifikowane w projekcie)?

W przedsięwzięciu grantowym nie opisujemy działań, które będą finansowane z innych środków. W budżecie przedsięwzięcia nie ma możliwości dodania kosztów niekwalifikowanych lub wkładu własnego. Wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć 520 000 zł.

 1. Jeśli po przeprowadzonym przetargu okaże się, że zmieniły się ceny, czy możemy nadwyżkę pokryć ze środków własnych?

Tak.

 1. W jaki sposób należy składać wniosek o udzielenie grantu?

Wniosek o udzielenie grantu należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków, który dostępny jest tutaj: Lista naborów i wniosków - Generator wniosków o przyznanie grantów (pfron.org.pl). Wniosek składany przez generator nie wymaga podpisu i może być złożony przez dowolną osobę. Jedna osoba może złożyć też kilka wniosków (np. w przypadku zespołu parków po jednym dla kilku parków wchodzących w skład zespołu).

 1. Czy w przedsięwzięciu grantowym można wprowadzać zmiany w trakcie jego realizacji?

Grantobiorca realizując przedsięwzięcie grantowe powinien dokonywać wydatków zgodnie z umową o powierzenie grantu i budżetem przedsięwzięcia grantowego.

W toku realizacji  przedsięwzięcia grantowego jest możliwe wprowadzanie zmian po uzgodnieniu z PFRON.

Za zmiany w budżecie nie uznaje się przesunięć między pozycjami budżetowymi obejmującymi wydatki bieżące do wysokości 10% pozycji z której środki są przenoszone i pozycji do której środki są przenoszone.

 1. Co jeżeli park krajobrazowy zamierza realizować działania na terenie, co do którego nie ma możliwości dysponowania gruntem (np. Lasy Państwowe, jednostki samorządowe)?

Wnioskodawca na etapie pisania wniosku o udzielenie grantu powinien zadeklarować posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością lub jej częścią w zakresie niezbędnym do realizacji zaplanowanych w projekcie działań, a także w zakresie niezbędnym do zarządzania, eksploatacją i utrzymaniem trwałości rezultatów przedsięwzięcia grantowego.

 1. Czy w momencie składania wniosku o udzielenie grantu będą wymagane kompletne projekty techniczne i pozwolenia np. pozwolenie na budowę?

Nie. Na etapie składania wniosku o udzielenie grantu nie są wymagane projekty techniczne i pozwolenia np. na budowę. Uwaga! Koszty związane z ww. wydatkami mogą być finansowane od mementu rozpoczęcia realizacji  projektu i nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

 1. Czy w budżecie przedsięwzięcia grantowego wskazujemy kwoty netto czy brutto?

W budżecie przedsięwzięcia grantowego wskazujemy kwoty netto. Kwoty brutto mogą być wskazane w budżecie przedsięwzięcia grantowego gdy wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania  kosztu VAT w całości lub w części (tj. wówczas, gdy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT).

 1. Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o grant?

Do wniosku o udzielenie grantu należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych;

Do wniosku można także załączyć (o ile park pozyska taki dokument):

 • pozytywną ocenę zakresu merytorycznego przedsięwzięcia grantowego od organizacji wspierającej osoby z niepełnosprawnościami.

Do umowy o powierzenie grantu należy dołączyć:

 • papierową wersję zatwierdzonego wniosku o udzielenie grantu podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych lub zatwierdzonego wniosku opatrzonego, przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących PP, które są upoważnione do podpisania umowy - o ile dotyczy;
 • oświadczenie dotyczące VAT, niezalegania z opłatami na rzecz PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego;
 • informację o numerze rachunku bankowego, na który przelewane będą środki na potrzeby realizacji przedsięwzięcia grantowego;
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie, minimum na czas realizacji przedsięwzięcia grantowego, prawa do dysponowania nieruchomością lub jej częścią w zakresie niezbędnym do realizacji zaplanowanych w przedsięwzięciu grantowym działań oraz zapewnienie, że prawo to zostanie przedłużone na okres trwałości;
 • informację o wnioskowanej wysokości pierwszej transzy grantu.
 1. Na kiedy planowane jest podpisanie umów grantowych?

Podpisanie umów o powierzenie grantów planowane jest w maju 2022.

 1. Kiedy należy zaplanować wyjazd studyjny i warsztat wdrożeniowy organizowany przez PFRON?

Warsztaty wdrożeniowe planowane są w czerwcu 2022 r., a wyjazd studyjny we wrześniu 2022 r.

 1. Jakie obowiązki ma grantobiorca w okresie trwałości?

Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie grantu zobowiązany jest do zapewnienia trwałości w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach grantu na zakup infrastruktury oraz na adaptację nieruchomości, przez okres 5 lat licząc od daty płatności końcowej przekazanej PFRON w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”. Jednocześnie wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania rezultatów przedsięwzięcia grantowego, tj. Wnioskodawca, będzie zobowiązany do włączenia wybranych przez siebie nowych, wdrożonych w ramach przedsięwzięcia grantowego rozwiązań w praktykę funkcjonowania parku. W tym celu wnioskodawca przekaże PFRON odpowiednią decyzję wraz ze sprawozdaniem końcowym z przedsięwzięcia grantowego. Rozwiązanie powinno funkcjonować 3 lata od grudnia 2023 r.

 1. Czy w ramach naboru można składać wnioski partnerskie?

Nie, w ramach naboru nie można składać wniosków partnerskich. Wnioski o udzielenie grantu mogą składać parki przyrodnicze lub zespoły parków krajobrazowych lub inne organy nadzorujące parki krajobrazowe – występujące w ich imieniu.

 1. Co zmieniło się w regulaminie w porównaniu do wersji prezentowanej w czasie konsultacji społecznych?

Zatwierdzony Regulamin konkursu o udzielenie grantu pt. „Dostępne parki przyrodnicze”, zamieszczony został na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/obszar-chroniony-obszar-dostepny/aktualnosci/  w „Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie grantu dla parków narodowych i parków krajobrazowych w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

W porównaniu do regulaminu z konsultacji społecznych zmiany obejmują:

 • Brak kosztów ryczałtowych – wszystkie koszty rozliczane są według rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki wchodzące w poprzedniej wersji regulaminu w ryczałt mszą być oszacowane analogicznie jak wszystkie inne wydatki. Dotyczy to kosztu audytu strony internetowej (ustalono stawkę maksymalną: 7 000 zł), kosztu wyjazdu udziału w wizycie studyjnej w Niemczech (limit 10 000 zł) oraz w szkoleniu warsztatowym w Polsce (limit 2 000 zł), dwóch oddelegowanych pracowników PP.
 • Doprecyzowanie zasad udzielania zamówień w przedsięwzięciach grantowych (pkt. 6.11 regulaminu). W przypadku naruszenia przez beneficjenta procedur udzielenia zamówień, wnioskodawca może uznać całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za nieprawidłowe, posiłkując się taryfikatorem korekt, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.
 • Nowa definicja wydatków inwestycyjnych podlegających limitowi 25%
 • W ramach dokumentów niezbędnych do podpisania umowy wymagane będzie złożenie oświadczenia potwierdzającego posiadanie, minimum na czas realizacji przedsięwzięcia grantowego, prawa do dysponowania nieruchomością lub jej częścią w zakresie niezbędnym do realizacji zaplanowanych w przedsięwzięciu grantowym działań.

Podstawą rozliczenia grantu będzie wynik audytu (zleconego przez PFRON), który to będzie stanowić podstawę dla potwierdzenia wdrożenia założeń Modelu dostępnego parku przyrodniczego zgodnie z założeniami przedsięwzięcia grantowego. Dodatkowo, najpóźniej wraz ze sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięcia grantowego wnioskodawca przekaże PFRON decyzję, na przykład w formie zarządzenia lub uchwały – dotyczącą włączenia zastosowań rozwiązań Modelu dostępnego parku przyrodniczego w praktykę funkcjonowania PP realizują

 

¹ Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

² Tworzenie/ modernizację ścieżek turystycznych, modernizację elementów małej architektury, architektury krajobrazu należy wliczyć do limitu 25%.