informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny merytorycznej wniosków

Zapraszamy do zgłaszania się na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w konkursach o zlecenie realizacji zadań, które realizujemy na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...).

Ekspert:

 • ocenia merytorycznie wnioski, w tym zawartość merytoryczną projektu oraz racjonalność kosztów w budżecie,
 • wydaje opinie,
 • bierze czynny udział w pracach komisji konkursowej, które mogą odbywać się w formie zdalnej. Każdy oceniony wniosek jest głosowany na posiedzeniu komisji.

Wnioski oceniane są przy użyciu formularza elektronicznego.

Jako ekspert będziesz zobowiązany do zapoznania się z treścią dokumentacji konkursowej.

Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków:

I. Rodzaje ocenianych projektów:

Eksperci oceniają wnioski dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”,
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Wskazane powyżej kierunki pomocy obejmują realizację następujących zadań z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym:

 1. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  1. doradztwo zawodowe,
  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 3. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;
 4. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
 5. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

II. Terminy i warunki przeprowadzenia oceny

Terminy oceny merytorycznej wniosków zależne są od terminów ogłaszania konkursów. Ocenę merytoryczną przeprowadzamy w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym publikujemy wyniki oceny formalnej na stronie internetowej PFRON. Ekspertów, których zakwalifikujemy do oceny w danym konkursie, przeszkolimy z zakresu dokumentacji konkursowej, kryteriów oceny wniosków oraz obsługi systemu iPFRON+ (do którego wprowadzana będzie ocena).

Ocena merytoryczna odbywa się za wynagrodzeniem. Podczas oceny merytorycznej wymagamy od ekspertów dyspozycyjności.

 • Wnioski ocenisz przy użyciu formularza elektronicznego w systemie iPFRON+. Wcześniej utworzymy dla Ciebie indywidualne konto w systemie.
 • Termin na przeprowadzenie oceny merytorycznej określimy w umowie (nie krótszy niż 12 dni kalendarzowych od dnia, w którym przekażemy wniosek do oceny).
 • Do Twoich obowiązków należeć będzie, w szczególności, obecność oraz czynny udział w pracach komisji konkursowej. Udział w posiedzeniach odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach 9:00 - 16:00. O posiedzeniu komisji zostaniesz poinformowany z trzydniowym wyprzedzeniem (w wyjątkowych sytuacjach termin może zostać skrócony). Na posiedzeniu komisji przedstawisz swoją ocenę wniosku wraz z uzasadnieniem przyznanej punktacji oraz propozycję kwoty projektu. Następnie odbędzie się dyskusja oraz głosowanie. Posiedzenia komisji mogą odbywać się również w formie zdalnej, przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających prowadzenie telekonferencji.
 • Dokumenty, które przygotujesz w trakcie prac komisji musisz podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (pamiętaj, że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

III. Kryteria wyboru ekspertów

Musisz spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać wyższe wykształcenie;
 2. posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 3. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 4. posiadać doświadczenie:
  • w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
  • w ocenie ofert w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub
  • zawodowe, co najmniej 2 letnie, w zakresie problematyki związanej z przynajmniej jednym z zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym;
 5. posiadać wiedzę dotyczącą co najmniej jednej z trzech kategorii:
  • rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, w szczególności wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego lub bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego;
  • rynku wydawniczego w obszarze problemów osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia;
  • organizowania kampanii informacyjnych, w szczególności: kampanii prowadzonych w mediach: telewizja, radio, prasa, internet, w formie spotkań informacyjnych, w formie imprez masowych oraz produkcji i emisji programów telewizyjnych lub produkcji i emisji audycji radiowych oraz organizowania imprez masowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

Musisz zapewnić gwarancję rzetelności, bezstronności i poufności w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku podpiszesz deklarację bezstronności i poufności.

IV. Wyłączenia z udziału w naborze

Z oceny merytorycznej wniosków w danej edycji konkursu wyłączymy osoby, które współpracują (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją, która będzie brała udział w tym konkursie.

Osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowały (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową, która bierze udział w danej edycji konkursu (a na dzień ogłoszenia konkursu zakończyły tę współpracę), będą wyłączone z oceny merytorycznej wniosków złożonych przez tę organizację.

Pojęcie „organizacji pozarządowej” oznacza:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj.:
  • kościelne osoby prawne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

V. Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz zostać ekspertem złóż następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 • skan dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

VI. Zasady i termin składania zgłoszeń

Zgłoszenie (tj. wypełniony kwestionariusz osobowy i skan dyplomu) złóż drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Wszystkie dokumenty musisz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (pamiętaj, że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisem zaufanym (tj. podpisem złożonym przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Nabór na ekspertów ma charakter ciągły.

Na podstawie zgłoszeń, które spełniają wymogi z ogłoszenia, utworzymy listę ekspertów oceniających merytorycznie wnioski w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wpis na listę ekspertów nie musi skutkować zleceniem przez Fundusz jakichkolwiek zadań.

Mamy prawo weryfikować i monitorować pracę ekspertów. W przypadku zastrzeżeń związanych z jakością i terminowością pracy, możemy wykreślić daną osobę z listy ekspertów.

Nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu. O wyborze na eksperta poinformujemy Cię niezwłocznie. Informację wyślemy na adres e-mail, który podasz w kwestionariuszu osobowym.

Zapytania związane z naborem ekspertów możesz kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

 

 

Data publikacji: 2023-07-04
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi