informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecane – kolejna zmiana zasad realizacji i rozliczania umów (COVID–19) Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Informujemy, że w celu łagodzenia skutków epidemii COVID-19 Zarząd PFRON wprowadził kolejne rozwiązania dotyczące realizacji oraz rozliczania projektów zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu:

 • pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017),
 • pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018),
 • pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019).

Kto może skorzystać z rozwiązań?

Organizacje pozarządowe (Zleceniobiorcy) realizujący projekty zgodnie ze złożonym do PFRON wnioskiem o zlecenie realizacji zadań na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jakich projektów dotyczą?

Projektów, których data rozpoczęcia realizacji przypada w 2020 roku, tj.:

 • projektów rocznych (konkurs nr  1/2019),
 • projektów wieloletnich realizowanych w:
  • pierwszym okresie finansowania (konkurs nr 1/2019),
  • drugim okresie finansowania (konkurs nr 1/2018),
  • trzecim okresie finansowania (konkurs nr 4/2017).

Wprowadzono możliwość

 1. Realizacji wsparcia w sposób zdalny w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu.
 2. Modyfikacji i/lub wprowadzenia nowych form wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentów oraz uczestników projektów, adekwatnych do kierunku pomocy oraz zadań wskazanych we wniosku i umowie, realizowanych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu.
 3. Zwolnienia Zleceniobiorcy z obowiązku uzyskania od każdego beneficjenta ostatecznego/ uczestnika projektu, nie rzadziej niż raz w miesiącu, poświadczenia korzystania ze wsparcia w ramach projektu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu, na rzecz zbiorczego poświadczenia korzystania ze wsparcia w ww. okresie.
 4. W projektach dotyczących typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, realizacji dodatkowych form wsparcia realizowanych poza placówką w liczbie godzin przekraczającej 30% ogółu godzin wsparcia zaplanowanych w projekcie. Ww. nadwyżka może zostać wygenerowana wyłącznie w okresie trwania stanu epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu. Zdalny sposób udzielania wsparcia nie zmienia kwalifikacji jego formy jako „realizowanego w placówce”.
 5. W przypadku umów, w których planowany termin zakończenia realizacji projektu lub okresu finansowania projektu wieloletniego przypada w trakcie trwania stanu epidemii lub 30 dni po jej odwołaniu, w ramach środków przyznanych umową, realizacji części działań projektowych w terminie późniejszym pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy Zleceniobiorcą a PFRON. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na późniejszą realizację działań projektowych Zleceniobiorca składa do Funduszu nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia terminu realizacji projektu.
 6. Odstąpienia od rozliczenia finansowego projektu na podstawie faktycznej (tj. osiągniętej podczas realizacji projektu) wartości wskaźników ewaluacji (nakładu, produktu, rezultatu).
 7. Uznania przekroczenia maksymalnej stawki ryczałtowej w odniesieniu do kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych związanych z projektem) rozliczanych przez Zleceniobiorcę ryczałtem, pod warunkiem, że koszty uznane nie przekroczą kwoty przewidzianej w umowie.
 8. Uznania w rozliczeniu przekroczenia limitów kosztów kwalifikowalnych określonych dla poszczególnych kategorii kosztów w treści ogłoszenia danego konkursu, pod warunkiem, że koszty uznane w poszczególnych kategoriach nie przekroczą kwoty przewidzianej w umowie, z uwzględnieniem możliwych przesunięć środków finansowych w budżecie projektu.
 9. Uznania kosztów personelu merytorycznego w sytuacji gdy łączna liczba godzin pracy rozliczana na podstawie budżetu projektu jest większa od faktycznej łącznej liczby godzin wsparcia o więcej niż 30%, z tym że w kwocie nie wyższej niż przewidziana w umowie z uwzględnieniem możliwych przesunięć środków finansowych w budżecie projektu. W przypadku pracy poszczególnych specjalistów ww. nadwyżka powyżej 30 % godzin może zostać wygenerowana wyłącznie w tych okresach, w których nie były realizowane formy wsparcia, w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu.
 10. Uznania kosztów poniesionych na sfinansowanie działań zaplanowanych w ramach projektu, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jako koszty uzasadnione i kwalifikowalne.

Na jakich zasadach?

Decyzje w powyższym zakresie podejmowane będą indywidualnie przez Pełnomocników Zarządu PFRON po dokonaniu oceny rzeczywistego wpływu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na realizację projektu.

Analizie podlegać będzie sytuacja Zleceniobiorcy i zdarzenia mające miejsce w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Więcej informacji

W jednostce organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji wniosku lub umowy, tj. we właściwym Oddziale lub Biurze PFRON.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2020-04-30
Departament ds. Programow
Autor: Ludmiła Wolska