informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Założenia konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018)

I. Podstawa prawna

Ogłoszenie konkursu nastąpi na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

Konkurs realizowany będzie w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną korzystającą z realizacji projektu;
 2. kierunku pomocy 1 – należy przez to rozumieć kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 3. kierunku pomocy 2 – należy przez to rozumieć kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 4. kierunku pomocy 3 – należy przez to rozumieć kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 5. kierunku pomocy 4 – należy przez to rozumieć kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 6. kierunku pomocy 5 – należy przez to rozumieć kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 7. kierunku pomocy 6 – należy przez to rozumieć kierunek pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”;
 8. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.);
 9. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę lub instytucję bezpośrednio korzystającą z realizacji projektu, w tym beneficjenta ostatecznego projektu; jako uczestników projektu nie można wykazywać osób zatrudnionych w projekcie, tj. personelu administracyjnego lub merytorycznego projektu, w tym wolontariuszy, których wartość pracy stanowi wkład własny Wnioskodawcy w projekcie; ta sama osoba nie może być jednocześnie personelem projektu oraz uczestnikiem projektu;
 10. ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.);
 11. ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 12. „Zasadach wspierania realizacji zadań” – należy przez to rozumieć „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

III. Rodzaj zadania i kierunki pomocy

 1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:
  1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
 2. W regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego kierunku pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań” wskazane zostały:
  1. typy projektów;
  2. sposób łączenia zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) w danym typie projektu.
 3. W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:
  1. organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IX ust. 7 niniejszych założeń;
  2. zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

IV. Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

   – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

 2. Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących treningów sportowych oraz wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;
  3. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5; organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w ramach konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej wysokości 50.000 zł, z tym że jeżeli projekt dotyczy kierunku pomocy 1 lub zadania „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” (kierunek pomocy 2), maksymalna kwota dofinansowania o przyznanie której może ubiegać się ww. Wnioskodawca wynosi 150.000 zł;
  4. zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł – w przypadku wniosków dotyczących kierunku pomocy 6.
 3. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.
 4. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku wspólnego przez organizację pozarządową, która prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres krótszy niż 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), o ile co najmniej jeden z Wnioskodawców wskazanych we wniosku wspólnym prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).
 5. W związku z postanowieniami ust. 4:
  1. jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we wniosku wspólnym wyłącznie podmiot prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  2. łączna wysokość kosztów projektu przyporządkowana w budżecie projektu Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku Wnioskodawców niespełniających warunku określonego w ust. 2 pkt 3 – wskazany powyżej maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów projektu przyporządkowanych w budżecie projektu tym Wnioskodawcom.
 6. W sytuacji gdy we wniosku wspólnym wskazany zostanie Wnioskodawca, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) postanowienia ust. 5 pkt 2 stosowane są analogicznie.
 7. W przypadku wniosków wspólnych nie mają zastosowania postanowienia dotyczące maksymalnej kwoty dofinansowania, wskazane w ust. 2 pkt 3, o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w ust. 5-6.

V. Termin i zasady składania wniosków

 1. Przewidywany termin naboru wniosków w ramach konkursu: październik 2018 r.
 2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 3. Wnioski składane są poprzez Generator wniosków.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację konkursu

 1. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2019 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Dopuszcza się możliwość podejmowania decyzji o dofinansowaniu realizacji projektów zgłoszonych w konkursie w ramach środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2018 r. na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, w ramach środków zaplanowanych na realizację konkursu, rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą od wyników oceny wniosków określając jednocześnie sposób rozdysponowania tej rezerwy.
 4. W ramach środków finansowych PFRON, które zaplanowane zostaną na realizację konkursu ustala się następującą alokację:
  1. w przypadku kierunku pomocy 1 – 12% środków, o których mowa w ust. 1;
  2. w przypadku kierunku pomocy 2 – 67% środków, o których mowa w ust. 1;
  3. w przypadku kierunku pomocy 3 – 10% środków, o których mowa w ust. 1;
  4. w przypadku kierunku pomocy 4 – 4% środków, o których mowa w ust. 1;
  5. w przypadku kierunku pomocy 5 – 4% środków, o których mowa w ust. 1;
  6. w przypadku kierunku pomocy 6 – 3% środków, o których mowa w ust. 1;

   z uwzględnieniem postanowień ust. 5

 5. W ramach alokacji środków przewidzianej w kierunku pomocy 2 wydzielone zostaną następujące rodzaje projektów, dla których ustalone zostaną odrębne listy rankingowe:
  1. projekty dotyczące zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”;
  2. projekty dotyczące zadania pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”;
  3. projekty dotyczące rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych oraz edukacji rodziców (opiekunów prawnych) w miejscu ich zamieszkania poprzez przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;
  4. projekty dotyczące poradnictwa indywidualnego i grupowego oraz grup środowiskowego wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych;
  5. projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.
 6. W sytuacji gdy suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty zaplanowanej na realizację konkursu, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na konkurs.
 7. W przypadku gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych na dany kierunek pomocy będzie wyższa niż suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach złożonych w konkursie, zakładających realizację tego kierunku pomocy, Zarząd PFRON może dokonać korekty podziału środków na poszczególne kierunki, umożliwiającej wydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie.
 8. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o wydzieleniu maksymalnie 2% środków, ze środków przewidzianych na realizację konkursu, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów o znaczeniu strategicznym. Wniosek zweryfikowany pozytywnie pod względem merytorycznym może zostać zakwalifikowany na listę rankingową wniosków o znaczeniu strategicznym (lista ta jest niezależna od kierunku pomocy), jeżeli zgłoszony we wniosku projekt spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. zakłada realizację zadań związanych z ważnym interesem społecznym lub ważnym interesem publicznym;
  2. zakłada podjęcie próby innowacyjnego podejścia i rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych;
  3. zakłada realizację szczególnie istotnego problemu, z punktu widzenia celów konkursu, służącego perspektywie zmiany społecznej;
  4. ma być realizowany przez podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej (realizacja projektu ma służyć ożywieniu i wzrostowi potencjału lokalnej społeczności);
  5. ma być realizowany przez podmiot z regionu słabiej reprezentowanego w zadaniach i programach PFRON, z uwzględnieniem zasad wyrównywania szans, startu i traktowania;
  6. ma być realizowany przez podmiot pełniący istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, posiadający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub w wymiarze makrospołecznym – który jako jedyny zapewnia możliwość realizacji zadania publicznego.
 9. Zakwalifikowanie wniosku do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym następuje na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.

VII. Warunki projektów zgłaszanych w ramach kierunku pomocy 1

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust. 2-11.
 2. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym albo ogólnopolskim. Realizacja projektu lokalnego obejmuje beneficjentów ostatecznych z jednego powiatu (z jednej lub kilku gmin) danego województwa. Realizacja projektu regionalnego obejmuje beneficjentów ostatecznych z kilku powiatów danego województwa.
 3. Uwzględnienie w rezultatach projektu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może nastąpić, o ile wymiar czasu pracy zatrudnionego beneficjenta ostatecznego wynosi:
  1. co najmniej 0,25 etatu – w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
  2. co najmniej 0,5 etatu – w przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  3. co najmniej 0,5 etatu – w przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną;
  4. co najmniej 0,75 etatu – w przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (z zastrzeżeniem postanowień pkt 3).
 4. 4. Uwzględnienie w rezultatach projektu osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej może nastąpić, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
  1. okres na jaki zostanie zawarta umowa cywilnoprawna (albo łączny okres na jaki zostaną zawarte umowy cywilnoprawne) musi wynosić co najmniej 3 miesiące;
  2. wartość umowy (albo łączna wartość umów) będzie równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z tym że w sytuacji gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy (albo gdy łączny okres na jaki zostaną zawarte umowy cywilnoprawne wynosić będzie powyżej 3 miesięcy), wartość umowy (albo łączna wartość umów) musi być odpowiednio wyższa, np. wartość umowy zawartej (albo łączna wartość umów zawartych) na okres czterech miesięcy musi być równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  3. miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 5. Uwzględnienie w rezultatach projektu osób podejmujących działalność gospodarczą może nastąpić, o ile działalność ta prowadzona będzie przez beneficjenta ostatecznego przez okres minimum 3 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania tej działalności.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. stan zdrowia beneficjenta ostatecznego, uwarunkowania lokalnego rynku pracy) Pełnomocnicy Zarządu PFRON mogą podejmować decyzje o uwzględnieniu w rezultatach projektu beneficjentów ostatecznych zatrudnionych na wymiar czasu pracy niższy niż wskazany w ust. 3 – z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 50% wymaganych wartości.
 7. Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. Przy weryfikacji tego wskaźnika nie są brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną. W przypadku projektów wieloletnich procentowy wskaźnik udziału osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności odnosi się do całego okresu realizacji projektu.
 8. Działania w projektach w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego muszą być prowadzone zgodnie z:
  1. wytycznymi, dotyczącymi świadczenia usług przez trenera pracy, opracowanymi w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, zrealizowanego w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej” Poddziałanie 1.3.6 „PFRON – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
   1. „Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy”;
   2. „Zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy”;
   3. „Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy”;
    dostępnymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w zakładce „O Funduszu” / „Publikacje wypracowane w ramach projektów UE”;

    lub

  2. standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE).
 9. W projektach, w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego rekomenduje się rekrutację osób o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie mają szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w tym szczególnie:
  1. osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  2. osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  3. osób z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;
  4. osób z niepełnosprawnością sprzężoną;
   charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na rynku pracy.
 10. Projekty muszą zakładać osiągnięcie pierwszego wskaźnika rezultatu (liczba beneficjentów ostatecznych, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu) na poziomie nie mniejszym niż 20% beneficjentów ostatecznych projektu. Do wartości pierwszego wskaźnika rezultatu wliczane są również osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony) – o ile na dzień zakończenia realizacji projektu zatrudnienie tych osób zostanie utrzymane. W przypadku projektów wieloletnich wskazana powyżej minimalna wartość wskaźnika rezultatu odnosi się do całego okresu realizacji projektu (tj. łącznie trzech okresów). Wartość wskaźnika badana będzie w ostatnim okresie realizacji projektu w odniesieniu do ogółu beneficjentów ostatecznych projektu biorących udział w projekcie wieloletnim (tj. łącznie w trzech okresach – wg indywidualnych nr PESEL).
 11. W projektach wieloletnich ta sama osoba może zostać wykazana jako beneficjent ostateczny projektu w kilku okresach finansowania (nie jest wymagane aby dany beneficjent ostateczny korzystał ze wsparcia w ramach projektu wyłącznie w ramach jednego okresu finansowania). W zależności od zaplanowanych w projekcie form wsparcia, a także z uwzględnieniem przygotowanych Indywidualnych Planów Działania (dla każdego beneficjenta ostatecznego) zatrudnienie niektórych z beneficjentów ostatecznych projektu może zostać przewidziane dopiero w drugim lub trzecim okresie realizacji projektu, po wcześniejszych działaniach przygotowujących do podjęcia zatrudnienia. Planując liczbę beneficjentów ostatecznych projektu w całym okresie realizacji projektu wieloletniego (dwu lub trzyletnim) nie należy sumować tych samych osób wielokrotnie (w sytuacji gdy ta sama osoba korzysta ze wsparcia w kilku okresach realizacji projektu).

VIII. Warunki projektów zgłaszanych w ramach kierunku pomocy 2

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust. 2-12.
 2. Co do zasady zgłaszane w konkursie projekty muszą mieć charakter ponadregionalny albo ogólnopolski. Projekt o charakterze lokalnym albo regionalnym może zostać zgłoszony wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 4-5. Realizacja projektu lokalnego obejmuje beneficjentów ostatecznych z jednego powiatu (z jednej lub kilku gmin) danego województwa. Realizacja projektu regionalnego obejmuje beneficjentów ostatecznych z kilku powiatów danego województwa.
 3. W projektach o charakterze ponadregionalnym albo ogólnopolskim musi zostać zapewniony udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej czterech województw. Wnioskodawca musi zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym z poszczególnych województw, w szczególności:
  1. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie;
  2. maksymalny procentowy wskaźnik udziału beneficjentów ostatecznych z danego województwa nie może przekroczyć 60% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu – warunek nie jest stosowany w sytuacji gdy projekt zgłoszony zostanie jako ponadregionalny lub ogólnopolski, a warunki konkursu umożliwiają Wnioskodawcy złożenie tego projektu jako projektu lokalnego lub regionalnego.
 4. Złożenie w konkursie projektu o charakterze lokalnym albo regionalnym jest możliwe w przypadku:
  1. typu projektu: „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – wskazana w projekcie placówka musi spełniać warunki określone w ust. 9;
  2. typu projektu: „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” – jeżeli w projekcie wybrane zostanie wyłącznie zadanie pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”.
 5. Złożenie w konkursie projektu o charakterze regionalnym jest możliwe w przypadku:
  1. typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” – jeżeli w projekcie wybrane zostanie wyłącznie zadanie pn. „utrzymanie psów asystujących”;
  2. typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.
 6. Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. Przy weryfikacji tego wskaźnika nie są brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi. W przypadku projektów wieloletnich procentowy wskaźnik udziału osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności odnosi się do całego okresu realizacji projektu.
 7. Z usług asystenta osobistego mogą korzystać beneficjenci ostateczni posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.
 8. Treningiem mieszkalnictwa (treningiem samodzielności) mogą być objęci jedynie beneficjenci ostateczni, którzy ukończyli 16 rok życia.
 9. W przypadku typu projektu: „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, muszą zostać spełnione następujące warunki:
  1. projekt musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę; „placówka” oznacza podmiot powołany i kierowany przez Wnioskodawcę, działający w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy (wyodrębniony organizacyjne w tej strukturze), z tym że:
   1. funkcjonowanie placówki nie musi być uregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących,
   2. wyodrębnienie organizacyjne placówki nie musi wynikać z KRS-u, ze statutu Wnioskodawcy czy z uchwały podjętej przez Wnioskodawcę;
  2. jako „placówka” nie może zostać zgłoszony warsztat terapii zajęciowej – finansowanie tego rodzaju placówek ze środków PFRON odbywa się na podstawie odrębnych przepisów;
  3. Wnioskodawca musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki – musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w którym działa placówka;
  4. Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki;
  5. placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu; pojęcie „funkcjonowania placówki” oznacza posiadanie przez Wnioskodawcę zasobów kadrowych, lokalowych i rzeczowych niezbędnych do kierowania placówką oraz realizowanie przez Wnioskodawcę w placówce terapii na rzecz osób niepełnosprawnych (podopiecznych placówki); kadrę placówki mogą stanowić osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub osoby samozatrudnione lub osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu;
  6. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) – warunek badany jest dla okresu w którym zaplanowana została realizacja projektu; warunek dotyczący świadczenia usług przez co najmniej 5 dni w tygodniu nie dotyczy placówek, w których prowadzone są wyłącznie treningi mieszkalnictwa (treningi samodzielności);
  7. jeżeli projekt dotyczy kilku placówek warunki wskazane w pkt 1-6 muszą być spełnione w odniesieniu do każdej z placówek;
  8. w przypadku projektu w którym zgłoszone zostanie zadanie pn. „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” – warunki wskazane w pkt 1-7 stosuje się analogicznie w odniesieniu do placówki w której prowadzone jest poradnictwo lub udzielane są informacje.
 10. Ta sama placówka nie może zostać wskazana w dwóch wnioskach składanych w konkursie nr 1/2018. Zgłoszenie tej samej placówki w dwóch wnioskach spowoduje negatywną ocenę formalną obu wniosków.
 11. Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego placówki, w której działania objęte są wsparciem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.
 12. Postanowienia ust. 11 nie mają zastosowania w przypadku gdy ostatni okres finansowania umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów kończy się (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wskazanym w umowie) w terminie pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 31 marca 2019 roku; zgłaszany w ramach konkursu nr 1/2018 projekt może wówczas dotyczyć kosztów ponoszonych nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji umowy wieloletniej.

IX. Warunki projektów zgłaszanych w ramach kierunku pomocy 3

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust. 2-7.
 2. Zgłaszane w konkursie projekty muszą mieć charakter ponadregionalny albo ogólnopolski. W projektach musi zostać zapewniony udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej czterech województw. Wnioskodawca musi zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym z poszczególnych województw, w szczególności:
  1. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie;
  2. maksymalny procentowy wskaźnik udziału beneficjentów ostatecznych z danego województwa nie może przekroczyć 60% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.
 3. Jeżeli projekt dotyczy organizacji kilku imprez – udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej czterech województw musi zostać zapewniony w każdej imprezie.
 4. Pojęcie „beneficjenta ostatecznego” obejmuje wyłącznie osoby biorące bezpośredni udział w działaniach zaplanowanych w projekcie (np. niepełnosprawnych artystów, sportowców). Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie w charakterze publiczności wykazywane są jako uczestnicy projektu.
 5. Realizacja tych samych działań w kilku nieodległych terminach, na rzecz uczestników projektu podzielonych na kilka grup, może zostać zgłoszona jako jedna impreza, pod warunkiem, iż z przyczyn obiektywnych (opisanych przez Wnioskodawcę we wniosku) przeprowadzenie tych działań w jednym terminie dla ogółu uczestników projektu nie jest możliwe, np. zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi uprawiania danej dyscypliny sportowej liczebność grupy nie może przekraczać określonego limitu, lub zwiększenie liczebności grupy nie jest możliwe ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników projektu.
 6. W projektach dotyczących imprez sportowych udział zawodników kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych, jako beneficjentów ostatecznych projektu, nie może przekroczyć 10% ogółu beneficjentów. Warunek nie wyklucza możliwości uczestnictwa w projekcie zawodników kadry narodowej po przekroczeniu ww. limitu, z zastrzeżeniem iż koszty związane z udziałem dodatkowych zawodników finansowane są wyłącznie w ramach wkładu własnego Wnioskodawcy. Ponadto, warunek stosowany jest w przypadku tych projektów, które dotyczą dyscypliny sportu w której zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej – tym samym, w projektach nie związanych z dyscypliną sportową w ramach której zawodnicy wchodzą w skład kadry narodowej wskazane powyżej ograniczenie procentowe nie obowiązuje. W sytuacji gdy projekt obejmuje organizację kilku imprez sportowych – procentowy wskaźnik udziału zawodników kadry narodowej liczony jest w odniesieniu do ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.
 7. W sytuacji gdy ten sam uczestnik projektu bierze udział w kilku imprezach zaplanowanych w ramach projektu, łączny udział tego uczestnika w imprezach turystycznych lub rekreacyjnych nie może przekroczyć 7 dni.

X. Warunki projektów zgłaszanych w ramach kierunku pomocy 4

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust. 2-9.
 2. Zgłaszane w konkursie projekty muszą mieć charakter ogólnopolski. Wnioskodawca musi zapewnić dystrybucję wydawnictwa do uczestników projektu z co najmniej ośmiu województw, poprzez ogólnopolską sieć dystrybucji. Warunek ten nie dotyczy wydawnictw publikowanych drukiem powiększonym lub pismem Braille'a – w tym przypadku projekt musi mieć charakter ponadregionalny, Wnioskodawca musi zapewnić dystrybucję wydawnictwa do beneficjentów ostatecznych z co najmniej czterech województw.
 3. Projekt musi określać grupę beneficjentów ostatecznych do których adresowane jest wydawnictwo. W przypadku wydawnictw kierowanych do otoczenia osób niepełnosprawnych (np. członków rodzin, kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych) projekt musi określać grupę osób niepełnosprawnych, której dotyczyć będzie wiedza przekazywana w wydawnictwie.
 4. Opis kolportażu musi dawać pewność, iż wydawnictwo dotrze do adresatów tego wydawnictwa – Wnioskodawca musi przedstawić we wniosku dane dotyczące nakładu wydawnictwa, planowanych zwrotów oraz planowane wskaźniki dotarcia wydawnictwa do adresatów.
 5. W przypadku wydawnictw ciągłych wydawnictwo musi być publikowane od co najmniej dwóch lat, licząc od daty złożenia wniosku.
 6. Jeżeli projekt dotyczy kilku wydawnictw warunki wskazane w ust. 2-5 muszą zostać spełnione w odniesieniu do każdego wydawnictwa.
 7. W projektach, w których planowana jest produkcja i emisja filmów ocena wskaźnika nakładu przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem kosztu produkcji i emisji jednej minuty filmu. We wniosku powinna zostać zamieszczona przez Wnioskodawcę informacja o łącznej liczbie minut filmu. Jeżeli projekt dotyczy produkcji i emisji kilku filmów – informacja powinna zostać podana w odniesieniu do każdego z filmów.
 8. Wydawnictwo objęte dofinansowaniem ze środków PFRON na podstawie umowy zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów może zostać zgłoszone w projekcie złożonym w konkursie nr 1/2018 pod warunkiem, iż rozpoczęcie realizacji tego projektu nastąpi nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji wcześniej zawartej umowy.
 9. Podczas realizacji projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). W sytuacji naruszenia przez Wnioskodawcę postanowień ww. ustawy – koszty związane z opracowaniem i wydaniem publikacji uznane zostaną za niekwalifikowalne ze środków PFRON (o ile w ustalonym przez PFRON terminie Wnioskodawca nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości).

XI. Warunki projektów zgłaszanych w ramach kierunku pomocy 5

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust. 2-6.
 2. Zgłaszane w konkursie projekty muszą mieć charakter ponadregionalny albo ogólnopolski. W projektach musi zostać zapewniony udział:
  1. uczestników projektu z co najmniej czterech województw – w przypadku typu projektu „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  2. beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej dwóch województw – w przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”.
 3. Wnioskodawca musi zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu lub beneficjentom ostatecznym z poszczególnych województw, w szczególności:
  1. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie;
  2. maksymalny procentowy wskaźnik udziału uczestników projektu lub beneficjentów ostatecznych z danego województwa nie może przekroczyć 60% ogółu uczestników projektu lub beneficjentów ostatecznych projektu.
 4. W przypadku typu projektu „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych” uczestnikami projektu mogą być członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
 5. W przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby którym przekazane zostaną przeszkolone w ramach projektu psy asystujące.
 6. Wnioskowana na realizację projektu kwota dofinansowana ze środków PFRON nie może przekraczać kwoty 300.000 zł – zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IV ust. 2 pkt 3 niniejszych założeń.

XII. Warunki projektów zgłaszanych w ramach kierunku pomocy 6

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów określone zostały w „Regulaminie składania, rozpatrywania i realizacji projektów – kierunek pomocy 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, stanowiącym załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”. Ponadto, muszą zostać spełnione warunki wskazane w ust. 2-7.
 2. Zgłaszane w konkursie projekty muszą mieć charakter ogólnopolski – zasięg terytorialny projektu musi obejmować co najmniej osiem województw.
 3. Wnioskodawca musi zamieścić we wniosku:
  1. szczegółowe treści kampanii;
  2. koncepcje i parametry planowanych spotów oraz i innych form przekazu;
  3. planowany media-mix (wraz z uzasadnieniem);
  4. media-plan (wraz z uzasadnieniem);
  5. szacowane wskaźniki dotarcia zaplanowanej kampanii;
  6. propozycje sprawdzenia efektów kampanii;
  7. harmonogram realizacji kampanii.
 4. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli realizacji kampanii na każdym z jej etapów. Treści kampanii wymagają akceptacji PFRON.
 5. W każdym projekcie musi zostać zapewnione następujące minimum medialne:
  1. jedna stacja telewizyjna o zasięgu ogólnokrajowym;
  2. dwie stacje radiowe o zasięgu ogólnokrajowym;
  3. wybrane portale internetowe.
 6. W przypadku typu projektu „kampanie prowadzone w formie imprez masowych”:
  1. zgłaszane w projekcie działania mogą dotyczyć następujących rodzajów imprez dla osób niepełnosprawnych:
   1. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych;
   2. międzynarodowych imprez kulturalnych lub sportowych odbywających się na terenie Polski;
   3. ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych;
   4. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych;
   5. innych (niż kulturalne lub sportowe) ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych.
  2. w projektach musi zostać zapewniony udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej ośmiu województw; jeżeli projekt dotyczy organizacji kilku imprez – udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej ośmiu województw musi zostać zapewniony w każdej imprezie;
  3. w przypadku projektów dotyczących organizacji ogólnopolskich imprez, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych warunek wskazany w pkt 2 odnosi się do projektu – tym samym nie jest badany w ramach poszczególnych imprez składających się na cykl imprez regionalnych, jak również w ramach imprezy finałowej;
  4. Wnioskodawca musi zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie beneficjentom ostatecznym z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie);
  5. zgłoszona w projekcie impreza (w przypadku kilku imprez – każda ze zgłoszonych w projekcie imprez) musi:
   1. mieć charakter otwarty (tj. z udziałem publiczności);
   2. być prezentowana w mediach ogólnopolskich (w tym poprzez telewizję ogólnopolską) – w przypadku ogólnopolskich imprez, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych warunek nie odnosi się do imprez regionalnych;
   3. być organizowana corocznie, od co najmniej 2017 roku – stosowanie tego warunku może zostać wyłączone w przypadku imprezy, w której zaplanowany zostanie udział co najmniej 500 beneficjentów ostatecznych projektu, biorących bezpośredni udział w działaniach zaplanowanych w projekcie (np. niepełnosprawnych artystów, sportowców) lub udział co najmniej 3.000 osób niepełnosprawnych w charakterze publiczności;
 7. Wnioskowana na realizację projektu kwota dofinansowana ze środków PFRON nie może przekraczać kwoty 700.000 zł – zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IV ust. 2 pkt 3 niniejszych założeń.

XIII. Termin realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów, warunki projektów wieloletnich

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym że nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku). W ramach konkursu mogą zostać zgłoszone również projekty wieloletnie – na warunkach określonych w ust. 2-10.
 2. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej wyłącznie w przypadku:
  1. kierunku pomocy 1;
  2. typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” – kierunek pomocy 2;
  3. kierunku pomocy 4;
  4. typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia” – kierunek pomocy 5.
 3. Rozpoczęcie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku. Zakończenie realizacji projektu wieloletniego musi nastąpić nie później niż 31 marca 2022 roku. Wyznacza się następujące maksymalne okresy finansowania projektów wieloletnich:
  1. pierwszy okres – od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2020 roku;
  2. drugi okres – od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku (tryb pozakonkursowy);
  3. trzeci okres – od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku (tryb pozakonkursowy).
 4. Wnioskodawca może ubiegać się o zawarcie umowy dwuletniej lub trzyletniej (obejmującej maksymalnie okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku). Nie jest możliwe zgłoszenie projektu wieloletniego, którego termin realizacji zawiera się wyłącznie w pierwszym okresie finansowania.
 5. W przypadku projektów wieloletnich środki finansowe PFRON, zaplanowane na realizację konkursu, przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji projektów w pierwszym okresie finansowania. Za kwalifikowalne w tym okresie uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 roku) do dnia 31 marca 2020 roku.
 6. W przypadku projektów wieloletnich Wnioskodawca zamieszcza w części B oraz w części C wniosku informacje dotyczące pierwszego okresu finansowania projektu chyba, że w danym punkcie części B lub części C wniosku przewidziana została konieczność podania dodatkowo informacji dotyczących całego okresu realizacji projektu (lub poszczególnych okresów realizacji projektu). Harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet projektu należy sporządzić dla pierwszego okresu finansowania projektu.
 7. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na pierwszy okres realizacji projektu (maksymalnie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2020 roku), Wnioskodawca składa do PFRON, przed rozpoczęciem kolejnego okresu finansowania projektu, zaktualizowany wniosek (złożenie zaktualizowanego wniosku następuje w ramach trybu pozakonkursowego). Zaktualizowany wniosek zawiera m.in. szczegółowy budżet projektu dotyczący kolejnego okresu finansowania projektu. Kwota dofinansowania wnioskowana na kolejny okres nie może być wyższa od kwoty zaplanowanej na ten okres we wniosku składanym w ramach konkursu.
 8. Zaktualizowany wniosek, o którym mowa w ust. 7 należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego kolejny okres realizacji projektu. Zaktualizowany wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 9. W przypadku przyznania przez PFRON dofinansowania na kolejny okres realizacji projektu, zakres rzeczowy i finansowy umowy zawartej w ramach konkursu podlega zmianie w formie aneksu.
 10. Warunkiem zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 9 jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania aneksu.

XIV. Wkład własny Wnioskodawcy

 1. W przypadku kierunku pomocy 1:
  1. minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
  2. wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione w postaci:
   1. wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych), lub
   2. wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), lub
   3. wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) – z zastrzeżeniem iż, wysokość tego wkładu (w ramach wymaganego minimum wkładu własnego) nie może przekroczyć 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 2. W przypadku kierunku pomocy 2:
  1. minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
  2. wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione wyłącznie w postaci:
   1. wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych) lub
   2. wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza).
 3. W przypadku kierunku pomocy 3, kierunku pomocy 4 oraz kierunku pomocy 5:
  1. minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
  2. wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione w postaci:
   1. wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych), lub
   2. wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), lub
   3. wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) – z zastrzeżeniem iż, wysokość tego wkładu (w ramach wymaganego minimum wkładu własnego) nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 4. W przypadku kierunku pomocy 6:
  1. minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
  2. wymagane minimum wkładu własnego może być wniesione w postaci:
   1. wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych), lub
   2. wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON), lub
   3. wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) – z zastrzeżeniem iż, wysokość tego wkładu (w ramach wymaganego minimum wkładu własnego) nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.
 5. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji projektu wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 18 zł za jedną godzinę pracy. W przypadku pracy, której wynikiem jest powstanie utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) ustalenie wartości pracy wolontariusza dokonywane jest następująco: iloczyn stawki jednostkowej wynoszącej…..zł oraz liczby jednostek przeliczeniowych (liczby stron znormalizowanych – w przypadku tekstów lub liczby godzin nagrań – w przypadku materiałów audiowizualnych). Jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty / stawki wyższej niż kwota / stawka wskazana w ogłoszeniu o konkursie jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel.
 6. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określone zostały w rozdziale VII „Zasad wspierania realizacji zadań”.

XV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków. Dodatkowe punkty.

 1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane są w PFRON pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
 2. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zamieszczana jest na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl), w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzana jest przez komisję konkursową w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON.
 4. Kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej określone zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów, opracowanych dla poszczególnych kierunków pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań”.
 5. System punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej oraz przesłanki oceny pozytywnej określone zostały w „Karcie oceny merytorycznej”, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.
 6. W przypadku kierunku pomocy 1, kierunku pomocy 4 oraz kierunku pomocy 6 ocena merytoryczna wniosków przeprowadzona zostanie przy pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres danego kierunku pomocy (eksperci zewnętrzni). Osoby te będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym (kierunek pomocy 1) oraz wydawać na wniosek komisji konkursowej opinie (kierunek pomocy 1, kierunek pomocy 4 oraz kierunek pomocy 6). Przedmiotem opinii ekspertów zewnętrznych będzie zawartość merytoryczna projektu.
 7. Wnioski o charakterze ogólnopolskim (tj. wnioski w których zapewniony zostanie udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej ośmiu województw), złożone przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie (wnioski wspólne) mogą uzyskać w konkursie dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. jeżeli wniosek o charakterze ogólnopolskim zostanie złożony przez dwie organizacje pozarządowe – otrzyma dodatkowo 2 punkty;
  2. jeżeli wniosek o charakterze ogólnopolskim zostanie złożony przez więcej niż dwie organizacje pozarządowe – otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  3. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku;
  4. szczegółowe warunki zgłaszania wniosków wspólnych uregulowane zostały w rozdziale IV „Zasady wspierania realizacji zadań”.
 8. Wnioski, w których wkład własny Wnioskodawcy zadeklarowany zostanie na poziomie przekraczającym wymagane minimum wkładu własnego, mogą uzyskać w konkursie dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. jeżeli wkład własny Wnioskodawcy będzie wyższy od wymaganego minimum wkładu własnego o co najmniej 5%, ale nie więcej niż 10% – wniosek otrzyma dodatkowo 2 punkty;
  2. jeżeli wkład własny Wnioskodawcy będzie wyższy od wymaganego minimum wkładu własnego o ponad 10%, ale nie więcej niż 15% – wniosek otrzyma dodatkowo 3 punkty;
  3. jeżeli wkład własny Wnioskodawcy będzie wyższy od wymaganego minimum wkładu własnego o ponad 15%, ale nie więcej niż 20% – wniosek otrzyma dodatkowo 4 punkty;
  4. jeżeli wkład własny Wnioskodawcy będzie wyższy od wymaganego minimum wkładu własnego o ponad 20% – wniosek otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  5. przekroczenie wymaganego minimum wkładu własnego nastąpi na skutek zaangażowania do projektu przez Wnioskodawcę wkładu własnego finansowego (ze źródeł niepublicznych lub ze źródeł publicznych, innych niż PFRON) – tym samym zwiększenie udziału wkładu niefinansowego osobowego (świadczenia wolontariusza) nie wpływa na możliwość przyznania dodatkowej punktacji;
  6. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 9. Dodatkowe punkty w konkursie przyznawane są dla wniosków złożonych przez Wnioskodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi u Wnioskodawcy co najmniej 6%, ale nie więcej niż 10% ogółu pracowników (w rozumieniu przepisów kodeksu pracy) – wniosek otrzyma dodatkowo 2 punkty;
  2. jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi u Wnioskodawcy ponad 10%, ale nie więcej niż 15% ogółu pracowników (w rozumieniu przepisów kodeksu pracy) – wniosek otrzyma dodatkowo 3 punkty;
  3. jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi u Wnioskodawcy ponad 15%, ale nie więcej niż 20% ogółu pracowników (w rozumieniu przepisów kodeksu pracy) – wniosek otrzyma dodatkowo 4 punkty;
  4. jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi u Wnioskodawcy ponad 20% ogółu pracowników (w rozumieniu przepisów kodeksu pracy) – wniosek otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  5. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustalany jest według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
  6. do ustalenia stanu zatrudnienia nie wlicza się osób zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych;
  7. liczba zatrudnionych pracowników ustalana jest w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
  8. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 10. W ramach kierunku pomocy 1 dodatkowe punkty przyznawane są dla wniosków złożonych przez Wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (zrealizowali projekty, w ramach których zatrudnienie uzyskało łącznie minimum 100 osób niepełnosprawnych). Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. jeżeli Wnioskodawca w ciągu ostatnich 3 latach (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) przyczynił się do uzyskania zatrudnienia przez co najmniej 100 osób niepełnosprawnych, ale nie więcej niż 200 osób – wniosek otrzyma dodatkowo 2 punkty;
  2. jeżeli Wnioskodawca w ciągu ostatnich 3 latach (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) przyczynił się do uzyskania zatrudnienia przez ponad 200 osób niepełnosprawnych, ale nie więcej niż 300 osób – wniosek otrzyma dodatkowo 3 punkty;
  3. jeżeli Wnioskodawca w ciągu ostatnich 3 latach (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) przyczynił się do uzyskania zatrudnienia przez ponad 300 osób niepełnosprawnych – wniosek otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  4. we wniosku muszą zostać podane przez Wnioskodawcę następujące informacje: tytuły projektów w wyniku realizacji których nastąpiło zatrudnienie osób niepełnosprawnych, źródła finansowania projektów, liczbę osób niepełnosprawnych, które uzyskały zatrudnienie w ramach danego projektu – z zastrzeżeniem, iż ta sama osoba niepełnosprawna nie może być wykazywana w ramach kilku projektów;
  5. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 11. W przypadku kierunku pomocy 1 dodatkowe punkty przyznawane są dla wniosków, w których wartość pierwszego wskaźnika rezultatu (tj. liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu) określona zostanie na poziomie co najmniej 25% beneficjentów ostatecznych projektu. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. jeżeli wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określona zostanie na poziomie od 25% do 35% beneficjentów ostatecznych projektu – wniosek otrzyma dodatkowo 3 punkty;
  2. jeżeli wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określona zostanie na poziomie powyżej 35% beneficjentów ostatecznych projektu – wniosek otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  3. do wartości pierwszego wskaźnika rezultatu wliczane są również osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony);
  4. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 12. W przypadku kierunku pomocy 2 dodatkowe punkty przyznawane są dla wniosków dotyczących typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. wniosek, dotyczący placówki w której działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są (licząc wstecz od dnia 1 stycznia 2019 roku):
   1. co najmniej 1 rok – otrzyma dodatkowo 1 punkt,
   2. co najmniej 2 lata – otrzyma dodatkowo 2 punkty,
   3. co najmniej 3 lata – otrzyma dodatkowo 3 punkty,
   4. co najmniej 4 lata – otrzyma dodatkowo 4 punkty,
   5. co najmniej 5 lat i więcej – otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  2. w okresach wskazanych w pkt 1 placówka musi funkcjonować w sposób nieprzerwany; pojęcie „funkcjonowania placówki” oznacza posiadanie przez Wnioskodawcę zasobów kadrowych, lokalowych i rzeczowych niezbędnych do kierowania placówką oraz realizowanie przez Wnioskodawcę w placówce terapii na rzecz osób niepełnosprawnych (podopiecznych placówki); kadrę placówki mogą stanowić osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub osoby samozatrudnione lub osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu;
  3. jeżeli w tym samym wniosku zgłoszonych zostanie kilka placówek – dodatkowa punktacja przyznawana jest w odniesieniu do placówki funkcjonującej najdłużej (punkty za poszczególne placówki nie podlegają sumowaniu);
  4. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 13. W przypadku kierunku pomocy 2, typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” oraz typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” dodatkowe punkty przyznawane są dla wniosków, w których zapewniony zostanie udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej sześciu województw. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. wniosek w którym zaplanowana zostanie rekrutacja beneficjentów ostatecznych z co najmniej sześciu województw – otrzyma dodatkowo 2 punkty;
  2. wniosek w którym zaplanowana zostanie rekrutacja beneficjentów ostatecznych z co najmniej siedmiu województw – otrzyma dodatkowo 3 punkty;
  3. wniosek w którym zaplanowana zostanie rekrutacja beneficjentów ostatecznych z co najmniej ośmiu województw – otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  4. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 14. W przypadku kierunku pomocy 3 dodatkowe punkty przyznawane są dla wniosków, w których zgłoszona zostanie kolejna edycja imprezy cyklicznej. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. wniosek w którym zgłoszona zostanie trzecia edycja tej samej imprezy – otrzyma dodatkowo 2 punkty;
  2. wniosek w którym zgłoszona zostanie czwarta edycja tej samej imprezy – otrzyma dodatkowo 3 punkty;
  3. wniosek w którym zgłoszona zostanie co najmniej piąta edycja tej samej imprezy – otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  4. jeżeli w tym samym wniosku zgłoszonych zostanie kilka imprez cyklicznych – dodatkowa punktacja przyznawana jest w odniesieniu do imprezy organizowanej najdłużej (punkty za poszczególne imprezy nie podlegają sumowaniu);
  5. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 15. W przypadku kierunku pomocy 4 dodatkowe punkty przyznawane są dla wniosków, w których zgłoszone zostanie kolejne wydanie tego samego wydawnictwa ciągłego. Dodatkowe punkty przyznawane są wg następujących zasad:
  1. wniosek w którym zgłoszone zostanie wydawnictwo wydawane od trzech lat – otrzyma dodatkowo 2 punkty;
  2. wniosek w którym zgłoszone zostanie wydawnictwo wydawane od czterech lat – otrzyma dodatkowo 3 punkty;
  3. wniosek w którym zgłoszone zostanie wydawnictwo wydawane od co najmniej od 5 lat – otrzyma dodatkowo 5 punktów;
  4. jeżeli w tym samym wniosku zgłoszonych zostanie kilka wydawnictw ciągłych – dodatkowa punktacja przyznawana jest w odniesieniu do wydawnictwa ciągłego wydawanego najdłużej (punkty za poszczególne wydawnictwa nie podlegają sumowaniu);
  5. dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku.
 16. Dodatkowe punkty wynikające z warunków określonych w ust. 7-9 oraz w ust. 10-15 sumują się.

XVI. Audyt zewnętrzny projektu

 1. W projektach zgłaszanych w konkursie wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 2. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w dokumencie, o którym mowa w ust. 1:
  1. audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000 zł; w przypadku projektów wieloletnich brana jest pod uwagę wartość projektu wskazana dla pierwszego okresu realizacji, z tym że jeżeli Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na realizację projektu, to przy ubieganiu się o dofinansowanie na kolejny okres finansowania projektu (w ramach trybu pozakonkursowego) brana będzie pod uwagę suma wartości projektu z poprzednich okresów realizacji oraz z okresu który jest przedmiotem zaktualizowanego wniosku;
  2. z uwzględnieniem postanowień pkt 1 – audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:
   1. wartością pozostałych projektów zgłaszanych w konkursie (wartości poszczególnych projektów sumowane są począwszy od projektu o najniższej wartości),
   2. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   3. wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”,

    – jest równa lub przekracza 1.000.000 zł.

 3. W związku z postanowieniami ust. 2 pkt 2, w celu ustalenia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów zgłaszanych w ramach konkursu nr 1/2018 należy stosować następujące zasady:
  1. sumowanie wartości projektów należy rozpocząć od projektów, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków PFRON, a następnie do wyliczeń dodać wartości projektów zgłaszanych w konkursie nr 1/2018 – każdorazowo wyliczeń należy dokonywać począwszy od projektu o najniższej wartości;
  2. w sytuacji gdy Wnioskodawca realizuje projekty objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów (jeżeli terminy realizacji tych projektów pokrywają się z terminami projektów zgłaszanych w konkursie nr 1/2018) – wyliczenia należy rozpocząć od konkursu ogłoszonego najwcześniej, a w ramach danego konkursu od projektu o najniższej wartości;
  3. w przypadku zawartej z PFRON umowy wieloletniej, której termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektów zgłaszanych w konkursie nr 1/2018 należy zsumować:
   1. wartości projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) z poszczególnych okresów realizacji, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie oraz
   2. planowaną wartość projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) w okresie którego termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektów zgłaszanych w konkursie nr 1/2018 (jeżeli Wnioskodawca planuje złożenie zaktualizowanego wniosku na kolejny okres realizacji projektu wieloletniego).
 4. Pod pojęciem „projekty realizowane równocześnie” należy rozumieć sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.
 5. Za kwalifikowalny uznaje się koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

XVII. Limity kosztów kwalifikowalnych

 1. Suma kosztów ujętych w kategorii:
  1. koszty osobowe personelu administracyjnego – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji projektu – nie może przekroczyć:
   1. 9% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) nieprzekraczającej 500.000 zł,
   2. 8% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 500.000 zł do 1.000.000 zł włącznie,
   3. 7% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł włącznie,
   4. 5% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł włącznie,
   5. 4% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku projektów o wartości (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) przekraczającej 5.000.000 zł;
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; koszty najmu (dzierżawy, leasingu) ww. składników majątkowych; koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń – nie może przekroczyć 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 2. W przypadku projektów wieloletnich wyznaczone w ust. 1 limity kosztów kwalifikowalnych obowiązują zarówno w pierwszym jak i w drugim oraz trzecim okresie finansowania projektu.
 3. Na etapie oceny merytorycznej budżet projektu weryfikowany jest m.in. w celu wyeliminowania kosztów, które nie spełniają warunku racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
 4. W przypadku kierunku pomocy 6 wyklucza się możliwość wyboru ryczałtowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich. Koszty pośrednie (koszty administracyjne związane z projektem) muszą być rozliczane przez Wnioskodawcę wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (tj. z pełnym udokumentowaniem kosztów).

XVIII. Wybór wykonawcy zewnętrznego

 1. W ramach konkursu wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
  1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Postanowienia zawarte w ust. 2 stosowane są również w sytuacji, gdy Zleceniobiorca, który zobowiązany jest do ponoszenia kosztów w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności (opisaną w Rozdziale VIII „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, stanowiących załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”), nie otrzymał żadnej oferty, pomimo wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców i upublicznienia zapytania ofertowego. Tym samym, ulegają wyłączeniu w konkursie postanowienia dopuszczające możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo – za zgodą PFRON (rozdział VIII ust. 15 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów”).

XIX. Zasady przekazywania dofinansowania

 1. Przekazanie przez PFRON środków finansowych nastąpi według następujących zasad:
  1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania; z tym że w sytuacji przekazywania środków finansowych w 2018 roku wysokość pierwszej transzy może zostać zwiększona do 60% przyznanego dofinansowania;
  2. druga transza zaliczkowo po rozliczeniu przez Zleceniobiorcę co najmniej 60% transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2;
  3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych w całości po podpisaniu umowy.
 2. W przypadku Zleceniobiorców, którzy rzetelnie wykonują zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym rzetelnie i terminowo rozliczają środki PFRON) dopuszcza się możliwość przekazania drugiej transzy dofinansowania przed rozliczeniem przez Zleceniobiorcę transzy pierwszej – obie transze dofinansowania podlegają wówczas rozliczeniu w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu. Spełnienie przez Zleceniobiorcę warunków uprawniających do przekazania drugiej transzy dofinansowania przed rozliczeniem transzy pierwszej weryfikowane jest w odniesieniu do umów o zlecenie realizacji zadań realizowanych przez Wnioskodawcę w ciągu ostatnich trzech lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu).
 3. W przypadku umów wieloletnich warunkiem przekazania drugiej transzy dofinansowania, przyznanego Zleceniobiorcy na kolejny okres realizacji projektu, jest zaakceptowanie przez PFRON ostatecznego rozliczenia dofinansowania udzielonego Zleceniobiorcy w poprzednim okresie realizacji projektu.

XX. Wartości procentowe i kwotowe do jakich Wnioskodawca może dokonywać przesunięć środków finansowych w budżecie projektu

 1. Jeżeli w trakcie realizacji projektu Zleceniobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, pod warunkiem, iż nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej niż 15% jej dotychczasowej wartości. Zmiany te nie mogą przekraczać procentowych wartości kategorii kosztów wskazanych w rozdziale XVII niniejszych założeń.
 2. Propozycje przesunięć kwot pomiędzy kosztami bieżącymi a kosztami inwestycyjnymi, wymagają zgody PFRON niezależnie od wartości tych przesunięć.