informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pomoc dla zakładów pracy chronionej.

Dofinansowanie do kredytów

Czym jest dofinansowanie do oprocentowania kredytów dla pracodawcy?

Jeśli jesteś pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej i weźmiesz kredyt bankowy, który wykorzystasz na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania tego kredytu.

Kto się może ubiegać i gdzie złożyć wniosek?

O pomoc może ubiegać się pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej. Wniosek składa się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13.

Warunki przyznania dofinansowania do oprocentowania kredytu

Dofinansowanie może być udzielone pracodawcy, który zawarł umowy kredytowe z bankiem, oraz złoży wniosek, jeżeli:

 1. łączna kwota zaciągniętych kredytów nie przekracza kwoty odpowiadającej sumie:
  1. iloczynu 55 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
  2. iloczynu 35 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
  3. iloczynu 25 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,
 2. średnia stopa oprocentowania kredytów nie przekracza sumy rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, notowanej przez agencję informacyjną (stopa WIBOR trzymiesięczny), i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie obejmuje odsetki od kredytów zaciągniętych w roku, w którym złożono wniosek, oraz kredytów zaciągniętych przez pracodawcę w poprzednich latach, stanowiących jego zobowiązanie.

Dofinansowanie może być udzielone od dnia zawarcia umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy, jeżeli wniosek został złożony do Funduszu w terminie 30 dni od dnia zawarcia przez pracodawcę umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy.

W przypadku przekroczenia tego terminu, dofinansowania udziela się od dnia wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Dofinansowanie może być udzielone na okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek.

Wyłączenia dofinansowania

Dofinansowania nie udziela się do oprocentowania kredytów:

 1. przeznaczonych na:
  1. zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie tego zakładu,
  2. finansowanie inwestycji pod wynajem,
  3. zakup samochodów osobowych,
  4. wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych;
 2. których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym pracodawcy;
 3. spłaconych przed dniem złożenia wniosku.

Terminy rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania do oprocentowania kredytu

Pracodawca składa do Funduszu wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami o dofinansowanie na dany rok kalendarzowy – w terminie do dnia 15 listopada tego roku. Fundusz pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Fundusz zawiera umowę z pracodawcą.

Podstawa prawna

 • art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
 • 2, § 3, § 10 ust. 1 pkt 1, ust. 4, 5, 6 i 8, § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1975),
 • art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
Data publikacji: 2021-07-09
Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Autor: Wydział ds. Rozliczeń