informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

KONKURS NR 24 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

KONKURS NR 24 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 roku orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu ozlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że skierowany do ponownej oceny merytorycznej wniosek nr 13913 Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej z Krakowa dotyczący projektu pn.„Zespoły Zmiany Jakości Życia – program systemowej iwielokierunkowej terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi” , złożony w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, uzyskał 38punktów. Uzyskana liczba punktów uprawnia do przyznania dofinansowania.

Zarząd PFRON przyznał Polskiemu Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej z Krakowa dofinansowanie w kwocie 544.239,41 zł (§ 2450 – wydatki bieżące) na realizację wniosku nr13913, która stanowi 90% kwoty proponowanej przez komisję konkursową.

Aktualna lista rezerwowa – cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (docx, 16,4 KB).

Listy rezerwowe dla pozostałych celów programowych pozostają bez zmian.

Podjęta decyzja skutkuje zwiększeniem planowanej wysokości środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu z kwoty 50.000.000,00 zł do kwoty 88.646.169,65 zł.

Alokacja środków na poszczególne cel programowe w dwudziestym czwartym konkursie:

 

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu

Udzielone dofinansowania narastająco (w zł)

Alokacja środków (%)

Cel 1

7%

3 500 000,00

5 733 164,93

6,46%

Cel 2

65%

32 500 000,00

51 077 106,41

57,62%

Cel 3

15%

7 500 000,00

20 947 816,67

23,63%

Cel 4

8%

4 000 000,00

8 515 892,83

9,61%

Cel 5

5%

2 500 000,00

2 372 188,81

2,68%

ogółem

100%

50 000 000,00

88 646 169,65

100,00%

W Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące opodjętej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, w tym tryb postępowania w związku z przyznaniem przez PFRON dofinansowania na poziomie niższym od kwoty wynikającej z propozycji komisji konkursowej, znajdują się wRegulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla celu programowego 2.

Dopuszczona jest jedynie możliwość dwukrotnego aktualizowania wniosku.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność zoryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz zdatą poświadczenia):

  1. zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy,
  3. zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON wramach umowy.